Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, August 13, 1942, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

State Ami I Coadeesed 1 Ma ! * aatf iW irt?? AIm t AIM. IV. ?f (?t Mr MaM HHail ? ? At <ti|ir<Al MpHA ? ? MofocMh Wai * Note Date On * " aa^A. iii a i CMfeMM flMB . I .t I fl' 1 V Kings lifanil News BriefFom lltft MIM M jMfc* H# MM AM BHt 80 009 ^B00? 007 090^^i fC0 0 I TV^'Ul cSSST""1 ****** ' ?? MM vta IW war wlili?t mur at mm Mm BBB BB BlBBBkBi^^ BBBBB BB Bib* md To > Books Jirt*? Mi?jrrz MI few ?t Oh lor ?w IB? BSSPf i jzrjriig r^T-a Moun rtihw t* ih? I?MM? ararf a? ?ri*>l*4 aa I Km(< Mir Ifclrl J A Mar*. > MltM My r?*i Mill MlkwiilM I Ma i I Mr M 'Mai iMMMr ? T?ia*i >rii m iMIimiii 1* t?t ?ilM? a MM I Mr rMkx< m4 ?aa lawiiMlil) mhMI Mai M la fail i Mtti Mr MaalM r* !> aCI. r?. la ( >IM< trial ^ 1 um WW la Navjr I ft Mm,* Trmtmtmrn Malta* j 1?1!*? w""? JmL L-i r * I fc-ri? tar war ?i i>n. dM ? *? r??*l? at ^ftoct Hf ?|^ UM ( Ami Oi III III Nattft I Hew hi C?ifc [i Mr* Jmt Iterww ?W* * ifc m*? Itort Narwa ?M * ?* ( M < Hiiim Oa ? *? a?r ?r ?l " j*?? ^ tunb^ m JL^. t. t ><??'. .1 I . III. m.vm ??' m J I ,i. tain J1 Soap Drr School To Wednesday UvGnjv^fl F?r by U Ktot* M?MM ? rwnr by m M trmm^tm"tmi ?( t? m will ?1^in Mt* m h?4 I* mm kmf H X N?H*4 ?4 ? l>.kiaM ??fr ??I?t Mi tyskt I* Ik* toy* Utfli ?*f* piiwui Mrk r*|ar1 My Miltr by yalrMttc rkbtM mt KHtg< Ml?UM CM* itk*r mMh ?M mi M (k* Jaty tsM 4M ? t?* vNk Ik* Or Mk* J. PfetM*! will i at Kim* Mwum a#4 mmrt?1? iraantif la kt< ?Ctrr? w*r lb# 1 Kiif* Maaaial# Draa ?' m frl I ? ! Algol 14 a#4 Ti lAai Am*' : 1 lloyit f?i tW iwa 4a;? a U1 mm * tram I A M II I r M I Tkrrr will fer a# ikllp far lb# rfr ruawitlM, llmob PI #4 1 iiar to ib# wrat? iriaIbg ia I# Paiaoi biaiipti* abaw tbai a la ra# baa?I at lb# it?4#ats wba, < bat# ia r#b#ai train la 4a# la < vi-ail baa4l*ab# a#4 tar Ibli r#a- 1 aa Or r#ba#r bat a?#r#4 bti a## I ilm f'hiMraa aa?t b# n awpaal AJMT1 TMbf I U t Ml ^ tfc# ISCAl H r?U M HiplK*4 mum k^m ever miimm j iinf HwrA ; tflBP PB PMpti fBfc V .'? ;:i I ftp 0MHM flMM MB MP* <4& ' *' '* r* lerald re Begins Open y, Sept. 2 1 k> K-ttC* MvMik ?.u ktkiM. ?! m stU ?* * (> Iw 1k> luihiLf at, ?') WKtiai *!)' .M ll t ? A M wvtK?<?| l? Mr' f A Hai*?> ?mm ka> ? fc? < !<x .? urlrlM r"i>t kta ?*!<; ? a?r"^ lft*( l*>ik| r w? - W ,M>R< >!* u' kMl 4 M>?? 4* ??WI A 44 MlMIMa <* IHik brlk< ' *?? < aaa (Mlrtl ?>Imu. mm it* b krIM ho<h itfaiinl u4 re |wtkl<4 *> that r?W|tti*| a lit ee IMilM.i b'b Ikt x luiu. haU* tap ? the a?<?t| at ftapt M ' TW eteaaa >bia Ma akirl t x* ' aata tkw* U palleat at Iba taill# tea* hai'a fUM attk (ha Ha?M*ah at a root* (a fplate I tM Him MlMrep LaaraMa im taa. h fat tha fir at (lata la lha kMatr | Itk prahe arlil ha la?ht a? la la i li ?' (?ate haaa ilml) iinrt ? at (ha amtra pi aha ncatkwp tw | Mr Warha. atai? (hat ha waaiah , >a4 aat) rhiMraa aha a Mi ha iu , r*an aM ah at haiara Octahir tat , rrai taarhar? ?>((? at t ratrti < Kaaat (at ail Mmhari at tha facal y aa TaeaAap ?at? Mept tat at , AM Tha tataarin that haaa hat a fill . j * at a aa IhUhha: Mtai CI?t Mharp of Malta itttr ta tahlat-a Mia. kU'Wrtaa tCt ! lot i aa faaiaiiulpl taarhat. I I Mia. Mar pat rt Akiaatrr u4 MataatMW ta raptara Mlaa Mather J * PwW la Uto (Ira |r?4t at Ira ral ftkMl Mm Or??? VHWia at MpiaMaf* >k? am i^?i Mr*. A A Maaart | MM ( ?rt Lm kfirt at CMrMt* i M all) rvfta* Mr* i'Hm t'arib M (Va bia<i inrWr at Km' Mr Tk ia a ? r Tra?lr<M at (?nl WM?Mr* *k* r*yU<*> Mr Mrl* Ma>*r M (Mr H?k Mr Maul Mix Uaa ? Wri?tt a.' Hr?C-l mm a Ma alU raptor* Mix Hriri ?BB 7tk ?ra*e MrMi aMo Ma> ?*t lr*?alrir*4 (a I Mr HWI McMaal o raplar e Mr J O Mar art l re Maea IMMer learMrr* a Me Mare W? *a ma raretf araArtt at (Mr far wit f Mat Me Mare Mar Mren IflH are Mr* Uaetl K tori Irtraii aad M liar uM I *f(ia< Map*. Marae. rtatr-4 I Mat Me a a* aafctac MraaN la a ?ai i *a?al aea *?m aa4 tMai Mr ??aM aaaaaarr kU i ia|lMe faealty aaM tMair ra perttre prapr? la a later l??i ml TMe HeeaM | K! Pa*? Trut Aa? U ?A fr*. laiarlar a Ma aaa taarlrtaTaTMrt* . i i* Local muter Discontinued CIhb TW ? ?4 mppr-mrrnmr* W IV 0immto? I'toM mf tv (hl?H OrfkM B0r wW V b?H Thmrmtmt ?? * ? ? I M TV |?MW te .?r4toUy to #* of toa rtoii Ml KtoMB to?MM _ 1 Aug. 24 Tu? 4n*? Iwi ?..'?? *?! r? <k?f t?'? **4 i^k u. c m 4. r??| u fc.k?. Miio'.ii ik< ?< -414 m > <m4M< U ' J It T|wi < >u w i4?4 at tfc* < <?? H?i Ui 1 4* it ll?? I '' J It*.. <*. * ' lMtt * C* |U?> |?M II. MII**?I4? rtltlW U iKtitri *' *< IMI ?;? kr|Hr*rii|?u?>< I'tMk ik* Ki *mi< < id. 14. Iju?. l ink tfe* 'Avttk. < >?u Ik* *t. 1* 4 "*? k t ink > I i ? - lit* * - -* *1)4 * ratal >y?)*i !!*< * ( lot * ? <lt?4 *1*4 |)U44 ?4 tk*l) *t '?4 ' t?. 14* 4(iv? M T kwiua--ui * *|4?)i.*4 lt*a: l*^lra??:*l|tt ut a |?kk t-?4.fr?4F *?lt ?**> ?* If- k*??r>4 **ju34a ! < m ray ??t a**4 I <441 a 4444* tut t 444*1 *44 IHX* 14* <4*114**4 4a ait 444*4 4114 14* lutW4tag turn* Ui 4*1(4 444 4* > lot 144 4*ial* 4*4 Mil# ?4u 14 lara artll 4* t * 444*4' **4 4) lha |444 < **4> 4*4 W 4tM f f 441 IU4* tw U4* fallal* 14* 4 rap Ir?a4 14* ptlrMtk |kw 44a at* * 4 ?F?t?UM T4? ptota* ?k*t* arcs# Mf 4* 14^4 4*4 4*M ar* >v?ii If Ml arte* ?M Mi It ?.4*? Mar((44? M*tl |k?r P?ill4l Mi MMa* Vtrlarr Ota ( * H*4a*r HIM Mar* Wat* aa4 Bm> ?MrH Urarau. 41 far* lata MUI Kta#* MMMI4M 1*4 *44 4 4kI t a l ara 14 IMH?* 14a M?4? Ml 144a U 44 rr II la 14* 4*4 Mb arh*r4 ail 4a 44 Ml 44 4M>4((444( IM M fraat 41 CaBlar larrtra AM *4aA racatr M ft 444 14* Ml* ?f 14a k (44 4 Ml 4a ItlMt 4aat 44 14a Mli4 l*M f KMf* MaaaUM (at 444ar4a4t<a4 fait ar* |# 4a 4*M?ata4 u 4*44 KfMt 44a IB tar* wMI MHtaa* K la afeMNabrt T4t* pmrt mt 14* ptv |rm*4 wMl 4a Mill 14a MfrrrMaM 1 Mr. J K * lilt. Ml Mr. L L> Maaaaa ?r iw ?m?? iim Tfc? May >Ia air wtH katr rk.ffi kM wui w mmtm<H < >*? tM wk af Aa?a.< J4tk Hk Tan Mtrab ta bar* tka ?l to Ml Mr tka mT?a IH?M la tW raatrai Ma Mayar xray aa.it tf ikr) alU >a?t call Ik. rtlf kail a Irak will W mi la r aU.ci tkr war aarraaify fyraa rail, saa Mo*. Mara. Iwarir abw war. a*'?o yir.?tt far Ikr arrllai .lal.a Ikr) <>*!?. k?l| la rrrrj way ywa*l(4. and thai a bia H>* a Ikr rtl.y awtal a awM ?mn. k> ui k?M I ma Ikr 'tMMlrl :?rlk ak a.ni l? b* l|. Iu via Ik. war TV artal aay kr krwayki la Ika VrlfMlr. yk**' al a.) 1MB. tor Ika caairairM* af Ike farwrrr. kvi Ikr kxwl art*, i. kwi lii uln laiky kr.it. aaitl Ik* **rk *?l Aacv.i M Aa ?4>rr' Mlaf arrw? |. kritl raa la Tkr HrrsM la a.qaaiai < It* arv* With Ikr kklr of Xray a..4 a umd ikr yarywr of Ikr katMB a Mr raayiw* Mr TImmmwo. .yynl.l ta aarrywkr yrrtr.1 to ?n lokial tka aaraarai kxMtr "Srray artal M varAoA la Ikr aaafarlarr or LakAa ?ar ?? ( t* S> Nf pan p?4arHM la ? *! lor **) *f It' vice Yesterday TV Ufa 9* lk? Vi trrik* Ik Kia?* llwiala a. ? fo 4a>? , hw ihaa la* MiV m IV t*? <??* *?f? lata* oat ?f >*rik? |??lrt4af (ftaiMM kataaw wf IM fckai tara pal tot* wrtk* 9% lav IM ~W* kat* V*a apamiai at k IMl * ' kaVa 4^>^4 ? <|m?V Hps v* |

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina