Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, November 18, 1943, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

* i * *2 Kiwuuan Cu 1 Tournament ] Mr* * *< M4 #rWe W> |4??? Ikt ?rf ml lb* I?w-at#te4 ) m Mi ?MM m MM ?MfM. rri>?M tmkm, mm m <?? *11 pi*< rt TV* MMkln t* iV>(< ?f >W v MM Mipi MVuMmi i. J K Mil Pi ' ' AMI i wi IM>Mm KM Urturti f>i|i*i? Mai Wai* aa4 ? I. tkal wm$ trmm hinn Ml la tw h. c. Ha at. PimL m. e *; Esgto SltMva DHIM9V4 a. ai kai tmi <aata aaat kaataay fSnA. * !% MbvUc i5/PCLTj' v'" . Kings 4 Playing Begins Mod. By Draft BaaH W?? ' *?N? 4 I) IW kf?l l?i?" Ma r r.ilinlfc U IA i k mm* ?r u I. PW<M .....: U I A K?H% M<4'al1*r U |A <?m arti?t l| I I I rMM ... I| lA I??*w r ridraut II IA WtHtr A 1A IA H-fry i Oi ?*? 'A W I AH Mr F l(M IA || m >. rt Mar*. ........ SA IAN rvri D P?M? . IA IA latr Ha*cA ....... ........... t A IA ?* ?> w o?i*> ,. u ? I iN r Malta* A a u r | OaVarth ?A I* K r?m ..... M ?AH in i ruimM ........ n tA | K H*rM .. .. *A 1A r*w-r< a wi><? ..... ?r van Nut rj- '.'.v.'.'... vr tl (NmT*?T om &a ?r ' Nvn t w?n? a a u ! *in? I W#Nt tA 1A L Own ?A 1A ' OMW VIWJl'^ U 1A Sr?Sr'3$ c ViMM ||. CMMM ...... 1A tA ' <4 r riMr* tA IA rbwN^uwr o ir " I t ? - < gg ^ mTm. t? * Jmmm * _____ ___ mmw mm mm M <mm mmmt ??_ ? t? pm 1 MWipwwwi anr ?M MM (MM mmu i %&' Moun I AMERICA) % ?J^I | ?Ute ?St hi nmm M C. ?l IV I.MilWMttMrfk - axrt-.gJrjs.-i: yrrfc-^vir^rt^r Stat# Ami N Condensed k ATLAKT? (in. N i. NM M litis MK>). m Imr ?T nM w Mi ? mm IIM ik? *? ? ?MI Is Ik* I sM ?M? to* VMM u> ukr ?sr* mt kMitr' rsik.M irssiai ? Iwlllsl ?SSfS Ml MM|M| tarfM Ml MlB9 MM MflttMSB* MMM^ ijmmm MMMI MM^-^ mST - ( MM Mb til ^ SwJT m^TSS-r^Jg! i ? ( lp?fliftlltf ! ? m m i m jfc ^mm bm gSHTaTS^ MT.WMS. -=; ? i lain I ^ HEROES] K U ? I M aoonai news I Brief Form 17. mm <ra?i a* mulm ymwiira lira lifcmra at irtfwl HirWc talk ra aktli an attk >i IiiHii Mnrlra k*ntaran*fi la rail Mara Mi iilinii la U>a "tv' kit ikk raia(r) tiaa a iraaratM >iaaia*iM Wkf war* tkay 4HecrH? tvj kara m i^iaiiau" A liitaiu wM Tkt? md ?aM Im Hartor ta'.kmk (KAkuorrt war n -*m raa ?raa karrlraa. at tk* TiaU Kartk alar kokrrt Elrr VrMik > H Irak (MY Km IT- A Mitral a4 aa raxrartor ta tfce Xa?al Air Tralalrac rawia ? Ira-aotr kkr?< ( ullm Vrr aa4 ki a raarraa karat* ?Va IkaW tt kura??na?T Pt par I ratmot dtapi * Ilk ?? rait rknrtr atnr err kari ml at Iran TV itaa aart irtn' i' artr aat aarari TV piaar AM raet <ra*k at Mat aaaa aaM aa kraaa >Mil dra Haar M aMMa ftra teat at tka ai Km at iMr at a ikm at . (MjlMBBftiMli. ^-*** v>- * *'- ' - ' ^ lerald i United War $5,000 "Ore Mr*. Gmor C. Frtfii HurM Mirr HmUoi . r?fc> ?*1 M-f ?? *> |?? Ml. l.tWiM I.C K" t.ra kcl ?t < M*> ] !*.?? UMk> i?a Muat.) ?i I at.4 | i>>> an I Ik* l.o-.ij | . <i ti LmM M* ? o 1*1.1) M> V Hi IK.I - ? - _____ . T-.MT - ?1 l?I MJ a' M* b< "? , i t ?? <?! in ??4 ?>.?.?? 4 t > K< > > i 4 Hi-t.fc |w>li > ! h< ?t >''riu ' hail* * ?'*.# ? vij? P??l a ? i ?l>|t t'fiiik !_ h* < 4 M **. )! ul I lifMK Mlk:i?4i ?M ??4il. U <111 ?? H i H 4 Mr* K')44'i Ivlwn lu'rut* tti*? )l_f*ata4 ? " KI??i Hual'c: ?? kwik Jakiatf 14 IHm Hn |M)II4?ab> <* b WI*ii< . it b? i bimn Mb 4?; a< Kaitt *a?4?) ?aMk| f? )t? a iac afel; a <:*? iMM-M Mm ?m ba|>'iu4 at lit Maa'tnai fkar<k a ?vl*aa > ah ?fir*' 4 M baa riuMbao4 ?? a urtai la liraat Fall* ahuat II >?ar? a?u ?L> a?i>4 bai a?aVc thtf la lk< hrtm>rit> iharrk km ikr a*f?l?i|Hii 4 a Ilk bar *?b4| M? i lajral 4<?u(Im U> bar bat) aa4 kmiim la ibati ? ua art* mm4 ? ?a# *M aa'IH Mar ba|aaaaa I'brlattaa bara< ?ar a a" [ ll?*t of b*i tbr?? ynn, (trl? ?ka brnfi wf IWtt MtWr || nrk wit a#a Wr ? cam ?? * *b* aattM lb* iIm, *f T3 of Kim. Maaatala Ht?b Mibaat m< Ikr (In* at Ikr wirHwl ?lrl* to fit. <M ikr null? kafi ?( Ik* tax ifcrw kl?* iMf bari lilu ir* lb* 1m>? at lirarat C. KHMk flm <??klrr. M*r? r.wm It J-lH 12 t*4 l-HHll 7. Ala* uiiiuti art- krr nmu Mr a?4 Mr* 1 f Larb*y.. ?* kmkri i P Larkr* at Ki*a> I M?ait* a .Win, Mr* L * Tar* r. *4 Omkia. K t* A tUIrt Ul U?a Uckr). MM k? ikM lara TV la'a* laai tirt- of r*la?H## I at frtr?4* ?aay af *kna *?( lr?a a tkita. *kn iiirmM ikr :?? rllr. tat lb* bf array it v-aatlfal lto*?r- ?llr?trt Ik. Mr Ml n tyi i ?t a b- ?t at lr? a.}, at rrlaturt Khraab Pi'f ?i By Hi* ScW la karrut. r it Xafloaat K4araI laa krrl lb* K la a alt Pruara? la*t Tkirttay n *ataa a at pt* ?-hi *4 bt .la?rai* Ira- lb* K?r* aa4*r tb* layirtMu at Mi*. 1* aba bna^Mi' lb# bjb ?rb**l "tar * "w# J' Sa'laf* vba bar# Vfl rb**l Aartac Iba-laat flu yoar* M n m r??r jr.. mh -fcr Ptofrr tor Ito tof? tw Ttotr" j rWM? tw it* tor* * * gtote to Kto Kto?? Nmii.i* Htrfc toto?i ,f*WM *rr tryMw to A* wr pari "*NtoV lto*Wto?to?. p. .U?t mLtotot ?T itol rtoL'- "wtf to jjjj ' ' ? * Fund Of r The Top" fltinj* !! ? ? * lrt? fc* lol* #u? *A I-. <MV oil h*; tW I ?''? ?l W 4 4 %.K?, ' < " 4K( H * ?? ?. * I .> >?i 4 ? th?r>' ? ?.* i>4n*'ry 4?# Mi H?* ' 4? '? u? f?v*? a ?4 J'- I I?? ti> It * t* \'t? V*m U ..? ?.* ??tf |i "I .* t*ai i?< a. 4 by b !- . .?.*?. t.. - . i, i f>?it simnH ? -b 4 'tV * . Uu 4 v- < '1*4 by IIK H apt * I'm Ml:, . .i|?M >' V '1' M ?. M i vmmi to buy- ?' < '? *4 yatO I'l ? k tb,4 't> ?-,> tltirvv aho luottMnabii it' u.?t> r i- lr tar it.? IV 'I "iu?t It Tlw Klttr U r? I* a r >uil Naliubtl ttuaA **4 >? ' ' ?? lb- I . . ? ' (4?y af 'I lit# It 1' - a ' Ha a la -y *| MAI 'la. "? ' ? >a k <r|kt>4 ? UBI? a*tit. ,. ? ' ?<?l4 a <? ?"<* uf u,.:? * - a U> i ?% i uaa'.a at*- 4 <?ta ib* ta o?lu I I., t ka>< a |.J t la - > I M'a niay 4? M > ) l?#>ta? IU* ii <wi. tf i*>h'i-.? at <!* t'iitai N? io??l Hati* a ni< F i?al hMiDKt- Ttaa ??? ?- > a tit t- x-?t U H<al. M? a?*s??rt.t? th< lllat <af IW ara-* taa> t*H"a *? at >11 Ilia* la ?f 1 a 4tar-. 'Hi.. #! > i? >* l?|a>ri of 1 Ha r ia Balli- ' a kaif tna-fc at* akru Ikr taa HlkaiMa ram froaa I'm* Mill /. r ?> ?* ^ t?T* " Macln Mill <i*ar?? lloaaar !?.t fca Matar) MMI 4 arl Maaat > m? Maaao Kaalrri I a I'afl Man ry 9*1 M Phnii S?< 1 f- M ?tH? M? tViti So J J M Jam. IMS M Inalr MMI Jarafc I ouc-r ItM Km*. Mnatala MtaalarlaDM 4'a (akrrf Maa*<} t?" tta fan lam MMI II t KaltarM. 9?: i? Daaha. Mill Harry ?*? ' 171?. Mule ay rr?.?, 4 a. J I' Tl ? na Mil* rirM* Mill iw TImimm. iium OalkfMu HmiM>n C V f>r of* clonal lliovp i?1 f O l.m|>ki ? K A Morrill flC.no Ikkool M N I'artx CIA'- Ml < i) II I. I'u'Hhw. ir* Kim> I' ?i II Q n**r :? B*tia< - llrrllM, kallMall M L> lUlk J li IO't?i??| K ? M?rifit Hi- h Tr*?*iri i r K fiTairt $332 MM InMo.trtol L Vk Hm mi >k I KTi.M Ofaw r r Horry aari * A. < flap IratlMlHi $2?OMO Ummm Tb Br EtatrrUM By Mr Umm CM A raaf Irao tW $lrlk| litM rtak vMl foroiok Ibr frapaa Mar ' W II I Mr Ma?to Ml VI? HUM tY?IMol of I Mr CM rlll<M Tfcaii .oo ataloM IMot bo fill Mo? ono?oM by tMo rtattt? ?MJ ? >?< (W prmmrmm. 9m* IW fWMl r*f n?k iWkt vktrft Ml ITOMI TO M CUOMO M *BV ?MTaMk'' ?Lry r%m utm "'tv mmhr *mm ????* hp hhhpp phto mpm&

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina