Skip to Content
North Carolina Newspapers

Carolina watchman. volume (Salisbury, N.C.) 1832-1867, November 27, 1860, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

' l ' I " '" I i"i iiiirni inn 'ii ' II ii i wiiiM mm in "i " UOTMTiOrt Xlttttf. , ritwkfcn.ytn taftMa-nti iWa n, Kara CaaaM tJ".t h an. By t tag I j, l -.'' -r I. i"r7"nl-. -U aka4 an-nat to to. p ..Un, ,. pa, Baaan.iiiiK.ti,.. V tm.OOg -ESHa;5H actrS --..crErlHLn'-t -v - Batoai in I . 1 1 .j. - j.' at nrtl ay Ib bfMabw la IU mrin af tin antry Ikraaak. akna It ima - .-'i .1. , V u lor I, H k , ' 1. it p - -c , M UMgM tn it; la hmi4 Mat ;' uita aa a-n ,i .r u- UfU.' ..w, rTZl'r4 ' "- x.. 1 jtka Um. TVwm (Udla iwrap4 ka m. a x u w.MM im. k. "TTI1: " -"-My aaa M-Jraa lU Hap Ca, T aiaarf I--L ' - iirTL. - j j. y .- .aWfca.MwwNr .ii ia, 7, Ty T " tar-tlr " IM, h m auk tiWl JaA-! .ITu.. 7. !. . aiWa aJraaal UtaUiaV lMMWlUiaiHja4MtM,MaH,MkafM7- fc " " r,k,",, - ZmJZ UmMIWhU i aiaa m .rl an ii-f Ua Uavfca V aaUUj aWW.-al af fa laaMiawM, taw. W. ty " .77T 12 TTr aa a: a. ay Aa U-afaat aaj CaaH af mia, ay laa, aw a a.nt ia a ...im.a.awai ahjwa la laa aai aM al - - - - -affaalaiial ( taa B Uaial K. Uay. Ia,b-i --'a-aM,T aajrna 4, arayaaj aWtf JumS5 Z lWaflU.tar.lU ..-laa.. af aU. aai""! r"".?." t wa7 Jljl. , - rtUrtTTti r?.7vnrr rLTrr: i !.' . -, M.i..7ktojriB f Mr SOOjDOO Uy tmlkm faw t tol. I hh Li 1 l. i- yv. iwiiin to W M 1 h r - lataa, la u IWw t mm j yniaaiH MIMIM WTIII'l. 1 J aariaf taa I a 4, , . W " rT " J r1 7 T , tI.Mf U I M IIM0BOO,Ma fimaMl tfca iaawaar TM af auil.- .1 . ..t ;. A . 7. TT , 7 ,-7 . T.a" T1" T P" 'T y w. laa alat af aaf waj 1 I aauaj an laaiajaiaraaaaMiia kaa UmbJ, a. -rv 1 j . .' ... . .. ' V "'"J"?- A-iHaJM., - '..T tl .J?Hy ::T7-f rr'""M. l--m.UI W UlaMary Ur,a ,aal aMaHb "r wHaifi.. .w taat as U Ika a a.-,:. ! ,aII I ilTL CTlLJ:LL " "T'.TTl ?""TW Naaaaa at laa awaaal ria aC tWtr tiriaatai r if lt A"-- ww'fM pw, KIM7 a 4 t, I aaaU warflly. al aawNatfy toaank cfc af tMi fcafcw. ' af ! aww .iV-. I r .,,.-,. .n.ri . i.ttli.t..! r7Tl " OK H.a.OtUa -r i-XSTr.-Sa- Haul at M laa Maaary. U a.. a? U.W. la fc W 7 r , !T7 , , f7 , W. UUraa a ailalili H W l) awary !Z! iUai. mtZZyZiJJmm, m Wy U4 Ua. T " L-. I ' r " " r amiwaiiaiuanawaaiwalaal Ua U a. 1 - - - . rj!Tuir!!zL.7w -"ikui-i mil mmm la aw Mun aaa aU aa-irTT''. - . " ' " " V ?" , aW4ia,., ..tUUaiLala,uTiIL 7""L VV" n K rrr":' - ri;r,7.w' u'n- -a4 -iu w . : - f"" r 1 "7 I Iff U alaaa kU s kkk U '.: . " . . .. . r- 1 1 an U faafc r ai lUWIwal ara.o. that Hm FaaJ aa.aj.arw la aailHa lUir aU U mL a. . .aaicrucal. aaraoai Ci-ar, (XUrwaa.it aiO U 4riae tf Aa lUrMM taa aalat af laal aatat. m at- iMaatal artU Ui aaaa Maa4 aMrtne. at a aiaati" 1 iwnniil ay fcaawnajin ia 1 aw uturi u Dariaf U krai iw, lU raa atiaa. aaa tU bnariU aaaa fltl la aV U UfaajJ. Uv awajUl la a trry aaaaVUa ah aiiaat, lU aiwataw af IU aiiala. ISar a4 af awjaaUw Ur Uaa awalai H laa kaWHa aV Was aaa-.tm nm af tU fct, fcnarUj lU aMJa af laa- tiy ajaa4i hub. fTZ!.. '' ' ;,v V & aad- BSV a macaa, alraaUl aka a ailaiaat aUl WW 'a la I aUI r torka taat j r- f raaa. aai Baaafart lUUr .ihiaaf ariaarf aaaartaaaa. k ' Caaaaa. (Data. Tavaj aa lit Taaa U . ba aaa4aj af Ika laaam af laa lkalas 4-uara af 0 aiiU, ilt, Ua MuUJ, 'iilfl a..raaa af Oa aak .i,a:aWillia.fXMaU:r ' n..ilaaryylaifra...,arMtaMaJia.iitaalaaHy iilfl.iil; M .tWamaf tU aaaala af Kna CandUa.aM aa4 Ua aia-W. US 1 1 mmflj rtiraail fcwaaaj af lU U tUt Ut, Ur Urwy4 aa aajatat aatf law aa a laaialaa i Ifcaraaa-aaaf tf awhaial laoar. Amomt IM auat ialfMaf vlar af (U adraaai aiaJ. ia lai Uaacft af aar iaJiMry. aa4 af lUtairll wiaifiilil ia lU Mltiiattna af IU (Mi, an im acrleanaral fpiia aw aaaaallj aril ia aaay paHaaf atoftuM, lUa a' Ha ar IM fr gnatry Wa4 la iw raaiaa MaalvnaaV vMfwlVaTAa 49aWaY HVfivaa vflaVaTaaNiavVkV rlUalatal f inaajfcaaa it i a awthy . - ' '"' " ' i t---f -ri aawa aataMty Wiraan aaiaaa) IM la tUt "at aa aryaf aa ! aalfajaUa auJ.f ".TO thaaea at WUUiM tU ' hrfaaatllUil.Uiaa;a'fcai.a,t)i Oaa aaU aaa) f lU m4 i or apprar, ra H UnMaiaa aW, faraiaW- T aaa fiif.illiia af IM fO-f'' aM Walalal .nil .lama iIUa..aMai.h U, jtlU to U' "7 - "Cy!'1 "MVlMi Uf M aM aanal af h - iW aaaV4, a t-l-i 1 1 nn w aim m aai Ma4 awtiw m tmmjgimwm jit. iara,waaj'wii I'liiniy. aajtrana olMt a, tmmimot IU ial.raita af lU Uoc4UUa, aad tetM rial if ait af lUaatarpri WaalC , Tu fnt aliiaWa af lU Wauam NorU Cm Raa Railraal, mtaajtay. 1mm oWilary la Mur Moa rtuca af 89 aiifca, Ui U aoa ttoa la aitbia traa mlim af U wrmiaatioa, aaatUaMaa.awUaa.fcaM Margaaloa at U WanMa parlal af IU Bla BMg laaaai a a UaaaW axU. M la aatft. aaaa kk. la. aaniaw k aao Wiaaifiai. rnad. Mat W IU awnat tanaiaaiar lU aaal aa (U. tU aaUaaafa f IMj Out . ; T. Fiau BnaW tW. aaar UUatlia. a aiaiiai I FartUt.la a.ditaatiaa la iiNUtaaaf af Ui 19 aHkv ri..a.k u. UI W M tof " wpaaMWy uf Um aruaiUaif aalraianai af 4U CWfaai'.aUrUr. JL.. ., TUaa tajtnrtiaaa aaa. ialaraaai aariaaa ak a IM frognai af. Iba araal Ml aa4 "W m awaaiaw m tmm araara af antii.- MoanaaanioiwaiMMtaltUkM rtk a Inltaf ttpraaa. aw tW i.yiawtai wa a aaaR aaaaaUaar ! IU aUry af a laarUr ia-aaa. 4arfc:ia aM af tarMaaf aad awatr MUUtafc m aaaaUraihr WH4. mM Uali itiaa.at af IW4 af Arfcakanji aritiVj lU a to da IU Btoto iaia ajrriraitafat dm IriaK la ajalt aaitoUa ara.aiMa. U lU vlaarra Mf tarfat iiwnaai. I lUAw wyaartj UUi tUy Ur.amaiU TO imaon aaai trMatiaa A. la aaiaat U ttb UMaJ aavar la lU Uajaianaa af aWUjnjataaa. aaa ii aha, aaUat U aa af inaiianiliiif aitUr "ia fata m m ajaaa aay faiiaaiar aba af aaataa ar aay paniaalaf aaraaja af aarly.V AiT af iVaw fMattajaa analaa. aa aa UiiJial, Mak aa al Maikja af lU CaMiiatWa af laa w to Wjaira af IU UfSJalaia la tot iU m ararraSaf to ralaa, iaataai af kj aaaarratiaa at al ar aat',' ,"' . " TU artadvW af laitaf araarrty, araarji( to rla, aiay, errtoialy, U nrtraJaraJ akk aaraa. toga, la Hiailil atlral, la aary ataaaa ay axai Mai aaabi laafflaf a arajkiaa af a Uy mi in U air iih af awa, aa4 Um atoiia af aa a)aaa aa aaaa. aat laa araparir aaaat ay iku af a AU aaaa aaa kiaA k HaW la Ulw la an I awarraB. aak aaakt aa4 jaaaa. -Itot bafiwriiHi.. ill nak aatotoaf aociny mm aat U MM aayaUa la atM, aa4 aritoial at ia ark CatoMM. . .. TU 4hmJ af fff ai ky aar f aarJU. aa IU aaa to aUA apfJiaJ, an marly aan Nft lUk aWaclar, ftu. laa. k ikiaa.Ji af tbL lUir aataiatiuM aaa. Miaaito. -Baa aaa pa.rty af a atfal t4 atwiary liad, aa ki toad, ia U Bar, la towaaj tU pak tm mrahk mmi IU fiaial a ajlrliaf M tk- 1 . r .. r t kniiwaiiai Ua aWaaaki aa Ura haa. 1 aa, an mm 1 11 1 ' r " jui'ia aaj aartn - - U to. waaa an, IU law m aaa. al toar. 1 aiilat aralraaj lU laitry la aar. UimmtZZ mttmmmmHt mm.M,m.mmmmm- kat awaaajaaa) 1U1 aa bjmU af Bj tLkl? IU Jl. a il ait ibI ainaaa.arvaiUa fcaw Ura mm m ito raaa aa ar 1U1 ai.i ,i imI tarti M a a W arrwf y Ma,M ilZmZ?. " TTJTZZ S H.f 'an- ' I aa, W14 it a.tM. J Muai baaaara iw.wilia pi 1 tl?T'M " "niiiiiii k aaaa aaaa aria. MlU.aaajiUaatoaMltoMUaUa) at mmm .Jak a4 aar ajwaatiU laaj. INaM aakj atoaka.1. ' totUato aa aa.at, a)raaky. iU .UaU ato pr af Ua Ul iua akia a a. patoa to UrM ' Uaato aVprtra a aa aaf Smrm CaaUa, aaa 1 atoo aaaa a. a'Kaaia U pra. ,arajaaly.VtBaaJa Uraaaat aaaraal ajaMtoaaariaaaa aaa. nam a wiua nan tor ana aaa Ua. mmm mf a atoar ..a inna .. a toaVi ana. . ' .. 1 'aaa af aa. aatoan a arary aiatnna 1 aatp aaaa a araaa "- rfia Manaiin n all. Maaa.i iaa aat ar, a a i F ar . . an to,a a 1 II t kr aaal, ato. aaa. ml taaalitiikaiaf lU !) K. itktmalal iHTTm mtmi m. m aat aaai4 to lU a .an aaf aft. la iM rarak tor i-M to aa mriWl tm m mnaiiw 1 ai m a.irjajaakairaiia. aaaaaa. a Baa.n. aaw. IU arar ml tor Lrfa- Uaa a toaMaa a aaara a. Man afaa mwrnt am pwit.aikMMararaaawiM ator any toaaan niaarr aaiku l fan ' Utaaaa IU .lafi iiiaaaaaaatoto; ml pr.n.u. Tto kmiiai. aaaa la aaaa af a wnaa VH a iu an r I, an Una m amX Ua aM. j. Utoi M H alniiin ika TUajaaat aa.it aa ay wLmi naaaaaaaiaalrff, aaaa praaiya kaaaito JlaaftUaiaairaa M atonaraj Ma ajTi aa an am Hi 1 ip Baa. a, aaa arraar anal aa aura a, a aaay una, mm mmmmm aaaTaTaaaa. aa. Utftntt .toa.. aa aanaf t aai I TraTu aaa-aZ?TSrJ! at, ... I pii.taaaito, l"! y,"!?.!.,11 ?'. a H aaaaalaa,ianUaiaaaaraaaMllw a4 aa - - Jl 1 j.i n.i n 1 --t k ai ) k.inu. a,a I - 7 anT? rTrTaTtoaJ'f; t rfr- l-aa77& -f to.aUwa,-a-to-jto-naaaan-to(Hr toaj y.aaa.a.aaaia ana totfcj. amalMV J to fal 1 klTto to MU aw - - W J a-j-a.5. je-1 :. -, --r aaaair4M.aaa aatoi anaraa to aa Ua a1 aU Caaaaaaa. -1 a n a aat a.aaary. aal akWk, ia Ujajaa tor Mat .l.lto arwapaaa pan. Tk.a i.at. aa I na.K aala aa paaik af atar. ato-l to m amly totU ltoi tloaaa mmmmmm ?rx,aai w an. I'PTOW Wl i.aaaat. at aa nana tow aa al arnurti a aaaWa praMlar ana U'avar4. n a ratoaiwa. am lU awrawar af aar TataA'a Hinat toaani la M tWamr a aawL mtnii" atarn Into a a a ii. - - ... m . a l. j Hkjk.taanaannanaajq nw i h . . . . . ..... . . 4?aUaf.tora.arrral.a aal a.at.atoa,.T " tlTTTrTTT aato-a-U aaa'Waai. ywt lafci."- aiaaajty.aaa atoaa. to to)ajaa tokai ll.na araa aian pan. Tk.a j i.aa1 Una iaapaaaaaf ato aaaa aaaa! .Btopvatkaf iaiar. ato- lanttoat aa n aa aaaa aiipatom 1 j aat aaamarpma to aa aa,- TUt. U aaaa IT I ft ft.. ,iL-,l- uA.aaa.a-a aaalM-l t .j. , ,,, a W . toaf araB ? 7 jrTJraTa. a :.:-Cit'? M aJ ap -'aa. to ttontoa. .-V-itotoWto Italna, tlrun laiaiH totoaTto) 1 k ... .......... . a, niam af taia.a nanablaaaMV l. - -- - - - ' - 1 - - - W.l-atoll a . . j a ..... . . . : . I - ; "iJ a- ... . . . .. " , . i 'TT. 1 iiLiji.rr. Ilt mr ar aiiiajl 11 tU aahU aiaa to aacta. aaa. AlUOOiMKL . Cm - ' ain.n i. miiai rMkalaiba-iaa i . . . V 5 ar,. an aau ua aaariMwa m IM roaT inn ar - - TU aaaa waiii ajai aaj paaati a iiimi napy.nnaa aaa - ka-aWa.aUi apaar km, to- ...aau-oo. W U aa tu amat.' JC toit"?J tiaS Kr.'-. 1 m rraly aM an .....to to. ;. af a.aatoa4to aV-rba to-a afa.iaaMMaaa.iaaat aaajaaa ' ad. Jutal kgwlaial rl to I iwaaiiioa rf to 1 it Jfnir.a aai nafll d loot tmraain-Vaii .Z? 1 " ! - al.aailhaaataay iVaar pnaai. , katk. a. la ay a4to vhaa lU IJatonf ia- .a- -a an a-l aaa a k4 aan, aattnaaaiika, Ilkaala. ana. 7. 1 . - " - paaa7toto?tof -a-ti-- r.a!lrr! ? .r.T" toirJaarii-'aa-- P-T .la ry.r TUianaiHMiTtoTv Mato fat. it a Witoaal. a, 4mm IU (al af a(aaWrariaJ. . rr.-TT? lT aL-Tr "TflT'r " U"i -7Wto-.M.a- to X to.ni kto tta aaato af da Mkaitaaamr, Mtoatof tkiiyaaa af aUra Unr irlaa aa Jl mm artoiajy daigaal la attoa. Iha naj , JT.m 4m?.n fT '""i1'' aaJton af a toU akOna,y. araia7aatoU.a-alato Uatoaa-aftUaVktoaStotoa.' aWZL. af toUr-n. - '"A"! -ItSr-t-? E.t Sr " " " ' "- a 1. aay af OatoW HlWk.UJar.'A, ' IWy atoj tatoaly Ik.-iaantaMnai. n-ato, tfcnnfc tU Stoto af Tmmmmmitt12dtmV M ' " "T-' "tZT a-aWOarZ-aa! .Ito,.a.ator, - ya-aiUnrar.totatW a . Un .SatoiaA fcW. a tu Mr U. ar. utZf-Ja Criato. a-uiaal U.U "Tf." J.FT Tl? in. a atokaMato U to. aaa aa. - a- tototoaa at aa k-,a'aa,aUZ -.anlaraWkaaartrnuJ: -- i iilmn Ii Wl p..., T...J.., f ank r ut.aa7toUa .to. anatpnUyto- aWurfiUlu. Il aaikl laal a. ra k , jkay kM aa-.to-na. a-at to toJ. to. n to?rf ,- - ' ;. V-f . ... . Fto IU C ftakaaj. aAOOO. aalto4MViMaVlaaia f.if.Eaaai,,UJ(w'-4.--T. laaatoayMMM "HMatoTa Wauh - ? th aaaaaU.... It aaa aaaa. M.JL"aa7? "aT t!.? STiflZiim 2 2? LwiC.nlltrwiJW- aa.yWtUp.aat gaaa aaV4to,to ...Ua- af U mmm,, aiUUal . iU aMlaa 1 La. g ' atnto toLuTto r-r.y.Vf.E.Boal,l M.0-- ,t . -r--rIbr ac- Ira, FaatU praa-l latoatoa af lU la to "" ; rr a a Vt. r;lrTll f7J00 maKaa4lU toJt IManWtol aiaa- AaUailto Waatoa kaaj IL. aaVaaala.1. L !? - MttoWlataaU lU tra.aa.aa af afc. taa lU aaa .aaW anaalrn.a.aa, ) 1 irlTPiTil ikTiTr? VlTiY, Tu il Tar TTaak Ravi, mmh L.. i . f -, a a.Tf, a J k; uiwija, anJ'prai'l'U a iUapaitli.il. filjj;fM- JJR5-f Jija"' WtoaJ la ka rnatwaaa toa fTT'; ,,f iTT'n T?ll7rt . lUj ana nan Ut kato mmmm aaaa -Far biato aaa Cauk, ;l pMM . - - taytotot. aataaiy, lU U l??m'mr1, aatUariaiaa; aajtoan. .j ,Wfca.a. to !r-y2aTl"i NltotklirK, ' IWOOt - TUf-jtaaa totpjaaatoaaato tU aamtk, af JUay.aiJ. aa7Jia7aia) -T7 T? "" ' U-a l-n to lU aaWtoa af n ana nn.a.n-iaa.paWf to. pnaarpn. " W ,.!,??M?J "I la Cntotoi MMlltMM ' fpaa-aVpah. af 1. aik f a-al alna,- -rf IMto TS rT" t. Ua ln ay aat--a Ma. .rl aal i - l -Tlt?li!a-!- a.--.--. ------ -a. .-a.a--, . - . -ar---, a -- W W , (1,. lahB m 1 laa IBI. a f V.lL J Ka -; .a.T -a' . ..." f mmmmmmmwT9 MM 1111 ' ' ' Uihiai atatoaii (U toataat a-iia-fcu-' r-H fenatoxfcr a toatourtf a af!Mnrptoal ba'MM Una M aaa U U4 aak IU T.wAMato'Maito. Wt afatHtl aat .ajtoai i laaiaiiaf taaUn. to w frntmi .1.1. pa at, to tU akavr ma, tU an aaauun ara. aawal. aai alia at aarla- amjr la aa aaaa. lT-ana Liapay, mm to akua it. 1 aj.toai' ita, aa pracpal aaat aka p.i i n i af aka) fafariy m4 .mm af ttaal Caayaay. M a.-u to to. MMM aataal a , tU '' Ulk a fiimdfmi la fnMuafa aarr inanrp aa a aar - '..ma aitk Mr ia fit liiilan a Lnfc ? towaYrfafUrtonvu ta a Ulaanaf MnaJ ttto aalw af lU Liu. I ; I, L, iJ i a - a k aa rt .I.....-) LTa-! L7 TTz-Tz- T Jvt"'VvT--: " " "iT'-Va lat-toa f.ii. iaar paapariy. tu mmflmHf wpaa... an. -t:C(l,'?T. " atoWU-d !at tortoraaa ailaaaa, AaaU krtetoa at aj fc;ffrMi;afla:)i-.- a. .-;.'-lMjaiU lU Capf : arar . wnlwa rant , T VT. C k E. K. & Ca. I1.?0J00 ' T.W.XCR.RC t.t70 .. Ta Faff. M WaM. R. -Ca. !, ' ZT Cft 1. H Ta. Wm sauna aaj aMafadaoa!4ay. , ; Tbato toafaawa laa tm MapSnJ lb. jaa-. fUaaa af tUir 'jrtart, aaCtfiej tUa. la tU aUaf tUfta ia. at to to - m aaaU tUt tU -Ula af toaaUra aaal ,i9 U tor f mmnm, mma nry v yar, arttn tkiMn Hria,H.aW,nrU aanito aaaaw.ito Uh.I.C Kill mii I Caaiiaay. aknk aill ato toiH.tUt fato -anapU paaaraT.tiatoMvntoaii-MiUraUia-.nrwtod la f J . L . - . --7 . . . L ... . ""a aa .wii a J'i '"" ". aa waaia pn.ra. i, U t . , , . . . nan,.- w-a, - av.h4.Ja af: TU UiaaW aanrtoiw Matnana Mkit W TOSt-tofftoan,k-ll-,aI. n-.-lT"-T-7' M.-...nPn.aaaa.Watola) t - .aaa. a a alia a a to Wary W1 argaaito aaUty, 1 f aaaag a panyto a 6t; a aa tU Wi A War waaaiaafiM af lU aiWt mm, Am atuf nnauriiuM ilurt a 4iHata tkani Ikaj artoawito -r"4itoat af -to r Jk, ,,ml,.t w n-.n mb,' lakaai. pwynni Pap..to .IU firrWak, fctfaa. aa t-rW"" "77" r "" iiiBrf, y ikSmt mnmimi ml laTlUaaaa. tkaOM uT. fcr-,1 . 1 -ra-ll maa.naJ.tUl to naUfc-n. -Waa2 ajfflaaMiJfjaaiOOaatJ Jm'' ' Vapa-Urto tomato ani mmmi:mitm- totoaat aaaruato lUaUaatoa Un Suto adii'1-TL7Jr. taama-a U i. .. l-i"-- , M a .Mat, I afttaltot lint itorUti aU MaitoWto tU Fraaak Ca a Uimm.1 arapaaaaav ato -- U paanat totoav'to aaa. itolf ang.T aaaaac. (Ua ninrlnll, TU,M.T 11-100 m 4to i -nady aanVj TW araaat tWaai -l' atontotoa .,aa to. iTu aaSLK-aa-'W W " "-H tafa-aa to toto a aka i-Ua.U ai hmbhiiL tor ba f.i"-M rCn k Ik. Stoto. fa aa4 w a - "- u , -a jr wana hmu ar ail a iii a a, a.4-a i t - - - ........ . . v. , aaaaawif a,,,,.,, f hin' " a an nnaawa af "TiTBT-St to to. tom.Maf atotoy to r-yari, ...aaUyJ "T.... .T' "aa, am aay to aaaj adaaaaliaMaaf-ai '', k 74- af fto kakw apitol Uaajl Jataf TAato . ataaa, ana to. panaa toin.Ui I i aa 1 1 - af Una la .Llii . fa -a utana land YaaaWr af na w Catrga." a ri rraaa anr a n aabato. ITkA"aaaaaa7l.ia-a; ; - aaa af aar CutlWn aaa iajnal kar. Umi a WaUa 6r. ami at. Ma aaaa tMaaa toJaf tin .anal a.ai.aim af akri.ii.rt. akldi i. a M Par W antal no. u naa aaaa. n laanna an n aa waa4 naaanr to U tajifaarraiy. AUnto, it ii Fwaaatawai tmi awn U-a inato ltoi n outo . h to ii af da natal fmfmw af aatoavva aaaaa. aaa to. FrtonJ raaa, W toartoa laa...n i af pan pna.l K a Saak aaal-paj 1. : Tm .iitmina af aitUr aa a ' k .a-. , W 1 1 rrr II a., aliini I ' , .1. i ilk, r.i a. n -fit.. ... ,n III I "f-" " -""i- .a, a.....- aa..-. -ar .fTTZ. rZZTZZl ' " " ' ' ' am aaaj L:.Z - ' ... -.- - f -. .- aa a - aaart-J ,. ... W. I , aidW . L. J. T"L -illl -' - ... .. ----- -a a . . aa . -.. a. . a- a-... .. ,. ...a . .... ' - m rtam l-"r '-TTtiitTr-to rfcrrt t . Ttt af n rrlilha .inaniia.l f r i . .-a, , aaaTttnt.a1,1...J. i- t 1 1 -f -a , :"T -aa ..aaMtoi ara, analy. J alavat aaH g toyaal lU Uaa -a. .U ItoM Uaa-1 -"""7. !7y '7" " "-T.toC a a. par a arrr iin Bn, ar IM' Una, .at to. an ntol m mm . patl aa toaatol ft, , aa-j u a,., ri 1 di W rly U U aaad, t : ; , ia-UarfaB, a-aVitojt-i Ik aa- : 'TTTr a. aa. .aai.i an, an w. n. . ato aak -V aV Aa-aaa T l4-;.TM-Ull,.gafUkaf. JrT."' I ITil'TaaVratr MVpratototoTJ I ay -f aa-a-r. . ... a . ,U MM iff aUJ? .UtolU toaw . tU,.a-aMtoV- faJtoaf :tor-a Aaaa af aVaaMnto, aktoI rW"- r--f -a aa paa ' I -." - " "a. I ananun laa aill auH m a aatrwL Ml aalV ;.rma aa,,., .ana raap aa n ; 7 r-7-' ' ---- " " a a aa n - - ' - '- - i ......... - . ' I. ..a . aak a- i .. f aanrrar aaaa. t an Ha. a aianaaa art. aa aaarl aaarto V""! awawaw. aaa,, anal -ar nana.. I kl, anatf aa miaul af to. aVan la.iaaa a aian to. iaakury aoan at lia (naaal fl i.naaia i ara) to iMUaiknB Sialto, raUpwaMaa ' rang paaai mt 4nii aaaa aaaaf . ,U praa af aikngv'niarf' to lU'r.7. 1 1 m ai i , aram af a aar La la av a r t toi. Ml aaaa. aT, a .anfna7 la. lav apn ana. rT m f a lar.tf a Ifwaa an aa' to Unlai aator av miii,aani aaaaa, aaa lUa,aik aa. a rirar aval af fca a) rlrtx to larta, a, ai. aaaaally, alutr prfaaa In ?fjr! ? I "I ay to totorat kto prUiiUutf, kr tow, . 'rr Ma I aaa aa.i.laa -l'-'.: aa aj' -''I' ;r-; aVtoy ia kwrnimg tUn tototoi!--- Wfl!??''' iVtifc-kaTaaS . rrr. to Itoaamn a Ik. 1. l.aliiaM.a af ija wl.ai Uaara aw tea aa aa) am top aa. apn atoar 1 1 1 11 y af aU kaaV t aaai aa I anht, aaator.rtr Brtk a Aa a- patoa la.w a.. ..a ton a a.al f aat,- I ma Ut U a.aaial 4 I a a, a laa . i a aa af tU Ssatha HtaX wta tatatra Om wkat antory to a ard var. to. tiai.itia ana . Hmn wtork toa. arata alp Uaawaaai ky a al.lnr a. uaa naaa ag af araangaV T!a atitoataa af to aga, aa ly, aarht to U Billiilrut loaraaiy tor IM pnnatna af m 1 . TT rTT' . m to p.rina. nan af toa ml ti.m.anaag vkirk H W Ml .4. aill faannr U .aaa4 jaaaf .to towuaa oatUi r aaar nan toa toUjaal' Ai a slaMetkto UM tatU Uaa agaaa to, aala.h. af Attoaa atonry aa aat am, lUag Ua-atoda af MytftoW aaaaj ja to. kaatv. a- btoMaa IM pallto, llaj apt a-n-V-to-lto ,-M.a Wga paAtlU. IM toUr, ' mm tTmmmVmtmfl. aa ua, i yaan a nn p r a? , c a.iran(.aamM a aaan.a a anaiM.' 1 1 a aaa a,ru.t. -a...... - - - ' - - I a,- yn-BBBjij- aa to U fcaajl A aaiaii.na ana" to anto.lt a toaatotAttoaaf to a,iato.raTV4atoal pnpaM , aaM. g toto;aa. - -. s-Tiis: aaa,-Ts:t ttatK- asr-j rnru - I -I-AttS5aa-Va ti-MltoaiprBAK-ato.P- I "T gi.tm.rt . J "Zf J aara-aaa. -tr anii kaaa al. I f . J "Untoa t kat lU nai mmmmp af tU '7". ' w7 T.;r7w t71M "TTT tTr7',,t yf aaa BataaaMMrWUiaBitoa -wto at torpaa.a. .....natal toa laairyy 1 - t-a-to-SH I , fTVT111 ,r,T TT -7r?i77Tl7. .aaattoat a ai totor a'-ar' aaatoMa a) -aaraaaka topU.ialty aaj aT-.7! !!7Ld7L7!' .f " '"7, ' a a am af to f .rn-a, w Ba nlanl Ur ton anuUoua U ton an - H ajMBwai rU-VTpo. p, TnT- S.bto. tovif Uk-a-nTly' M A -rnrt 75? 1TtW ' -.L V V laMtoiTlaLa t-a- jT7. Tto. annan. ,k itoj-jto W to.to-to 4ak 72--U. ntouan llai Ur. aar .V UA ptoa iaV" fari-ba. ffrto aVt,fl -aT -t-7-T T .toaaMUtokat.toto.BakUU - to - knaa ton. to.a.aa.toto U U torTaton l.a.y.toM Sa.fiVj yv a "iBTBW , .Mto -' to-ato-aBaaVf MtlaiU.p-to..ak Maarfttog to-21TC-ftUnl alto !lta. ImTaato - 2LrTrht" j!l-ir:aT7 iia-4 : - aBaadaato-aaratyajr.hr rtok raa-a. , , aa Ana tan aary to ia ailawiaa-fc , 'TrTTi 77 ! rTv- " gW . Ito tortaa af la paaaa Btoaa4 to toa - ana aamdiar. aa waaU to da a-afcl toJ--trfto--ltkan- aaa f-Ta-Iiaf A-lt aavla, Aaai tU aato a nl a nanrp to. TtonaaT. annn. to Aar to tU JZ "i?1 ' r-aa. a C aa , ...r to at a. to P- T-TT-u fT T.T" 71 wtnTan -r- lit- iTTt ---- a-nanV'aai agaatoA t . an. ran aai U aaa. aaanto HUIUUI. aa. Carnp-k. W Oa-f U ' T-lTa . , 77 ! wTI nTTj JITI ZZZtJZL a to. t'toa g pn I Inaaarr, Ua to aaai aaaaaf ama'aaa, af to, an fa taar a-iganaT -. ",U ,M- Vufc-J . UnJ. Ika tU.iar.aai.a aOa-ai ky tU toa. !- nan-, .toto, n i TTT .ak aT-U Zk! aaatoa.nat.wa. aa. HI to. ...a Jim. J .Mil atoaj-auU Wat .km; i.g aaaA , - - I toto.WtUl.MlaaaastoiaVM: - . ( T la 4arJ taaAf atoa. i toato Waato7gra-r7r I af agraal laaapakaVi -a to fsj af tf y te4 gn akftoaa atoaag an ran. ar.iaa.att toaikaa Man. . a pa any an to-ank ton pmil iiiib out af lb Fataml Vtmrn toMrA' fMa B.aaaf Jfato Canton, aaaaj aa H to aanlito, . tolU atartM aa Ur aaariaai torn n atlaia. to lU par. af aar Bra, aramr ta a faaa al to toMiitoajn.: tUaaagi.wanialpakU of la ; i (U vavanto af autorr Ua W toto-aV-to f aai ala aa v a . a I ft A a4L i f 1 T . TJ ari.B a m. mmm mmmm mmmwjwwmmwmmrtmmm af to aukn lU aaa Bra am. aal to ait ' a , TaWanriaa tWlMMt t fan, tl JIO.Ut At aaaaaa-. aUk La aa. aato airuAal to lU n- -to-a-a- ai w.- . . 1 . autoyaj a U "7 tai aaaaatoiaa atoa .aar aii a? aar paa y.' am an aaa nWlUUMMaataWaU Wa-in.ij.n np - an antoa. Inr M.U.aa Bjaaa. ' lunaraiwa.nnrfin.aiUiwii I lU Ur. mm aaar I to aaaa aaf aniltonaa rajaia --JJWl tonlg U aW Jliill Tt. """ V IM -Uaa at Inamj tl. .U to. to a ka . aa, a. U. - nll" ."Z.7T7Tl7. IT r .. w aa, a.a-a aT-al. T Ut---nVi toa an-a, .n ' 77,-- II a-:...a. f.,a .r.-i ,-iaa TU a-ai to r i..l . ... , 7T77; ,,,.,17 . 'TTT. 7 "T.. Mtoat, I iTaTaaaa- untiTito tto. aatoa Uaa, itonn. ka. kr an aaaaa. T.'7,1 u t j a. , jrr 1 'g--T Un ia .Ilaai ajaaal Iki ain Jl ' f r -AiTbJ 'af anaaaTT- ' TT? " " ' 'to ikai,to pni.toai kUinanMnnai.na.aaia toaarialtaaMi aato. af to a7 ,7.-T "7771 a- a!L" 7? toa MakaraB-rfUaA ' '' ??7c aU. Ir jT, Vl.n",."l7V,,- . 1 . , ' ? tJilmt mmm oimmlmimU imZtlm ITto Ta-alL- T "L r 'i f "M thnagUat to) araa toag . Wkalkar a) ltotoSatoaa-rat a p,Waa-.M aaaJt tol T ."". V 777r-T7! 7JT? "5 B - ----.-7? "totoTi'uZy A--. ai-toZt-7 TjT'aa-tr tT - Sn-In.lU?l 1 laatorito-Mtoitot.il to-at H Matot a Ulat... Jirlk. afaia tol a-a-alf ? .aT?? ?7 rfMaMato. antaaly, .,, t-anto aaa. n annto. to. toaaan. a, aa ,.., . aa at 'atrnaa to ton, p-ato U a aanaaaaf , ...W4aato,.to.7alla S

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina