North Carolina Newspapers

    , - - ,- . ... j , i , , . .. - - - .' ,
:t JrJ. BRUNEB.V ,
isitot ii rx'crxrrroiL
Viet (' .7 jMifcT.
i ' all t
Ik Wa Mom M I
u . , if
yiw ri-e, v., c .
Taa UM11' ..vi'
emdlaff toe, hv the
1 1 w ' fl,,wl w "
a4 M mi mini Ik MMin mm w
a.
r
UinIZt TUB ENOW t
TUN
ii hi j ''h.-1 --.. ft-' - j.-
i in , a - a '
r . r X vtT .t. . ,-;h. : fit C
U : A ill!
I ii I I - ,J .1 i I I f I 11
i "J 72 1 1 ..L I" I
, ' .. . . J... .tp' . .1- . ., ' " . ... ' . . . J
fiC'J. i'. W.i-ii- '
i
-
IE
5.
I.
UM -. : J-
4 i
. . i-.i...i...i(..,. nj. tti L .. . i
.- lulri IT rtlkBIU i MtV UUMIIV UVW ' V 1 . 7 " ' - 'r
tMMW I raw I Mr
. " , V 1 A.
1 miMIn mM 4rr X Hi Nl
ibr n tl iVK cold ilMr.
. l L. .1.. I l .1 - . u HMNWII MWNIU
tin rtirrtktto. a4 Itw aarUvr 0 ?m
M,,, rL immu lli"ioailaiaaiV . .J'f.
llMkl I Ila ikiv ir
friftd 4tt'wMil e'o il " that.
f lU ' rvbaarar! Hm li'lU
in rMa nnii! tua vrtmid haa tbraa hum .! uai ii mcmi waitr
4 bf -to 41m, 94f -of a vary (aatirJ iImi wbyr fwf u mine to U I, I 4MuauJvl utura Wlj Ibau 1 l4
earrHMl aa ' . . Mialad. :..
"fWl U alarta4, J imall j M atolUf war aH ra, aa4 I Ka4
aiil TtH Immim Im raajtto4 MM to put m. W Kgaiad Wrigbl
tik aliark. Tli kafaWas ar tmUm wtfli lira iwliri and ftr-awa, a4 Umm U
riag IM tMp M UavMC a mw tltaa
Mat litagrt affirpanof iay
liiaiaat aomafk t(k no 4htf
lirkt lba Utal from lU ktavtfc t far f
lues a u wjr mii, aoq w ci
t m I bat wnat mt vipart to fail
ar rlaMi M 9ni. Wa Aid l i
Uaolill it in tl to aiilk tba t-
Wi I a4 it vary aaaecMtoMMd aad
U aTrf;WaWlM4fc . 1m 'aM'wM tolaWiRM toar.la.
far4 to
'pall lckl ialarta . WtNiatt
Mcari M M atoii4 atM H, ravanl t vart ltar atma, an4 M ro.4, vlrh IU
!f4haT haimaaad to irfr ii k la to-,,b, ' lMa l wliutltl to i!h wia4." fr MM,
b'Kt C .lb "MalM wbieli U7'
ibMN aMM Mat kaUtobM. UijcU-1 j. r
a
n a'M M toflt
Ikim it MNf mmI attJ(J7
aialtoJ, bat toikln to loltliai t. IM
bulbMva, JtaMrlliatick, afl ibawiwlalai
ot il Jam tuaa ibaif a afar gariaata at
tauv ar yaar M.aart at baikaga
fMf Im) kiffbaal MMwria t al
Mtata tbey ai Mba4 wi(b fHariaVant
aiMtcta W kaack, aak, a4 avmHy ift;
kiMMlfUtoaMnaallaM taatMra
gfw4 a wbUh try f aa canto am
natod, awl fartialarij , al
ta. . XutwilbataaJiaif abicu, lb
Uaalifal aMakUlM arc acaraaly , UalHla
tila mora tbkA I a a!! i tli faar.
fruai Mnj'of )U4 anlll iba bttfiwiiBg at
October
w-4 aataa, W.ik ba b-rbUja4lHfi abanaani aa ifaU woaM
( Horn
lha to ffalaa af aah bib
h baad. Kb far M
M, 1 toa to
araaU, M I
W MH toka
ut Mi atoat bull aturfc, and bjr ba- imk bar rt tojrat Horn gra4V
graailf aarariaai la a Urt im4 f a4k. I to m4 af ii
M mj tUaMar, b m abbr to rU 1 aba tfrfcetf tha
lac.
to
at baiaa mm a aaar.
ba nm an ad toaar aa
"rjr m avaataf, m to K
Hb lb r aiiW af tba cb
Mriar tor bU V M mrHUal
bad Mt!j araitad , tba kilcbaa.
1U arriaal auM ' A to fargat
' aaaaMnaaa. Tbal 'bar wall, m
braaU, M rataraai to
JU auu M tba awot v ta4 Ml
trtaaatmila afcHbai ln vilbfrran,
our a iitofM. wkiab ara a4l bail to tba
)latt ar rm tba bjvar alniM, atm) tbair.
Unla to kba lamiaia. Thi dmmtt-.,
f b ito bK4at n 4 at banb
imiti to apMl tba bai rta aa-
- AtW abatt raa, Wf gtaadfafbar
ka4 Ma, Ara jras aary lirad, Laaiaf
IktMat to athtaa aa (ada lb taaat-
lOf. .. tof a totrat. 1M;
Iwt, mm! I va a4 iciva a ar aacblM
Marar. ! tm tbinkia, ba aMd,
that it tn'ifHl b fiHjaHt to nl on tba
b..jr tritb Fiarra. Tba ini baa cban4
duriuf tba tort batfboar, and ma ytt
bawt Wr Ma bad VMlbar hi tba auarM
vfllai aijiT.L"-
Mjf 6mW r maaaad .0m bar, and
arvd mm to tuitow tbal aaaat.
J bad tob ralbati tor ja,
Mtd. "iiralMtlalbar, Mii bia lama toal,
alaadaal ftaat Mad taf fmd Bigfct'a
a4 to fcrgat Bbmebaata; va aiaat fwd
bar wall, aad Milk bar MactaaJly amra-
tmg aad VMlaf. ,Ow lift Uaad aa
oM.ar itaar tbat af fctliW Mr waa i tolWll"il Irariy vita my f a.
itrt itb.ftf toaiag- .vNfe ba JUata aM lanaar mmji i um-
. ., , , t: i. ii.i-i- a. i i...
bia frarkwwSawdaya, toMMdy to a a llaw daiiblad alto U at tba ebaaM ?
drfTM Iba batilia MratM)
land ta tba villa. Bat,
hut aant bk lirtto KbrarT aar. ' - I
w Witcfi rcrattod,toMraaiiTaf7 pi , aruaa if i pm , w
W4 barla Ibkv imim rif toatalatog aaiator. JM, Ibi ary aniwt, arbtia
iaai ii u aii t u
IlMMatrikiaia k,bawaJia aaiiigiiia
I- Tbai.
Uaw twb
I aapjliy a I I I JIHH aw mm -m wmmmwrn i
m wbtob tbay aV titoa data axtbiax bt Ibank m, to bar
, aprrMtlT, M ; way. . If M want mm a aha wuald U
f aar. ' " -T jaawa fcliaaton ; bat Ua,aba it aecaa
1
It tHIRt w i" W-Hf vitivfc
I ft yiitsUd villi Jt Hi. Mf ftiivr
. I I j
m raam. ill uTT f ' ' " w '
. .ilk ,T , .rf.JL f MaJatMia Wttk, wbid.
irMlM-Ml-.M
c!MM Hi, W i CalT l.t; K"lf'
nwac. tiiirla(iia aftra, tJ iajf aiat
. 1 l 1 . . . - j-l -
, " " . ' . '-i . i iaiitbvat 1-aTinir macb -attvttlM to bal
ir.f.r S-rsTatod
Aftaf aaiiata, waaat daw ba tha lr;
bat tba KaUa af mow! vUich I 99
iba ebiwMy alatoat, tuUmratoMd it A
M dracbt,e air aM.fMtwadad, aid
a tpabi awiy kaafr aarmlrto vana by
eing to.brd, after tnmadlB artelraa,
y jirayar, la iba Lonl'i arutvetkia.
Tb waraing, mi aaktof, I toaad aJr
a If ia MMplat torfcaaa, and at frat
M.ad tbat ttmip bad laft to aarliar
l ban aalial: bat baariaa aar mrmto&fmjbm
Witt bia way ahnat (ta rot,1 rwdbad
my ivh, aaJ ta to -tba) ekarar b
that Tbaaawar bad UuJuad aa tow wto
4w.
Tbla trlmbiw W low, tba old man ra-
xruiag wr WrJ m iMaktef lam
a xl ail mi ua '" ara
kawaa m tirayara. . -
m LJaiu b an la iba Wnaa-
taia, a rbatoT,'wbokit r wratrbad ftoca
A ba bjWiaHl,lrti jjb Wtoatfy
baill af H'lk II al ruiaW "trllk Mtal
deal fdaaka wJtad toraVaaw; baarj
tfboM, laid ta roar m rbafa, Ma tbaw
!oB, aad f ff ! tltt atdraM ht atrlu
(fing tbam C "THa Ititarb of a ebator
i d.rided inta tlira artmaata'j a wall
tl.aaJ (UkU or caw buaM, to toda tba
Mttla at aijrt j a Tin. and awd dairy.
ft Wai ; amriKaf ara abTitf aO Su ifara
toa'aUH-r aatt day, a bleb va ytafarday.
Antr I(lh I (.! la M4 ana paRatftavw
martad. --B'daa, it a arobaWa tbat
Iba atma- ka baaa drittod to to a baap an
rbat parttoalar farbajpa wt boa Id
4 Pad ft Mara, fMft ewajila f tout
darp a law para hmm tba aniH." - J--
f Caat, tb H Mm and atrip
j Harp a law
mm QMir
bo bad a bi oa)traa'iM ia aa aadar
1mm atr tbair aappar. f .
??lt tnomlnji; I aaa juil Mrpriaad to
uiaJaackoly Cm, to baaa to drag tbraafh
a wbeto day to tbiadall aiinaar. till I
tktok tbat tha haara wuald ba Um waa
rtoaaaa, if wa war at liriiar to a aaa-
atoat atoto af aipaetatioa. JtaJwayat
M if avtaaaaa waraaa tba patot af
in toraaeM aa. I atoaatod aai
apaa im raw aa pm waaiaar aay
bad arrfvad i 1 lacaaunifr ".aaarioa
rad papa. ' lia it to bo pa, ba Mya,
body
mi faaduapa.
tbal wy touar
partapa tM it
Ly-thadriftad
At Uat a
abiaaaa ba
to bad, bofoit
iO 4MaMrMj
tog aa fad
ebad bawa atfely : bat
i art aaaptouly abakad
Nnjdatafy aloaiag tba
i af Iba trap, wa vaal
I aoajabady aiiabt an an
i today; bat towaara
, "tar tba aratoat tba Ibiaf
a alaoat iWpaaaibla. At far m wa caa
abatraa, U mi bai aaowad ail a4ght
Wa bad edaWdafabto JiBUart to p-
toj U jraa llxbt aar Ira; I f
Xmtrmltr XwTkaaaaw anatlaaat mi
a ti ti- i ; i.i
uim aw
diffia;
it
af
Ua ia
pradaat lo elaar tlta W trf a WiWtaad to lha MtialaaUJto y !T? . a aaraa aatb. aad naatit aiaaaad
tba aaow with whieb to tod tgtoiaat aaartioaa, afiaa at tM aari at m Ma taa " """TT1? "f,'" Mttn, aad tba taaarity f iMIiaa, mm-
. . .i . ma k.i.aLxiiMaaviinHwraiwnaiMMaiar. . : l . i i .l :r : .
-adw.iMtaiaTirofa"-
tbiafc l W a iiia OU, aad 1 IbiW dria a wWI. tw aadar a MaM wbtob iarartara. a bird af aray. ' aW ratk Vaa ; Si. tba af LawdaaiM
M raat , ' ; tT , L j t . II I J.... ,u,ta iba- aaltoa la tba dlraetina -' : JlLlrM. J ' ""'-
TTTil .krT- IVm TM MM WMld ba.a (- , jW af a.i
tlaVaMiar tad. Tm iM,Xrf. kMW tba, wa' araaUral-ltor,..d UMhtoa4 Mtoaaa fr a, bat w. bata .Uyd . ir?-! j - .
aWrwaadarwadaaaraaearMlydia Mma pwrraioa. ; ; ,TTJaawI . AJ 1 1 artoJr, aabtotoj to a a Mb II taa' U-- -
ta i tM wwoto bMMtotoM a awati w a wawoa tar mm aiuaa ia mwm a,i ,a - " - ' - ' -. ..
Ml
and awtto aana' rat dartn ear toa
waiabH Ta da baring, iitWdV W aba M lying am tnaja fra littar, abawtoa;
bilUtddoaA wardiaWtapUakwIiah tba aad, aajaaMbly. aatotf al aataa
.NMbody bad Hack (bar aM af IM way, TaatoUdly that aba aawa to gmm tbat
I aallMTit
aarva aMM Mtfal
a war. auau
I 14., 1 k Mlllaa r I IJ.rki' -' .
Witk It tbara 'baa waatad toraotUaf.aa at toaat ibarw
laU dowaM aid daaty baok wbtob aiaat !b aM baewy Mm toaida tba abatot
batwbaaa bat aad fawaUaa far aaaaraJ - JmUr tTaa Maab.aa today
Il WMa lb bto.
Ntmrnkmr tJ-OattoaaOly
Ia apito af that, I aaaaat gat aaar aty aar.
mrm at aiy fctbar'a ant aawtog to aaraa
aiataaaa, Bar aM I bato aprMlag K
Uitbarto, mj graMtalbar Mi Ml ailaw
ad
at-
Itraatod a awl m tba ronf. Odd dry
t araatbar bwa Mwttdad la tba aoatiaaad
aaaw ttonaa. ' Uaw mf $jm war oW
atad by tba graat wbitoatpaaaa, aad fcww
baM'ifal aba fartat IwaMdl I hardly
daad taatlaa to rraadCatbar tba aatibl
aa( bat it Mmatad that I attgbti
it lha aaaw to front to lb dovr.l
daaUy. 1 baratgato kad gfat daad to tba aprinj
ratatag tM IraihrWa UuakiaaaMM tuaa um
ttim m.-J sit " -.--.-- to lbs arat
of
,Mfa aauuiiH, am, wiwm in mmj
af Mr aaptirit, tbay Might, aaa waald
think, baa aiaarad a path ap to tba aha
tot." '
I aat Mrtaia." Mid aiy graadtetbar,
that IrVaMuit L doM ail ha aabl ;
bat parbapt ba mm4 aot gat war
a " . . . - a a a
aa4 Bigiiutm m anara
wm awl af bia aawar- to
. - - - a
Do yoa baliata
pnaMwto to latea
bava toft m bara,
to aW aad haW bawaaaa, m
i that J-ataad ia aat daad, aad mm
dta, a baf a ibanj bai a Pab) at wbaaa baaft
ItoawaaaMafltolaataM raat TaaatraggM
af Italy, Uaacary aad I'M tWat aga to aga
t a katxMwIiif aad fmtmum, aMM ar Uaf
Viva bM tba Ibk tkaB af LafiUaMCf aa ap-
pnviawua f lb iaat that tba Japbatb) raM aa.
au and UI aot to laarbibaif ; that wmn aga
la mgr Skrf aln toanta ta iMaart taaar i
awyiaa
tow ia fcpt Iba a aaatog
aantiato
Itraiafi
laaabibat
. Iba
towd to
H.btaia. Uaaajary., PaiaM aad Iwdy toa rt
tbaw aatpaaabty aaa'atoW
aa
arLdihta far. a rar af taaaliiaa.
Atndw 4 My teak pr"' i I
labor al H m bag m lay graadfarhar will
allow. Tba mm bad atraek hl baa(--to u..
it aMawad to bm, and I bara awdJaJ to tba aya th
him far aat aaiaiaaaieattott it ,lia wm w;
Kraa. ta hi bia aaa ilaaa,tbaCaa -
im ml Um, thm di aaaini af tba baawa aaat
Tba aaaaat mm atari m aMab to taaar
tokgaat, amb tba adMtoaa tbat ill iwln mm-
mm aaaaa M liaiaaarybat a Maiiatiil at taa
rbi aa. Wtoa iba ayai tay mm tbiag, tad
otbar, a aiaatiat aat Miiataa tba
bwQiiaf dn Int. If lbaahaaaa
M rht rm thaa kv Taa. taa taad.ia Iba na .
af yaar ajBaaaaatM vbatbar yaar araaaatat kba
bna. laaagk kn laagM wia aat aaaaa B.
TWa ! by a m ata to a
ta aay a taad tawia, and a Man) wtoa ba
mi K Taia aad toa atMa ara al lb aaa
Bit Man, IXI II B'CBIM IIW ww.,r- m-. r. . . u j -i- -
rMM M alth-j la faat anlgfat do mm harm. aad aa toaataat tamark km bam adaVtandta
1 AaiaMrr B.Wa MWBtaw a
IbU, If H WbMijtoa! IJkM Zttmtt,
at tM rU afladtog aajaiong h,Mp ling bim aa mmtmU. Way. 1."?.?? '
gt Caa tbay ba to-iramainea aararal aataaiM at im bm -t M htomh amW "
U af whom - iI'lBdat
toa. aiba tMamrb eadaa. aad naabl awiad
I.bnua.Mt bat, Mpaoatoc that wa!
ara la V ilataiaed bar far any btaftb af j
lima, wa maat bm what reanareta wa I
bara; wbra w Kara 4iM thai, wa willjaAl
r(Mtdrr bow we cat beat empiny ibam. I It
The day baa dawaed, there eaa ba T
donU ; far tba boar-band of tba weodaa wha
aa the BKMrntaiu all C"t rr-l witb a tut. , dor It pointt to aevaa. , It ia fart aaa ta Itikia
Tba anow aaa aliii faiiiriir aith auiiaaaJidiJ fecit turret to mimd It 1 iaat airbt. ttiaraU
ta'rlMa-4ia-a
wind. lattMUbarabaMbia-blrmaaaad, elratta." 1 - IWaek 1 bara read at acbn4 the Mnwlbie handa to mtmm, aad taid
had 1 awtratMrkad my n-latW aatiaty.j - Xomtmlmr 15. Taaterday rnrnirig, tiM of xyagM to the Icy ttoa aad tba
1 aM amy aaaaMy mywlt; abM 1 mwIwI w diacarered that we ware mora 1 1'our i)(toM ; 1 faaey wa maat ba tntM-
my grawdfatbar try to take a few atop, ebwe pnaonart tliaa wa were Iba day ba
and drag biiaaalf ahrng with great diffi tore, we were "err meeh detirmnd aad
ahr, aaipurtKt biaaaaf by Um farattor aaddeaad; Mrartlialata, wa aid not rf-
aad BgaMiat tM waLL Tba aecidaat . afjnt. ar braaifaat aad .tha. goat 1 W LiUt
Iba pay baAira had eaaaad bia faet to! grand tal bar wm milkiag her, I watehed
bim cioMly. with great atUalroa, ' lie
mitirtd it, aad adriaed to try aad warn
" j. L . I 1 1 li" P"J "
, .... arpu. mm i,,
nowtt; aaa a ""f" Mto," beaaid. Umd ...r tt.a ehild.
aa a aaui wpi
rrtyjaaaiiy aitwp aa
VTk JITltor d-- y-
taai aM aatutag maoarefvf . Wi-i.r rii iiii-j ii
loa m it ii to miik, ia erdar ta replace hi
at need. I made an attomi4, i
raB'daintjr and aa
fcially m IHaMbetta lit tM
naatBMifal at frat, tope
7-LTZlA Wajmal agf-d" JnaTtioi f Ili4 e ftbiftiftg tar"graad, si h aw
Tba ki
Dr, to wbieh
aaraainw the milk
a a - Mt . t
,t ibi eaeeaai aa i ,'r tiiU totlt ht drcia-m. Wa bad'aiperieaM; hat I Impro-ad ,
, . . -" r ; . . r ..... al.il l4 Uat amletatMTe an.ll n arnl 'tkrae af toar tnaia. -
"Ti amay hltto ar-j w g,,. , , mJ.. W bad takM M
t r bm af aaeaamty, to aa naring to g, . . u ..ut , .,14-. and to Mam and aletaila. Wa wi
.BtoiM .attoj to tota .m tM UT h w 4,i.a ibe l.-d. Hy t.altortofeethrit
Oartaaana hardly BaUlira
ieli wi
Ing aad
rmytw
I f after
irrame uar, um inn w uwimw. .u
inan aail in navaaiain. mwh ihi a
b2p aiy lalher to dria tba Mi f ('iat tort of waaUvar It
" JreiirtmrhtatiioMaarBwfMaMimygrami-;! weal aadar lha chiavMy
. . iDritotlwr tnjntoW ia but toadatHm. lie ibroagb th eJr eatlet wl
ho!idar. delighted to ret-rn to er f.mi-! uitotblTtoanrielTln
IfeaT-VaTW d not WwdTttr hlto Itafltt? '"'ifS
wt apue a to 4a,
a bardea m aa. .
-i A' ' -I a
. i. ...'..1
TTT T rr"M, to it. I.f Myiag, -Lear, aa alaa to the
aHmawMai-aa,mM are -.i-a ""!CMS toa will reach iMrme.lltheaaaa
r '-. r TT" . .TI """ter. Ym win eaa bark with tafflotoat
ueaaatMM aieneita, t.ww, ami iBrwt.ee,,. . . ... M firi.jf1jw iiiMia
tototMytowhnA.w
eVager: by be fouen in tha ahalet la
itbeMB amMealy aboM ,
tXamrnlr. ' Ilwblcb roM aroand tha oi
paijitojWiaaMttoa pulh
adft
toamataaaMtomy graa
ieaalJy dtotingaiah tl
riifbl," my graadlaUnW
W M already aa deep, aad
VMaWnt, tbal 1 appraliand
JVJWLV fala ear.
me enarer at mar m auare time or ear . . ' . ,
dMathm. If tha paA ta tha aaftool U , . h
a'-'a IWJW wri"wreaa av krw.M awaiw , -aT..
laara tb.li 'btaM tUumt. Tm art r4-.
j f. roi ..J k iaa murm aa
T '" "". V aaawa danaee troM bia UtoW
Ul frr VT" "CJ1M rrnhmm hmetayiar with bm. IlnrV, W
m well Mearealfat. bayAitHrngMtM
farekt lbatl wm to broaght aa. If I. . i . i. ;ulj aVarn
r thM-rtor to troBbi, r;
tiMwaotwaaiwoBM Mra aeeoiM ,tL-. i m aubto t bare m tba
"- Ctoe thing at haat-h rlaar: the, . t . .. . -ki-. Mm.ia
Wed. Aitheagh ealy Swial aMalry '
tod, I bata be able to wrHe bbbm i'Jb m fatltor' wia m tha mIbI af
of abLaw llbU .I.aaabkia Wbeajay lawier wm aa toa ?'
. - - i4ariiur. I vara aim a fc-aaaemae oaaa
MM Am W il. I - .". - - . . . . ...
eevered wiiu flea wieker-wora, waiea
wat a preaent from my imMber. ike lrat
lime 1 eeaae ap to the abatot lltaauia-
ed wtoa wbieh i had invrntod for my
grandfathar taa way MfafK;
imr to ant area!
the nMantoin, m t helped am ay. -ltap tram ao tbkkaa tlmalbat
ot U am fraaa dar to dar.
JfmMmm tl. Wom It hi dm wilt af
Uod that I and my graadraJher thnald be
Impritnaed la fhto abatot I inland to ra
cord to writing hat bappaned la Ba. If
ra ara destiMd tB Trin kera, oar rTa
tinMBad frtoada wll iara bW ear Uat
day ware apeat; if wa ara .atoheered,
-til laanuaVwilt aramrethereenlieaieae
ef ear deagare aad ear auBWing. ; It!
rtbiek
Mr pro
le anow
t of door.
looked ap
tomaiMd
few mtoataa,
ipwa tba bmw
tag to a eea-
et ute cir-
Waaaald
naat af tba
layer of aaow, aeeaete. tbe ebtmaey doM
ant rtoa eMd abeeaAiba fMnt la net.
the roof, tba Mt
bara Ltuwa dewa
thera it armply a
aide ehttoaej liain
ta a rterm. - -:
U we baft a latfitor.my
aid, "yowmigbt get Bp aad diagaga
a trap which ynr father lately lied wa
the top ef Im chimfMy, to baap aat aoM
wt. aatu tbal aatar abimuey it re
paired." . ; .., v : . - j ,;. .-
" Aarar aiiBdiM iMder, I rttuaa.
It ib tba atiUaakmg 1aeto.aad
that ball I. want I bar eftoa aiiaabed
pale Ma Mill it hark aa, wbtob
aaatortoaMMK.; -
I tet to work. tjar a atrfar la my
waiaibaadi to baa! aa athwral aftar I got
to tha top. i maaaged to wall with faat
aad handa, ad by preaeing agaiaattA
walb rf theebimaay m tha Bavoyard
d. tha 1 reaebtd tba toaf. With the
ikunl. I (dearad a ara aa ooaa aoaea and
faand that lUare Wm abeat.thrM faet ef
lie prima i ' tnaw aa the roof. Aroaad taa cbaief tt
- j aitiaared to m that tbara wm a great
Ta dru oat rba hM. wblrham-rar- dl Bkorei Ja tWct tba wind bad twept
ed mneh aarprtoM to ind the earth o I ft ap tota a baap aerartbelaa, there
. liL i f.. if lW'M:um tin falba M aaoemoat mam af
awaatil 'a bim lav lad their ait. and aaaw to a aary abort apaM af time. Er
M ilide aotbiog fnm m. I eatraat yea.
Tall bm, ara yea aot qiita m anaaay at 1
ported thartv Itot ioM tboM wretched ami Speak Iraakly. 4 an abla to bow
tratalarvwhoMiraradaa maMlreto Wdf i talgBtoa: th wltt;a Ood 1 1
aad toearred acb great danger, bare i therefore dmtret year eonldanoa. . Aa
aomatirMt rataraad totWr aatira bnd,jqatol aa with yoar toppoaillona. and to
I bopa that wa abo aball bm tay father taut tot ma torment mrmlf with my wa
and oar til! a again, jaJona. I had rather look aabfuriaM fail
Wa ara aot deprived of earry aomfort ia IM uea, aaa aaew ,wua job raaiiy
ia Mr aOMtarad habitalioe. jVehava tbiak." .
found atora hay aad atrew tbaa' Bta j "Well, my poor bey, I cm net tony
ctortto woe Id cetiama ia a whole twelve- that I faar aom aewdMl Im happMed
memb far fond and beddiag. If aba aoa-1 to year fathar. Aew R Me eowe to Ibta,
rlrteaa tortatd mt aulk we have In bare-1 bad bettor toil toa Mat eaee. - Bat, to
ratMble raaoarca. Dut M aecldent lhort, 1 hardly know what to think of it;
might deprive m ef br; and we ware beeaaee, to defaail af aim, ntber paranna
very glad to And, fa) the eoreer ef llieteugbl to have borM M to wind." -
Halile, a amall ttoek of potatora. We At Ibie, I eonld aot raatrara my team
have beirnn ta eovar them with atraw. to! aad teM M longer. Jtr arraadfalbar al
protact Uiftto ftoia the frott My . Uihar, towed am to give way to my grief. Tha
Lad Hacked the weod atack abo ia thai tra weal eel M we ml badra it i We ra-
atabb : bat thereto mA aaoagb to carry ami aad tbara ia the dm, toll t wm qnito
m thtvagh a long wioer. We did right lata. My gramtrntbeT kept mm of my
UMrafatoi ia tbinktow of claain. tbatmibaada to hi. IMwatlBg .lt IrvW lima to
al tM Umto w kaa we bar no argent need .uato.
af frat m wa bare natoa to faar thai
had vat to bara what barriraM aa tolWgwM totoe aya.
wm awraaiaia wa na. mmmj ww-
nerlba arbal tmaaad aal af door. Wat "
beard a Wgl.tfal roaring. Wfara wa tried 77 JTry.TT.mZ
.. ZALd .(.. tt. ah.Ut mmm II. !, mm 1MB to BM af to trttm WBllB M
d with a whirl wind af anw ; lilt triad j-g j j.TTj jTii'l"!.! the atoma tabf
raehad la artfb tacb fary that wa badfj j. 1. T m -..- 1-.
great difflealtf to doaJag tha door m4m.ifLzirTIrS kJTLZZ.
W were efdrgaJ to drop lh trap of the 0,1- bih, af dark ali-a oatar, 1
chimney aad, beeicfaa, it wm impomlbto .j tbar Urn amtbar limikild to
to light a fra, becMM tha amoka wm tra, aot beama bad. Tbay Ina Mto ama,
eonliaaally dri vea down agaia. We ata aad atrpmia, drranisad by a fcw reota aad beita.
oar milk WUUMI Mtung. My granule- Tlx? M tve aaut gm loti Iikt laama, taa k-
apb
tber keep ap myeoaraga by bit calm tr to g far aata, aad tat aum aanry m taarm
behavier, M well m by bit grave and pi- 'pbam awNjrna taakaa. ''J "
OBt Word, . At ft tlpia alien nna wonld j They da eat toarry, bat It biltawtariaarli
Im af aalmafc, maltiplymg vary raalaTt, aM
ear faal may rB abort, it w a goad thing
to ba abb to keep eat the euid. Parte-
Btrtaiy, tba bmw, which imprtoimt aa, ato
abelter a."-1 am Mrprited tttat wa imI
"there t4d tm m faara,"
Iaat : M bnt d aot farpwt tbat I etiil bare
Wa eaaairt lea what aafaraamm
oaaaM may bare pntmitod tlmir earning.
All amy yet tare aal wall. Pal y oar
tbat tvdd at Tittle. harW ao aa aa aM. IlTBat ia lTlttoac.- -
-That to why.imy grajhaharoMafvad, JXmmk. L--I MW a-eqner tl
wbaalgwta tbroagb Ib ana- i aarrur wuicb mim aaa m wrwe lew. i
tor m wall. Wa wiH da 1 be tame. : We tNaaerBa SoVembe Hi), aiaro u
wiU lia Mag Md cJom all tba winter, aad hm aad aMrtemea, what wMI tby M
to anriag wa wiU aat ear bead oat of tbto atoelh I At meet it weabl M Mar
tha window. Bat what t wearieoma time
f tliat tha wrath at O-d wm banging
aver a, ha apeak la me of lib rompee
! aad lib merer On trying a akeoad
time In imea tha danr, we ttmnd that a
m af mow bad fatten back apm k, at
d ra ara wrniplatoty imprlanaad, m Im
a, What I tonal regret b tar wiadnw;
amb very put material toatbet The
earpm her child 9mr eery a aherl tbm, 1
lag it to aal MB aad aniuntt m MM
Ua : and wtoa it em bata bWf.il i
atwat ic Tba Uaim am mvebabb m i
and am takm b brga aaaibn. , Th tbm ha
ap brigbt mlmal Uati al mama m may
tba amiat earai bamboa a audi wham
1''r,' tlS thing fomU thMtTibT abatot Ik'M-
BBMrtaM It ,1 t Ar,1M, Uiey aMgftwalad in a body, aad jaVm aad. a thick ahito torpet , tba far-
. Th) da? befhee ymtarday, la tha rJ-J ,na rigbt diraatKm. At a vary aat af Ir-lree. wbbh aarnmada it .to lha
ry j wf paeWdn)tMe !mth my (atiwr ami tin
. St. IbBMt dy;b- 1 dipnrBrvd, being loat to tight to
wa have to rat thrvaeh till tbaa. aad God
m m ' -
great that tbat mar ba all wa bat w
Mflarl . ' 1
Ta make aa far tba wood, wai bara a
baap ef It eeaaa, which 1 partly eoUeeted
mraaif. ta bara al Iba village. It b a
mare ehaaee they ware aet lake there.
Aad ta enort, tf we are arivea to n, we
ball aot bmttale to bara tba bar-reck
aad tba autngert to the atabto. - Wbea k
baeomm a qneatioa af lift aad oaatn, wa
maat aot took tor ctotely at trifle; we
hall ba acting like the Mvigatort who
caat their targoM into tba tea.
Oar people kad already in part aafar-
nuited IM ebaiet. wnat we regret, im
beat, to the great caldron far making
that
H b drifted wp agala. Decidedly, m m
M tba wem bar aetmita, I will make a
Itrath attempt to regain a liuto llglit ami Umi baama amakey tea, aad tha peer Dakm
Kktw,sstewi.ry.'J--i.4.i.;;' iamam raabt lb atlramna iliail by aeah apt
" sMtrmmeP IlilM COM M mecn anarp. tm pfra Tbay weed awaad tbat, aad m
ft. Ahbuwgh We bra bartod,antor tha linVa fa tlmnmdt.:--;
eneW, which parhapa prW mir hear la abrmy may tm daaTa, aBaehei, iiliiKiaV
tog lib atorm, the treat Krikm to mr va- iib fa anaHiaadvtBelbMkMith. They have
ry bona. My graadfatber aar that, to aabr ambaJt-ab-eaf aatk aammnl aarpton.
ha fait M keenly toaide tea cbabt, tlnvasd a batot ar apaaWagte im wttfe M toB
jMiii i ..,. !, ii. ' M'tha gaaaad, and thaw haahiatM anv Tar
poem tbq the wlad It clmnged to Um ,l!T.Vl? g? ff
Tjff-a t """v ---J -'-g --r - " - - - J - ' bm m ana gffiwanBMnaMBBBB .ffaraf .aa-.aBanaaj .njananr 9,BMPB3g
rml l wm
wh la aiy graadfalber illgbied the Ira.- .UrMafaaaid vmaWertotlmt
f amaa.ty-aBpa.-.:.;-r;H-
ahto if wa were eare thb were tha Iaat af j Saddeatl v, aim Htoked ap bar ear, m if lrtMt
m-m .ji.Um I Itot I LuaiMe daM la M Beara MMB aavaoroinary auiaa. aim
ft.u If 'TkA aad,a La a. i
l 7 "T - - - .rl . ivl . i .1 lit 1.
aabed, eareaaiag bar. 1 amid mrt Mar tM 1 M be aa
to each a height that it took m if U wnald
lake tha whole Mmmar long to amb it
U b aew M a favel with Um reef t aad if
1 did aet gat ap every day la atoar the
ebimBey, wa ebeeld aaaa b Mali It to
epM the trap mt to light a fre.- , , ..
It vbim bm that my grandfathar eaa
aat tametiwM atop aat mf thb aoniaad
vaalt into tba ope air. I aehad bim thb
moreiag what ba waged far theawet.nad
ha taid. " A rat af aaathiaa. Nevertha-
bet," be added, - Mr tot b wacb faw
wretched thaa that wf very avay priada-
ere, a nember af wham have aot daiaW.
ed impriemraeot My aaaretnaa art here.
trembled violently from bead to font t. rhrracm a
teb(ter ma.TVa ttonat dname kaawa m dipttaria,-
at Tawroai m Saw iaa'
vak a aa 1
; hey were tow aad dbtaal bawl-! ru rd h Iram Cmak wmd aignaVM tab.
lag, Bute grMealiy grew waaer ama . aad N to apaM ayatnaria, aM Bat at
bmder. Wa Wma heard baadrwda af toat aaaafly ia, dietbaria.
Tim torn ttoradtkb
pattertogea tMerbpaaeweewrhead); ara aoaatry m bag ara m ITIT.aad mgadwith
baaed a raeb af animal, a lerM tregr7f nWe ad, am be dtibad .
above aa, mingled with homd arba tha
amde my btoud raa cold. . -
" W ha b that I leaked thoagh I knew
It mm La wirhAall aakiflif 1
"Uuaht
father
"Keep Ulan
oar arm.
id aatiagBlfhing the fire.
Mtta S'et ; take her in y.
Ti; tT.?!." l.. . r J'lW. na amoant af lihart to ' a MIL WiU
ry kHVMa atanailt; andbaaidathaltd. jee eacm, aad we f nd abieem't
a Oi jagged a the adgat, Bad a at aiBBMnmatWhWi ara aot aiatoabbli: t
am ara f ,
"-ato-'npui
Trmmmrimi. b Paraaa SatitbV joaraat, haaaaat
aoiitei af in ra-aga b tan aagi.a. UaaWdam -mf
Oatabar tt IMJ. be taya a mm wm bab M
mnaalef llm threat diiti i it in kvnaai
.tn...:i- - . iarnua...-mm-mamaMg'
-w. - ----- j - - - a
v- : Uadma ttiaan to Hew meal
kiciaim ajaim , aua oer wjt arma, ,fcm en Iboaaaad inrmm Mi
aalt totoik U keW ber'Ja.at d-t. atoar. aad in Haaam taw I
Wealtag." ,4.--WU-lmr bad -Ibe daoa,'aad Ma km
(va mmmmmutmu.) Uland Xavta-a diedVi-. le Mar, 1TIT, ranaa nmifh ,.- V
; ' .. .- Wtm. tbt .t-Whd dU f b Ak.
to, faabr dar af Oatabar la. 1717, ba
nrbtok will hardlv enL Wa have each aide tM toar walla m aaangmm 1
mt mm m. aabtf.knifa. Ahboah aar 1 Bnt viaited tverf day M a BnapimoM
buaaatttpiag anirlra ara very ineum- ereei or een an f.ne
atoto. wa ahail maoag to get ea wtth'evib whieh we aafer Irew flm hand of.
dreetaoaaf IM valley, ami wbroB eem tMaa. wa marii mora regret ma pre- wi """ - Ti -m tW amwAhem ar -! a Era.iati
aU.de rear. are no ra emoary ua
REM AKKADU Aan'OP Lllt-TUK
5IMS LiVEa UP A CAT.
tag, we bad been tit
brtoveval weekt Mat. Bt. fbait't day ; tlu. Lt rfiMnpeervd. bring hat to tight to tU aeMpeet, b wbit hka the ret
.wu aver; all h herd had cmna dowal,,, h- ahirU f mo. -Wbea wa Mt iwtth ilmataeptioa of the iranka, whiah
rf the. nmMe, tognber with ibeirj taugee, mf jcru(falhr appear jpiar alt ttae, Many treM are araah
Jtopera. My fathar tl.mt failed to to falbw them wilb bb aye. Ua3 by lb weight I at large branch,
bia imwaNHM . aiawt ara kaau tat aak.-i I -i .u- .i.l.. I .w.l ikat aa kmkaai lain
-WlT' .-j": T T.n , TH W", ..o---. - rmm . - TTJ'iT-.V J Zu"Z" u LW it alMMM.maa.and
iHir-i-aiMai lilt im a ii 1 1 aa rail la lie in III timir irwaM-jia. ai wn w-jrm, ,ww mw-m ( m an wm p- , m 1 " . i- "
y toother thrMyaart ago; bavmy aa- .-j,. LL bde Were cUeped and toa a atfatg aad bitter Bold wind from tha qaaatdy ef greead eoffaa, Ire buttb ef m almoat aietaitry to my aataaee. ao fci. ht-, Cmmmmmmmt aaMtbg
Clat and aula aaaleed ama llal 1 mmi mM t ..TT f. P . mhirh u gma,2Ll .bim ZtmrnSm KU1. mil and m amaJI ' B tbiak yoB are very dbMlnOVd With . "3 tJmm mt doam k atoaa. ie e
..i. 0 . -k,i.i ! M'ma m ."' ' . i . u r' . -i t 1. i i. I ,it ahnaananinai ! aearvlbuM alkMt aa. .i - - ' - - -- ' ' '
r t i r Wj atia 1'itimd Itam tin -in tii g-TT.- r . - . u r ' ,. --F- -r --rr- u,. ....., .
rmnained aoaae wram to M eatoa. aadLiV.T!-!!!i-.-. LriL-JiLm ... J.i iLtool tb-rh the obeainrt.i Wa bare eel r one bad. hat w a alee at e'en Bp to Utaawhatta, m Bmam Wtovm- m atolr. bar bW-1 earn, m a Hd n ttoami, Wtoa mt gam far apm the
aar i Tea eNataaipir ami bad m Aaarbar-
.MJkUiwur 'aajb. S bm lw bead Ibm bm aM a bn,"
ltohaadfCarbkAttoibaiam M- hathe aaaw Baai iwarga tbm earn vbtonl
g Caghiad. aad mpidt btmil m aaeymmm
H rand pi m
t'aaW the
art obliged ytmr praMBM bare ata im naelavtoal re aolramia'ilrmt.avaU togyVlti. t.aM b -mntf . maiti ef lulmiat
batcbat I grwt lor yoar taae, wama I maaa an i - irn'i lil aaat tar? m u. mt mm atam om a a m.raa..afm .
Tea IK -
WBaaat bm ami
Aiat ae LaMtaan
rapped toeaJ by a aartato af
ik aaeda, and night fall eaamal- i
L . i a. , A
wa way my miaer aept wa ara t , b
hum later ap ma BBtrnnwrn. s .y y, Waek meed.
At Iaat me rm ndfatber, heca mm iTarm-. !,,) tonl. Kaearthehw. aar
il. lla aaid, "I f 111 g myaelf and BM I m .k-k bad M.y jatt atraek threa.
- "j t rancoia noaa noi -int.. anau mm i naxi
ba tnrrv to aaa the chalet bet mnr:Lj
. -- - a.
it to big aaoagb I hold flve or'b amrelv far ha aulky aaka tbat I WI
aland ia tba corner vf atlacliM to aer,
aim., WMaaMnttaMM
barat.elawa.ee tbaarattoa) ajaatb
k. kaa MlUaadik) baadb aC wa W I
a wa'.tjl am p-t at at la bata. Tba draw-. 'A, vvmrni dark aajaat Mahl rmddy ba fatml-
WoNXtr-at--d,T Hm-UJiW fe t, in-e-tay am n-mc m amm - i
' r " " " . ftTr :, .l' i i r -I . a mm Maa bia ear tat.
ear moaateia tbm to oar caidivity, and I eeaare y-m it
ar,
'.a a. J. I '- amkeSk til aaraTTg mkim. IN bkltMfa 1
erna em ma tnmnm. ftl 'u mmm,'ity:i fc. ag jW Vw ba rwt ef Miaart aaaw. TM'amiv
Tba wbM
.wbamba
and raa aver tba flaid ef bmw with. aar
' IIM IWUMM VI H WIVWt . -
I TL. auad karu la lav buld af ma. ait uartooa. It
Wei WhM J tried to dmcriba to my granule-1 war aaiy living room, which b aba tbet- Tlrewe It t
I we tber what I at. be beard lha my teeth kitchen and the cberto factory. Only I pnnmaed to
A I aka.i d. lla laid me to make baato om blanket bM beaa Mm: if it b aot more ta oar eeenraar,
WliuiBew whether I hll be lla le,,, dying wf hngr. At llrat moment iaOUbar iba trap, aad m far m 1 mmld eamagb, we maat makeBmof bay ami fwUhto ail atone ia tha etehfa," I Mid ;
viaft It Mtt emnert W.lLja tika toll ...il iHiraib ilatea bow lha rareecli anmad the apartare af the ehim- etraw. " I ealy wiah " 1 aaid, Iba I'-ehe hlealti' Rreaaentry, -! tba may dr.. ,
' II anna BWI -, mm -mm m-m m"m-M -a w- W "r t - - .. .... - L , ln .aj ,r , I lakiaf UH tlHiaaa Waaaj mm aav mm mmm ill. J mww 7
er B rrem totUng bar bar a Boraer; r,mg Inm bam atom batwa, and aad an i lit am I. to lb aaaaa. w wat -f
There b plenty otroom for aB af W-e aeaaiaj tiaeu jVebablji. ib aara.! , lrtttbajtumatm meat M inajuaw
ill he mach obliged la a lor'.ri ..MutT af hM aad aw iba eau miuf d rt atwb. aiaa.tMm a aaaaat am, wamB
wa de her,'- I Bailed a Utltoi.adm to their aW amr,a awat.. eiU uk to Naatf l-aj W -wanaV
tfalart the wall, ia Um wnmptoi art Iwto V'-:-:-''iv! .. .aity ef amy aapapa mm.. M , rv. ( , :
r-l-m - -.a, aaa., ....... 7Taj mMime. . k""!-
. W. A :' .i.-t . an. lii.aki.T ba aali "Sbetwnrk: hat it wanned ate. rawartng nrt--14 remain -torprd aahl - tM Vetera -ef binJer a
"Il n. ...d.. n. Liela ihimrin.IbBdbrafhtthrogha tmny.lat 3rmiW .s,Wbibaamiaiag th aa: She w
t.l!.rrir:i w7,SllMP -V- . . the trap wwaMwpea, wb.bTuawa weightjl h.re MMchaJ into .fry emacr, to toejmaager
nrvrlr
bm wm abb to Br tb draem.napny. Td aal baagm lead tbm torn
am Wg aafl.w4.aa Mail damay tea- a Ibmr denjdy emtoOtad )eto
Mr. VMtl ermaaatoead baamg af aw
li..-., . " -
, -
71
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view