North Carolina Newspapers

    ' - V;. r, i t -:. ,. - r t-T, CT. r - ' nrUk
mii trit
1 14 fds(zV
M 1 Mria trtff:rtoaVk wflw
IM BV
bak4
frit. 1 ... ... - 'y i li tnJ.uJi.nluU Lntn..j . J 7 'T. TV""'!' r . - . I ' .
t 111 't rnmuM .mi mi t - i 'v-tKis---.;.., , -. ;iII71tT:V rtlJ. f Jf&''riL.r-i rr. i ' i t n TT i T"1 I
jLuti mni Mian uqri t. u v-;- i .;ii,JZL!;T,vnf iv ; . ..
t 5 ,;rr7,r . tor. if.rt,3 fawn twmw-Gm irt ? Ht-t i w
r4tnl CMffMH Urn.
Uvf rHmmU tut H '
rwrlildrfl'Wlrt klltteit tint
' "tilt JCt'TOtITX)tIW
4 frtMi.Hi5T?r
U T W4 ?trh t4 Mrsal-l-nNt
Cm f Acijpf CflMr f tH Vm rint hi(
tkkk WW Im rrikL" m4 mTSMm
iiiiMllilki
M, LuiiMM.
i
), M rr M 1HMIMW.
Vf MH lMMM
Hni i MiaH Mri
fflW. tki tkW W fcrliwii4
LMitVr'--" W
THE ittCAIOJtjlUffc
OP M'DOUOALL. OF CAUrOINIA.
; tn rwl(V ft Ilk ill ki wK MM
riCwHrifwt1wkttoWlkiili
4M
4.
Mr.
m4 kM M4 ,,f,MttiltMiMWr J kikrtMW, to 9nt kf b for ik a
Vf! WH4 ItaUf mm ykMrVi WWrVVkrf ih4fcr
f f tort In ilk ikw IM
Ml
4 4mU lMfWl l lk hf l m-
Mwmp wt irrfyrv k4
o, i!m ( x y r iu um Mr
k Jlmrici ot arT mi
tw kjrk imwmmt CMtif
rkil-k
4a piM fvfff ! kMt tff fVt 0f
Vriialk ikUf,a14kt4lrhrtk
wiik tk yrttiglM f.yiiiiilMjt,kIt
n tojw k m k.. wwkr4 4 VH
: ,Im t Ami MM fmtiUr nit..ThU.0M
UJU v ikiiU lklr iwltwl
iMMtnt t k i4y wyd. 4kkil
ktkUiWtW tflMtieta lk fMk thrf M-jr
M i im win i r ri vw
Ual4 KlalM. t MkwviM pml 4 k
CMfffM. Tai af fMw k4 Ikw arir4.
a4. ae W-?f-a Mr4 j ik Vwi4
kf tMlUaUa r IbrfrNlW Ik r.
MkMy jr kv aw i b4 kirk
BMMllar ka aaaaai.akaU k ktU t Ik
JEWS
IX at L.
nv inn
V(a tU V4 Wkkii MTaiakkak.aJ
itff4 WkMf?tJ tkM tWiJMkU
aVl . alaWKj 1 A. k 1. . AL a '
"all "inlf JriitW kr4tffiHai,' ajraji
iWf irkiM ' aTkytkk QTrkM lit
"kriUUtoM ft'jt mMrm mm kf kl wUait J
win- trv wiw m
Im,' Mkli ki m
(Wk-tkkt kifwXakraWla' Hak
1
stsa
Mil
raf flHtiMl tfWMiaimi a4t W kh ak
iMWkiHi U4 kra yarf
urwftrrkMiW
f JifakV HHkk tJWf akWH
kit mtk"T ii
fkrBiMI.-'B)rk.'a'w
f V)s. fcWT a rUlrret' ail.klMgkif
fkMt4rktiM lkM ik wkflf atatkaajij
MH WiaJl.WiiiM alaaJMU'ikll WailkfwjTkk
WfcW OtwNllrtpfc 1mKjIsmma IBaM&MMMHfnMif
H-fcf
i mrnmi
J.MakM)iM lM-,ru-if aWlMrfWMMk'ljk.kJi
H vktnT 'Ma JaaM.ia.aM.a IM Trfhi
'oauriaaflW klJ la Vrak
ktftkMv T klka-M4
lk
" WWf4a(af tMlkai
Mall ka
. .i - .. k. .iu k.ka
U kill art mppn tkJ tkii MiNl lWB"m,li bm
4t. Iw fcavtiq .( fU 9ia a.
MJMiMfMliMaJ..
kxiam
a
'! Wiaf ikavlaaw mmmi
tawliaii
'Mfi'mmm mum
f'"''iL' It-" x"-1rrit4i il
TMH4aayawa1afaj
i - l - J-i- -"- . Ll M -mJ
iUJUUm kra k.l.ilW-A4.7. t XFTM IMTCIUIESftCEUatCy
U taMMM kkMH kmo BttOhmm mm . ""HVtfJti'Wl kwtrtirr'
riuatn toa t tnsen t Tea .
If for, ib: tfe v J(f -v;
coontrr ! ' TLart!Ux !rt ua g doc :nt
tiM ffn elkf Und to tU lan kndrtJa
neWbf Ooft-ibk lo
dae.aialkvnl tbrv &ke3 bade :. -iounl-ey
tej,;,aUa.kU) tit
IlK'iftJ.DgUhJiot'-Aknato- - -
rff tefAiiBtA.'fit,oa kKrc2.
1
9
laUhk,' 4HHwaMk'.fj(kM ka1kayiia n'
rMMt lkUaVa4 4iato MWMrarr
.lilforarr4. vtik ck imwim mm
' JttaafW4 MmVU h k4 Mf VH
ajUUMi MWMk f lbal mm KM tfuwwi
kWifiM1a ftaal; -ai 4J1, aw f '
. Cka tftaliWta Aaat mmmti mm4,4amn
lk Wyal aaaW raaMMf IkWa aktlt 4M.l
atacriWtf M ik 1,1 aiikBiln a.ika
tMM, H4a aaai akui aiiiwNa
kM Ujnm a Vtlaat ! tk M(al vkk
' LJ Jkwt4jKi a aaij art Ma
N-ikf In Wfc iky akakjam.rMMMi
fan W k-AMMMa VaUt aakjatl 4 tka
- -aiMaar nrwawwaM) mtmm'
(AiMiraaa1Hk'ytM4s
M4kaak aaa mIiwJihwii (ka taatMf
UUa"Ml"rattai hutlilj anafarajakk
.-wrtialaaaV itm, .-.jsj.', ; .11
4f
flkai
OMafraai
trrrvvvr
iali.iF-fc.4aWl-
' wt Hir cj ora
aavpf Ikf i4raaHwwrii
aal, im k4aMrtklaa aaaaf part!aji
T a ft yartWaaadki; ka1
MikMnM.inf uaKktiaMlM MKMUl
aflM JfM kav; iiaMlatlWt
laafraikrr lMk'fcu; aa atkj.kMq
(MtaVaMMaVa1' art(iMV'iH VaVMiaj 91090(1 k49flBf a'awVV
aa4 tataairar. wka kaafc aay WU m M kMMa
taaa tfca :aata4altala U4 wwf Maaaaa
pkfwl lKrr9tf ikrBiM, af k kIl C!faf J I !
ka kaaaffakly 4aeaaiiraa at Vka akpM) Wrtaa TIU MttW
aA'. aa ai UWtr'aatf'NJaW'aMklkMr fcH alHiWki'laW"
aakMaaiiitllMkMatMklM MM MikM la aWkiaariMda.ka'
aakM,WailWaahrrta4Mfn
La-tW aaaMcuoaiaa aalkrwal r-itJa. fca .V.lk.'a.hIil'W-aYk-
totM X..ikljLh. npa akk aJMa0jflUiiari
jfar .! ky ik. HMtVaf cU-J 3!S$rt 'tfaM itlftS RWfc
akkMklwaJrtaa4lMja1 kaa
aaai pej tkwyeihl kiag, (ff
( U Ikoof fcl thai Ma ia klf h aoMiaMi MtfaW
I. HrlwJ mih janaaioa. ram
IV-s w'ciN.lboXiiiiirt.tktikiC
r 3;; .iWar w aavw 9 m mIWa.iw. kWo
affMIW WMMlftW "P"r MpHnaaaVfffl
larmai'a'ai' ik allrrfrkl.J
iiM ck)Aaa, HkmUrMkliS
tM4Mi ttaMlTf
. . Ulf I
yk. aJkTtB.Wlka IimVi ViMHlaVH
. 11 Oft.
4r4ah lWOaw;kf faaaMHWi
44 to ft rW..dkV -Tkal laa I H--l
IHWI
aaW
nftW.4 ftftJktji4 ikvi:Ji.v: ii -if j .
ti&M4Aa PHex-.iAtrrtsiAii l!tt-
pk of tfleli;lIWi.cti!lrriv
VrinWi tMtl4rjle(tHhnrUOod,
a m
aaak aT a4 aMUaHkafcaJ hmm ,Ufttiw-
, a LafiaUof a, aaJ JaOMial XUaartatawft
tV J mj aifa,pMaav aaaa aa vwa ja a
paa?an aa aaiwa aaaa aa im
aaabrM4 pamnyl a
t4Ua
wtrfAaajaafaaaUaraa7'aikaaaiiM
aaaa ar M4 aat
ii, a LafiaUi
iTMJawfaa,
rM."VkaM I
aaaa aaM(ai
Wm mwmm 44aK aafk M war ka
Va k'O MX 1 w tajra lkaaaaaa'iaata!lka
, Ua aa4 4aaraaa' tka VaHa4 Kiaiaa, aa a
' tk Haaaaj rwiwaMll k UfaaaiT
ftf( akaMffaa kx A(WsiLai aal kfi'
aa aa. ava (ka litfle. M IM Try
" b4xU4f4mmmm mf
akaN ka aaata4ia a kaaarajr , 4 ack
UkrarraNM aaoka Caaa4 mkj 4MaV
TW aafc Pvan akatf aaaal U IkNaiadf
aftaaMVKiry-ar arum
aafaniiUaal aar4Jfc4
kTMaal Mf
kaaaVkp . mi I m rfa .1tea, kki
aaaAfiricf . a- aaaa f iira aaca J"'
la,a4 kaar 4 4(VrViia ilt aeVJ laaari
aa4 am VlHilrf tkiir ika W4jiall1r1a 4
aaaMiaaa; iipi luMi ka tk girta W la-
1 umh Caaraafaka lLai4 Siaa ar ika Tr
InWaJ Cwarta. aa4 akM aaak aa aT. Waal
IfW ar'att IWaWrU'tMalafaftak
alatrtata m W Ik Mjahnkki arU
4ka-aaat fl ta. af ,4aert rt irf J-I
nrt akaj ka,fV a wafcn a&raa?W
a raakaaa. aa) faaaaj MUK -arroa f tnal
Jmmw Caul aMajaiar Eiaiat Ja JKaa
aaaaaatMal HMHU" a?s!. -aaaapaM.
!KCa'Ct'JDViH,(Mj'
ika akUa a .'T hV iafeariafcaa kt
IkaWk a aCJaaaf; aj ValikaV aa -t aJ k
11 la n 1 hi aiMaaatfaaalt ieu4 aa tkaaaii
LiTi't" " f ';V;!if Jr, if"
'aX i. JlaJikMarfW aaamA TW ad
fc lalaaiaaai ttl alt Tin lair i-hri"r4Vr
H)k J ifM af awa.
fJaattMMlNkt
(ala. WWaaa YbVuAaaUaM k kk1kair
g itMiitftkl aaXiuaa.W. m
raMaaila ikaaa kaaaaa. It a-ajMiaaj Am) r
UiH TM-VmmlZ7 irVKaWW HMifliW JM! M WMr.ui . iH -
SI? J !V!T "ShawM.rMaAKpVZl IT
aarTraimMMar k.- i.iti la M4i l.i 4
aaaa ! a apaa p MaMt f V aa 'Wai
aiaatka a!4 aukr af furfrMarva, alnck ia i
ika aatial fc
Mfkk4 kMk4a Oa-MMnfM AWkarvf
tw bat
aal nataa aaMkaa aaiy W
Namaaia aaWk -i
: ..i ir'
aaj n ajyiy aa la aaafaiiaa ai amvaar aavj rn-. ao
rMaJa.rWn,kn4aaki fKAArt.l
aal?U''.ag fmtfa, MUU.kf fffT
aarta4atnatraMtt Ky'H,i
..aaj aaa ai -
f
'v I
ac raaa iaak aaatMata lkalak4MaaakTka mm Ukr J
aiMMaaak.faaiaxt Ca,Uikf Uaa-aUaa, ika.Va
'9 a Ua t rtaawaa J aar aialiaiii awaatf af Ika C
aaWtra UU acJ, aa4 1 Uaa, aa k, af b.t karaafiar
i aCea af ika UuiaKat. ka4 t I WtaV W Watf-aaJ G
Ika Ura af Ik aalea af ika Uuta
atkWaalarraV a-lwa itaaaai a
aa caa4 ar aaut jar ika Hiata ia (Wiek
Ikaf raaioa, aa4 Wr f " UraJa.
tta Cd k takMrief MMtVMa atraa
rWkaWVMiMMW'JaliHai
akaifaik.
kkarcwMi kf 4mtnnmm' aaM nka
ra aVaif l4 kr lk ei akiB ka a racial.
f U by ik aaai, kf , 4 akk tka MrM
tiaajaa tuavkWWI 44ia. ka ka
ia Ika tajtua a4. gNair Caaa,
. cN. kMa aaaa aai 4atiaaakaH atUai a al
HrkCTal Mkjaata'af WrWaia) aU taaua4alaal
rtk Ik C..ra3i ai Uaa af tk l'aaa4
. kMkalrarvaUMar ikSa-Ma ka m
aafAa U !-'' CvatSl aatU.ah
.?"' r."r" r"V' ra i . -i
6SWMW3OT.aWia
IMaira.araaT aaaaf tkiaM f r
aaalkat jMaaaakra Aaa kakraxa plk aaa
T aaraDr Mt W ata ra
WaaMM MNaUaal Cwaraaalan' ar
kk M aar aaaaaaa' ka jtta! at a jflta.
aal itM UMikirt at ika aMaaWa af Ika, Uaka4.
Staua. Ultaat aa iaruf , ta ka atUk4 U k
anTfffaaa Vir. atite. aaaaf.
kaa aaaW ik (Jaaaral CuvrHa br ia Wlkv
V aav tJ 4a4 k aXiar aaaflf f.TkalJkffa
akal ka avaa4 akaiaaarki fm6w r
lu4Malaraai4,a.tfartrr-,. Mafkl, a4
a Dbiriat lUratf. (wkd aliaB aSti4a Ika
pavfH, ftaakaraa im aNatWi, aa4 aaaaiak ik
for tU6racaia4 ky aai a
CwpufHUMm k,TrrilarU l-aaara-aMairkai
Ik UatKaanafraek aTaanl PaJ
ajHt4 ia laaafa'' Tka awaaaara )
nVrf akUaaVaMak aa4af4 VTm
akaaAliailiiaaf-f I aM .lt -1
. T jtyrataa; w kaaaa aa a axial aria iKk)
a. hm la Mftwioaa tC7 af najaa
a4i4 tka aa4Ja'arf4ha, aiMa)iik.T Waa-
Cff r-t r-aa a4 )Maaaraal4 kl far
Ik aAa ..va af la'aatdkiaa t &raaw4
aAkfM tltaal aaa.(4k4 www mm fci aaoVr
aar
kat
k4fcM
Ika CaaathiH W a'kaakaa xfaak 1fc fca
ikafk4kai kM4MM,irM)iaJllft;'4
' WWkaW.r'Caa-a..airtal.aVlk,l
UaU. taeaarUaal aai k Tkr
afafkt a4H aaOaMai aapaaaaakaial af
iiajataMMaataal ajiihawM kj-paii m H Vvk .a.
iatukVaraia, .aaa) aV. k jria ikaj
ik. aa aM.alW Wllf jkabaat Uaal,
;.'.)WVt;tk'
.T)4nur...c'aoV-f
""J J. 1 : . . VT'Vki-t
.kaatHaTTP"! ""aWj
aaVnkaHW'UM)Ma IHWaa JUM ktt Sidl'
lMlvMlal49a4ga
Inl
4v) mtril all VkaKmaa4 at
Uf U flak 4aJiil4T.W la aV.l!3t.MJ VrVat
tk.IV Ma'W-WaaWfai fdU'Aak
ian.a at Hir lkaalHltkratiaav
IItJa.VaU4ia.'WJ,'',' "'U.-;
JfW kUflWVM '
i i. : !.. ij. J 1
irrWitia 44 riUaa aVVMiV W. aiaaanaajiaa.aiMftTfa imnaai anu
a..nario44aV'Mkka aa aa.aKia4 Ika kwVw-al. U
M Miaa&at a kOTM aitaiaaar,
PaaaiilaUaa 4aalara4 ikal aa aack law ImM
ka k4- wia ar-: ,vlylrt i
i a4a ta a0aa: a Ik- arr4 kfOffrm
a. aaak ikaVTak af ncaa WJura fti h
Xa MfanMBi taa n aaaai aa
autw!aft.aJl.Ja.I-M'9.1. J n"
aMtiuwil far s.trie:iAti2txa&L.mtar i
liiVnrhr-tdwitiTi1 -oi
- Uk- i vi rnr;a aJ . '.
4T
a ' fc , m k- U -y;a
a iiV aac aU
Bf IS T J'J 1.jiJ U,. ta-
aia t lHit I raiim' witi wnr7 aaaoq aa MlaMaiiiMa'LA
a a a . , a a . tar - aax a Mri,A i . . .
.
nrt
kfijatria W'arflaraW-aaapaHHH,
ra- WTria vik'Mw; e
ar.'r 3i.ariA 'M-iiftj.aI.j.iMit!
.
k
k aanatfa-'aMlkW ili ia
ika aaakklaai at kaaat kaar ,7
MfftlMkaaaMaiar4lk aaaalip ' af
lra la ikiraMr.a. kaiVWavfM aala,
aft laaek IMff'.aaaWa a4 ikW aa4fa
akilaVra Wkkaaatkai kkt jkaa, lU.
lat aaa." Ji U aaiJaaaiaillkat VkllitlWr Tl alk kak-aa W (-mf9
InrV 1n ra tUmMHMtfXI .aa f fjW ktif V 4u:fs4i
' . A 1 L ' ... ... ... . ft ft..te
aaij iay ara jt nair i waaaxiaaa-
UJWiSW Attlkr ia
trkiAikkaiaajt .aUwuAf 1 LJT.!TTT"TT':
Iklf aeraaat, kat ara aaal'Xlfn4 aml Tvnrmnm ajaaawi im
rkalf Mkatf Ma4a f I rVattf i-kcvHa MN aVt JlaaWk
'Uorlt tWYaabaBaa44
; Nvii Jrl VW U kuaarkai; ' TUa'JrW-
j . i w at j. . aa.
awr HOI tWtaW oTJaJiM'U . )
rat1kKa1cKi(t?Jafcia;tlabCra.
WV kiaUktetaana. aU -kaat, a
riuaKOalCk MpkT V'fack
SaWvf fc 1 If Ik'aA kWa Ikafla StaaV
U.'liktVtaiuMkaliV!
t Oai
UtlAE irt al ll Ofrf j to Trwy roa laTwiiJa
kllp(jlw4fi!JV
k)kaVaraakaV, . M MHlMa kkttaf
.WaAiVa?i
iktiiipMah Vak aa MfumrU Wr wkt
.V , , .t-i ;it ' i Nw.n
a7fMH Ilat4TMak avavt
rmA imm arkkaaa jail a ij
AWkffttfok IkniwW r4aiaai-r,aoal ba
. . '' j . f IT aaa a ar Kn
lha ma af fti paaiaarira fcf tkJaaWfr
fattfgWk ta) WaUov CaiUoaJ. HT U
TKHt)l4 kftl )8b ClVaAat Ut kailjr 10
aVlkf'to'aajkakWtaJpcratrta
tnki W kM4 1 'WfavaJ mfc k uaa
kilKf tVvaH -lUatr aaaa ki
fcfkkijJ if l4tdMfimlm Uulcaa
l lalfcW itj aab
IMaa ViVknUra IklUkkiakl W
(raat aW4Ua-ASkaaA
,1
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view