Skip to Content
North Carolina Newspapers

The Kings Mountain herald. (Kings Mountain, N.C.) 18??-1974, May 10, 1945, VICTORY EDITION, Image 1

Below is the OCR text representation of this newspaper page. It is also available as plain text as well as XML.

V? Gaatt !i?l 0?ly lacnbnti Wii Vilk IW rt>?f4MW W . I ^Uf ? i K * . ???yn W . ? t.-Ki. I ? Mr flap* > *?? >| 1' IB ?4 *?i>l 1 ?WJ haM fci >?.< HuOTU |? f?< rtMH M<ii pp-i ? Paaaal aCa?r* m iM W (? lk< a. ? Ur lk> or?t ail . < ?a W*u arif r? Hn la ?i T v- <>u ia ] oar of IW a? ?l ion aPaaatiaao* fm WrW fcrrr Tkafil Mr fapl^.r lata-traf Ha HO Hi OOa Im aa laaaiitr.il? rootli kalaal la In liar . raI iImq ?af kaalrti laa ia fcpraafaa ? lla ?olr pa* ' Uia ia Wart 4. <(% l'H? ' aaaooairriraar M Call <Maalik| i l>Mi %a?-t | Ppoi | M.ak? i l*.lf t.t-1 laa a a*f a gp pi pair iCrrr > Ha. Ttar (ffirpl 0 llWMI ' ? p aaa-ppat ropat a aw ?? (or Mr UppH. PT far lit | Mi Ma?I. IM. U?pN. M. ft Lappa* ?P*r ap> tap :a Ward 2. I v?t? mm? m Vm4 I J " I M A. >M| w. rtrr* |? < !? far * 4*4 Br TArmm far ibr t??l a A *a?rir?4 M rata*. aa*4 aitl raa taw la k ?rat Itifi til far ai ??w t iwi raf wka mM tW ? ***** *??. War* ?. wka rararrr* 1ST vatra Oik * n? *kaar4 h i TV* rr fw7*wL?*Vtw,+T****4" ^ ? ! tJZZ wHSTwer* K* ^HZ9mmZ ( 1 VteStB OCBMVB ^SS^ S flSSSSSI 1 m lrntiifttc Kings \m , r- ? n >m , .rfc., h,^ . . B * W lb ^ I S A Wpll l^fc '^BSwIj Lynch Resell* Pender Paper tta* C Uark. #?? I ( IW HmU Urk i* M? f?i rn4 IraH Sr I'a ?||?I < klMxtr l< Imp?. *kark W k*4 ft Ikaai I Ml kf/M W A Us ? MUaMii UfriK XI?? k?? irlrftt ! WStSe mi Ika IIWH ' taa k*4 >???' ' Mr. Lrrrk ? Own* < kr Ntakl *? m mgmtm a9il?lr r>t? tar Mrttw t Mr Ua*rk aaataaaaaau rl .Mr r Mr*na?| I kr IttraartIM ' ? Mat b> SaM aU Ikr |?| w la a tnay M r*a4w rtaaii HMaa H? aa-i W fWaan I. afcTfc a?arr< U-< TW Fteah W 4?1 ?t ?>?In i Art* MU Mm> i * ' frmm Mr Z I* At|?rt m. mm 1mm rtMl to 4?M? mm<I Mil to My. ?tor . Mi>i *** 'M.Vilia Max ?* IMi, villhtrm thr I bMmI MtaUto M ka? vfcn Ifetr AfMrtirr witk C World War I. agi le parallel * ?*? to aUH Inrlurd ui a**rtal ?? w( oatr daaaaral iu it* tie by Male aafari. Kkgi Maaatala erlekeal fitt. la faattlr, fta aMMai I raa' " Ho wm Wmm l jm mmm t - - ?** id For O Moun ? ???" ' t i. ijl Citizens C F?, Tko A VI A 9 liriii?iiih u-ui t?u?? Mriuv KUtn'wl?arHi MlltHMitW'-l'ttHllt |?r>N'li<lllli!lg *1 llarr* S. Tim IiiiM'Ih1* M-rvii-i'* j?r; ! iuk. u)mI ?-r??e?U l.i-ar tin* M-rvi?r ?v?*r ?!?* I< Recreation Fund Half In Mr* Ha?tr> \? ml** Mr* W I K M*aw< J?, a a i?a(a(ik ? ? tfcr lr- rr at mm raaaitlf* far *.? ? far a*? a a rttv rutr r?< naiw ^ngiaa aaa?a?' I Tartar that ra?fc >a fcaa* a a <4 . Irukf Mar* tha* |:. TW titraraArr Mi tatMli ar ^laartrf M ikr Marar la arr*r a* Mm ?*? ' 'rt* ??4 IW iB|hit?i ' -1 fill n?? 4itrrl?f at Iks k??V f rafts tklkklm swim > MaTaf tkr ISO ntvl IMJk'ssi i i ?f sat Hs iU at4 that ? ?. i ftital 1 IV f|?i|w>si I iiit last taw a i t??.ii far ass la?t ?sar 'a praffM ?? k?Hal It Ikr |aiw r|>i4aai< . Tkr rrrnalm Mt ' fas U wiM 1,1* tarsal ??r.l to tha I'Ht Trat*arrf > : aa.l all f??<l" r>|salrJ wtll I* raas I .lmifsr.1 kt ttaaa Mraktn af the aaailtrr ar. < ' A. Htftlfa, aheteeee. Mr* f. I I I Kknk SSI M.wi. Mrs Xaialat. MrMaaaat. Mr h>r * K- Makrlr ! hat art Millar. Ma<ar Tisa as as Tha rfttr raaMr aa>v rarrk tuaal (aatlfttfta*. ' aa?4 Mrs Rrahl ' as<4 Mrs. Maaary. "aa4 ar arga at liWvtl eMtfftMrtiMi * ** IB aniOT vrwwvs* t Hw * i win n d m the gmtntt d?y mm aittrr Mi umhu 11, JM* k?my wa*> nvaptrted, thin ul hr drawn, fur tkhn MtMM hat with Ja|?tt?an fwaij fifhtini quality, Init xadii mI V-K lk> m it ahtmk r, thankfully, rra luring fat rfvir.adtk T 1? MiridLdwPi flu BB Aai atfa*, m lrt mp, mm tkr put baafcteg Ik* attack, la mm sTo-Ch tain H % ?oc hrerflow C lrsmvinflr 5 MgSTUlg U mt?|. In tli** \ 1 i ? 1; iimniil . KlU|(< M Mill * ;i ||i --.It J.. I ?|*. li.? I* otic .av nlli ?1 \ | ?.i i. Uiaii. Jiinl li?irifi?| I . ?l.? ? ??? ?> *-r inwi t Imiik ?jft\ injf *Pm- i -\iMlf!jf uihI .1.1, V. |||'. M|h1 in! I k .( M"?kK ? r.lr' n'l.l 'k? j \ ?.<?r> a* tkr ? l<f- ?l lb. mi'm ba<l r-^a tr-l. a.ik fall ?<> |*l Ik. fa*f Ik*' a . aa* a?.f < ?.? | bat fbat m. ?aa'?'?? .Ma. ? fa -t la 4?f?'af.-i Tk. (at *. l.|?rtar.' r?.(*.,rt? .1 ? arr. -1. 4afi>| ib. la. i?*f.af?f . qaiQaaa. aa. ?al fal. 1 f.liaiay IWkkaf T?aa i * |fai laaatw* akwfla. .a K >f Wo^r | . taia .a*laalr?l |4aat* la(?. fa Um a-1 Ik. ?... af lb. .11. fif. '?: .aa i aa* f araa*. * A I**a |<mI?I *.V an. b<a. i a Ik. <a.*4i af fV. Ikw.H Willi aa-i Ik.*. a.faal* .aa t.aaaf far |afka|a ai.lfn I Tk* aa.* i*. af I .at nil W.1 k? I -* rkarrk |afti.>|al.J .a a.f-f.rl af a? -' ilrfaa n ka.. k.? I | ) f|itll at l? a 'rlark k?< . J (t Wiaktrr, )? ?<.r ml tk. karf fkttrk. afiraH lk? ?*. W , a A*f1 |<n?t 1*4 tkr I leo j aar-l tkr l#t'l > |4*trt ( Irl It V? at Wt Mattkre ' lafki r War k, gate t tkr ?na|i ?< --alU-( far | air-re r"-r ( far tkr n-faatrH [.rafilrl>rrtan?| ?Wat tkr- rrawn- (or Mr ?r?nr.< af' >a n-araan at- I ? > ' r rat fral.lr?v Mr Mr?|rf 1 "la* e? (rtfur. rvra M? ka* (arfirr* e? Irt a* |a n< tkr aar ("f a kigkrr aaklrr ptaar md Irfr ' Atea Ira J rf 'B |*ra* ?r rarrr K? I. ' 1'iaan. Hap* n fa>*?r IN K .' N Hair-I tK" a?a??tr? aa-1 ttri P ,. |i Patr>< k >a? -f tkrar a*-a aak M n r'kartr- W lliaw rri lrrr l a ata. aaH tkr ara> a a* M i.t tkr ( I Mrtkalat rkarrk 'kair At II a'rtarh tkr arrt rrr aa atrr arka kal rtaaal fa* tkr aar ire. *r afrarf tkrif tun aa4 *ar% arat aa Oak 4 ray* rear af tkr rkan k arr tWa a?r tkr yaaaaay af laa trarer aar auk a Iwf tkraatr.1 fkrtaaf <tnr aa wMattr. tkr atkrr a It k a akritt Tkr ritr f trr trarka. arkt-k ka-t krra parked ra (teat af tkr Crlr ka? pi a it af Maa4ar re aetxiyatree a* i agiM. ta 4aa4 trr fa* laiipukl 1. I |Mrr ?l ?l I I H m . |Vu> 4i 1 Ir4 *M?t. Mm I*. b* a Ml ? * ? * 4 Mm? ta Ki?(a Maa*<a<*. IV bN W BfM i| 4b*. fat IV Va4il < !> > >V *>4 la ^ ?ai4lf ? IV? anr all 4b* Tim " ! m urch Ca eraid I m lain 'hurch lervice KJ: im'1 io i(i? ? mii (n H)i|t f??r l|it- t?ftl'*?:il I ill i I If i attain I < > ll?? U'K<i? at \|?-t Ii'hIi-i mihI t -litral ?*Iiiiiv|i w;i? j|i?iniiM-?t i?lii>k?i ??. j t?> Fulton Writes On Ntti Prison 14 W liliui 4 r?llM Jr ul Miay- V|<Hi?ta>n ?M* In* j*rr?.i-_ Mr at.t Mr- * r l'?liui. Mr ? A|-?il H lui kr U4 iMlr4 ? ' rf I k< Iwtaw paMu-ai pn-vii (x krfr k*-l "?? It^airrlalr^l it 4mnf far *ti< i????i Mft FaHat rnaart r : n?i iW Har , if mffmm*' # It lk? |?|?-r- ai-ua* Ikr* . aa?|~ trrr trar it fall A |?n>M af I|k lallrr fallata ** Vwiirlai. I, i i?Hrt ?? ?f in rratt f*aal>?M*l l'ri-at >k|? It traa |t-l tikr >ua w l??t rra-lit| a I I-ami .a tWv I?|-ar Tk-i ha-4 a rfc<- |.r.~i tk'A ?al4a : *> ? ? lair I" MM" f ?a|-i- irafarltkli TW | riaai r? a-*? a?<l' Mr? I ? t'uli-V t>'l J??? TV. rM|.|l lM< Ikrt li? !.( ?rtr karr< I4r TV. mm+H ?( <V* > * r V* If V.I Bp Ilk. r?fil Baa-I oki- V I.I l? Ih. I.?>l.l.nf Va i ?> tmtf i ?m i? it V.tk.t IxrkH tk. I *.| t n TV. I "O-1... ?<f. aali ?k it a.4 I?.. TV. Va-f ital <-WT\ ' a xull *-m-lr* MliUI ag gal V*-l ?V?ll? JT t.a>4i*r ( fk. **. f V. j ^ 4. i* 11. m. t. a?tin.? *! !< t'-m Mikk^t. ? rl i ?- far Mftt t*. r^**' TV. ?4?r r tvw |4t>. lmi|4> T V.? kat. r? 4 f4a. r4 |V? ta VaiMik*. -t ( I. ?f i? I V. tV. On ? | lyni II 1W ??r? pfmm I 10 t?f* ?V. i??f 1 Wt tW 4?n ? kftitvl ' ?< ? ka>W( t?? ta r0tty Laoaw Spring ITo Bo Held 0 to* JwTmm* ? u'fLa ?M* bZSS*!? jt: w to toa* al I ' t. v v .v.r it,- -/ mpaign 44 %% aed R1L P ? T? Launch Drive Sandajr, May 20 \ .fc I ?. T? ?' VAI A mf- * s * ?V }v . V- '' * ?'~ ?*? ? V f. W {* ?> i- ??W*? II f M*. . a- * M U *Aai * Jit-4 i I' . h *4 i r? * > t ? * % *-t j? H ??4* , e- , ' ? 1 >'?' 1- -? fa***-' 1 *' 4- ', ? ? a ' ' - A ; |?t* . ' !?>ae ! > lf*? % A?? ;u . fof i|? ! % fit* I ,w*i a<. *'_ ^ ??> - ? t??! ftftrf ' Vfth'fOf v*j' ??j 'h? ' i* * ImfHb Otn l?i yt ?; ] Mf rr|*r?*art 1 ' . * ?. < fth'l fl^ . * . U^fiiK i hiif - h? ? *?! i i? % ? ?i< t> i'i?(isa " 14 l? at. r?* HVfct hhim mt i?ufc'l"t|r t. mn*\m * ? J I.. M'Htli >! ' ?> " ( iIm K *l>n ! ). tfain < ?it l?r ? ?-! 'ktirMi ?l IU IU u < kai<4 ? art Mhiki *? *? i ?? lilaff, Ml Marti* llamr* jalJ.. in *alr ataa TVw art aa<1 ? * ? >? 11? * In* r*'4 *rga? i Hat <? a ?fl (am a arm*f raaaittrr I* |ilaa? f?r aa m?i*W >bH|?i|i itfga>"*iwi<- r?|?*? a?t*<l ia tfc? a*i * air at ia a*M<ti*>? t?* t Vaar A' r?, aa<l IV Kiaaai* a*!. ?* l*l?r, ia* iv-tr t A> May** M- r- kaat? B? r?a?Mta. \ I'M" Aatarxai I* ?? *. fWa wt i*'l Jaatar M ?**? l?U li&R. a*4 f?W T W- araaai?a*iaaal arrti*( mm* ball f?||ii?i?r Mr **? *f at (Aa I.B*b*r?? rlatrk Wa*-tat *irl>t ' Tifitrr far* "A I I ! ? t W? bar* A * i a>l * at * a .|?<ie"t? nr*l far ~a-A a "aa|ai(t " Mr If-tltll ?a#?* 'Tkrfr ar? 1*11 ?t?? aralar. <B IA rlarrkrr aal a'tralan" > awl* a*-.*? rV |aar?l far a*T>m irri i aa. If fait* la ?> |a-r.*at at ?i(li' afi*n. IKrf i*bi ar< I *1*4 a* i a a* tit a ' TV* p?i aa' itatr at t la aa* nrkH a >rf t tall* far a r taal fraaakmaf " Mr ? tl.* rwla4r<l feat. W H Mtab t rid a4?fr?*a aw aktri af tt?* Kiaaan rial at TWMat ?* at 7 a'rfarl TV* W? aal g*rU raaaltirr V R Malta**, rlairaaa. a la iharja af lone Show to Wednesday Ur?r .MM4. Mr i a| ?ll<s4 U b? l.iaa rW< '? Rw? it??. M n<?t abrk a Kl brct rtw< of W? lk? IKllllt llnmt J il lb mmH ri'f rltr-l l<*l fil?' IW* fkr . Blf ani l lr bfr' ? .? far lk> l?ba af? Hfrl I>1 Ikr Ural >af b?l | fan Mr a>??' >??'a? ?i ikai r V Hra | fcrl if. ol maX-ulW *?N karat M a* rSMxtot apf f?ar Ui>raa IkMagb jaa? Ik? la-1 aaatH r? Iff* .tr.1*. MS Rr I Sarkhaa. of < aM?W la ! am r aa roflaaaiM Mark .a???*a aa Urtatf #< 4laM >a Ikr IT kaaa n !. aa4 a kaa?a ?4 by SfM ftaaMr aa4 iTf. *rf l? * tag* at I <*?> ^ .. .

North Carolina Newspapers is powered by Chronam.

Digital North Carolina