North Carolina Newspapers

    ii i
1 r , . . i .
it: !
- J, j
u-j Jig? .
JJ VU.im i "
,,, t " T v
-L
' llf TtT'lf U -rrtf-i '.. 11 III.
w a4 1.1 h U I.
. ' W m " M9 lllK.l.a, i ..
v. ! .-,1 Vr i4 .
,iT Tjiik8.iaadoHL t"
"iWaaee aua klataa aawabraa it wtaatkaJ
kaaea, wkca tka Yaairaa brlaf wiiaa aai Traaawat CeorUkatarriarad ajBaxtica
. .
..i . .nu. ! , Imti a tkt MM; teror4
Oi faV aaaawa U tX if lit
lVTrrtwlrJ IJiktW fad U i&i anta- ia Uktaoad foe tka Mfa-aat af aar Gaaw
' ''mriJUiitJi:rSi lata iprav
-IT" -"" '!
0f 'Uu WerWi'krm Ur, rW
Wm o? ifctFMio ofWpUi foMd Ui
tk tv'Mu: y
brotikt 0f ImUraM ofr ot&a, oi drt
frMra, onrurvvi 4nca, viuxxn
toJf (M0Uf lb tor4 ki4 kit fof tWm;
jo, Jxlt ww to JUro Lnm4
U fiif takiof Ai, witkool oakNif
omdW Uo LoU. . Oat (iMf f V
fettr4 o4 dW. TIm eoMM Joafc
M ol lk tUe ItmJ ( !- do
VMMkM.MOtMpWIf ojov
10 tuiiovr7t ooJjr W oot iW4vi W
riWv krt m ad aU, (ros kifkM to
Jo.-t. ,Tk jomraiodoi-itAr of.lko
muTilM tiiM 0o4 ; iW imiimw of
ILMMiUHcotooryroitfrMbotMrroaBi
ikr tA ,k olonof knti fUi4
lb dMi, m4 Wi Wf bott to Um Krd
korc M ok o'.tU Lord ; td mbk dt
upoa tkoir ko4 d cfcibe tl rtofrooa
moriyioMl ftmg r,j, JUMtMf k9&
jtM a4 prayer, tkook .. aWlaiW m
od.Uijkl Mr ia Ikomotlraa, aro
uU 4 ihuIu . Mat aot oa
f, ap km, jaaat Aukt H; Uwi facik
CrauU ia4 M rtpoataaoa mkw M otr
fciaakMf aia aad fwlUog away kaoiir-
oar coaWya aia. llaaoAVifotiMi
aot tajr M 7w)a. "W U3ad OMitra ;Ui
0t tk ay ; lomrf hatk tjaajod. .Tk
ia mi k brtad oat aad tadraaaid. aad
ibra ja ay blldooa ad flood Jo? f'
Job. II m to ao aarpaia. o;aautr. to
brav acaiaat aaaiakaioat. vkilo tko ta
..ooaiiaota. --"i-r-'.JX-:- '- .'A. .
K tiod aaid to Joakaa, aa ko aaWkt uy
to a aow : "Up, aaaotira iko mm aad
u, act yoaraoia'agalaot lo-aaorro t
for tbm aaiib tka Lord God of laraal : tkwa
i aeronW tataf to iko mkM of th,
Of Iraal: tkoo oaaVaot auad brfora
taia rloK atH jn uka waytka aa-'
rnncd tkinj froai alBoafjroo ; avitker arill
i oa Ha joa aaj anore aioaf ja atiroy
tU aecarard . froai aaaoa yoq. Tkoa
Ood fKooanJcd to tatl iketa kov aad vkat
to do, vkack tkaf did kff aaatiafa lata liA
It fH aaoa Aakaa, aikoaa'aaitk kia fiiatil.
(ptrkarw a aooaaaory) aad yowft, kit ova
. aadtota, oVatfojd..,.T1hni Coda
aaftr was aptiaaad. aad kafotaraod tola
or braat, aad Void aato doakaa, Foat aot,
vakkor katkoa diaaaiayad." Tkoa tkot
tat la fal foot (ai tcmnumM) aad took
Ai, aad God eooUtard Ui pimp tkt
kila tk7 aoaki U faaaaat .aad
od kia aocirju.-;?v--;i'',,'; x;, v
Na aHEcfTntaTa iawritua (or Mf
watriclfoa aad proCtt aad tilt Mri perkaa
ttaHj fcir aa Bv,. Owd kaj proaparvd
oat araM till lotto I jf aad at kf oot aUU ;
Hay o aot ala bow naaaiaiittaj a Vaa-
aaai fai Um aecataod Ui" aad itorad away
" oaf aiarr vUtoU la o Ikmmol aad oar
. paanarwna m v aa uw roar wa traawo
ia God aad kM oaw aawdor dry, kat ai
kaVa Mdaetad botk to a trroat Vroa.w
Ul fca araardt6AVa' kat aot
1:. aarK.T?a aVtfct ivua 1 aavl ouf aaaxawV r.rl okOk-J
. tifaiaaa fiu, tLlakiaj 0on ia tko sold
yoa, oftoaa laoro Jataoiiaiaataf Uwav. aar
feWat Dat wo tf lud, aa Joakaa did.
- thai aavJ tM Ml la bar fal) refiaaca
, la Vxs, wt M okr avoty asorV oa aaa
iira aaa au uruar ioceea
- aid whhkowW raoa aad ataaac auv aut
-I U Oar oatr arwj-ct.Wf tralpaavl Wot to
bum ilMiimlin iMnril In
v aotvaloal at koaaa aid aaora aa ia tko a aiy.
raar kwf ocaoa aad fcaiaoa ata aoaaaa to
' l U tkalaiklarMd drtakfof lior
j rw mm fWfioni i - ma actum uuoy
' " toad aot alprct Iwuar tunaa U.1 or Nit it
' away. Qr MUaf aad pntyaf, tika tkataf
w ibaao IrKb Maa, wiH t a-
Va.Ty.jj, tlSlfrdol did. From 1Vh
. aaVprayar it aaama'Va ooatkWrrd tko tH-
- viat ekocft ja tko datsol at JU aa tko for
' taat of total rala, aoto-kkataodiaf Go fa
'YxrrtW aad toat aaorata! aa rhamr aow
.Vfroot lal toreraealikvYf "ar Viarto
-r ta vr . -a niar w jmj -raiavo.
? doakaa omd, aad ao aaay aaek' vX aa
Wa ao do aaoakaa did, wo awy wX fear.
TW koped, ra anawar to ott ladhrldaal aad
, aairo aopj.TicalIoo, God fill gnat fma
aad waKiota to 4niaa. aack - wkoWcao
BMaiarca at win radraaa tbo orrJa ia)
; mm ..j iL rir i
,' -jihw im ian w w-a
Xia aith'aa Uaa U pa4 Jar,
.-.I . J T, '.X. .1 LI
K- lara-4 afW tkoy aot away tko ovil tko
M0f4!'o forward.? ,j ...; w -w a.
600U. tb eotttM!Atort Tm&m of tHtblie
' J L t II. . iA -
lioM friAMiaf CkrWtiUj, pccnlUrl r
9tr mICjt rvlbraiatiQ o(riow rtal
uerUrg Ptj'7 l11' fprMM mm!
Ulttkew trial' i WWW ck erfmlaU
dftrtff erfm nti roarlit tit vrtik of
OodM HRtf Iu4; ihn k tUikei
to t4r, m4 AtUcboM Uil God vUl
v A CXUTLE OF 6ECRite
M W M U4 to twptod br UtrM
Hvoaktfar tao' vaat plper. vlitck kh
friroJa Wrt k4 Mtai kili hf rrxnm!
M klak, kf .Mm kmmi tit beWi Mk t
Il.n4orV tiM lo CtMirlotU or oTel-
m. k va, vtm p Kit kauJo(nr)r.
Wf a4 4 VH tU poopl af tkc
Suaik acwafia of aoorou, aad k tcdy aar-
raloa, .tiMryoro taaaol . law) wHi aot
aowioa Sotkora ladytadgoca,ao baa
oaa kalf If aol to-lhitdi of ear SualUra
taoa ti (or ti Wd kotd oak from it aad
wait A draft; aad. akoa draft camaa.
dodra. aaairta aad trrta cat oft If wo
faibborty aad iadfdfa6r, atcry vita
ablo to kiil a Yaokc nau naaift aa aoi
ietf la pitok, iato lb 6kt, aad kia cry
akovid ko,-art najtiko ooaaa f4n iaau-ad
of Uyiof to avoid tko fcatd, IWotkar
aaertt k Moallr imporuar to oor sOcceaa.
i aia ocaira of oeo aau oi oar, propio to
taaia iWtaa-a oat of tka war ty oating tka
oUmt hail op, aaaat aa atop pad. o hat
log tka aowaaarioi of bh aaH amiat let
tkoaa vfa;ai twoderaU prioaa,aad be will
Ihf to giro' tkcoj aaay to . tka poor aad
aawif aaaUa to koy. Tko riek aua matt
kiaaiik' pitak iato Uuk, if bo ia pkyaicatly
abJ, aad foaorooaly lb row epea kia pock
ft book; tora orib aad aat bouat to bU
jpaor aajxkbora, laaUad f aiaiktaff tk
URJa oaai, kickio ap kia laoaay i aad
tkfwiat tka kar away, aad oVraaadiof
tka ma ' azorbttaat price (ia emh) hr
A-IWm
aaay tjfoot--toa roaoy iMittkara i aa
luaa, aaoaaor by Car tkaa a Vortkora Yaa
koa etor darod to ka vTkay.ioaat ba pat
dowV craabnf atMofaH oat attaqla
tor iadf paadaaco allf ' ba aia.'' Tka br
iaor ako kaa aora aad taeat to aatL aad ,
aa atoaiot aow to aaaka paeptf pay aua
laraa anaof -tar taaaa, tmaka tfcatt t
kafpiaf aloa to whip tb Yaokoaa. ' II
la a aaadVdotnj toorato d(eai tka
caoaa of lka 8oatk tkaa a akota Yaaiaa
rajaiaatcaa do Tka aaaaa aaay ka arid
of tkoalarckaavakoaaTWttrptia
ia atkteff aaorniow priw 'oa" ka ooda.
Xo'ijat Jtataedcaoa at naot alady kow
la aaaka aacrvSoaawkoa ia fcaJp aackoikcr
alof-ad aar aaar bkjr of aaaaat
wa taa aaaka ky astottioa, goaari g&
In j,' rolUaf or aiaJHi j troaa aack otkar.
Ya watt tkrow opaa '-a orcrik aad
aaaat aoaatt to Uta poorr yoa oaaat opa
year roel kooka aTroaoroawly-wWB
oat yoariaaa to tka faaiflraof pot ta
Hitiag fcf too, Taat romiaa
tadopaat Ikia-ifof Jk pool Lfiaa a CawCy
iaat'klaa to da tkat akiak yoa ara araid
todYfof Yafat-aB,ad akaakakaaxooa
! ih kaUk feld rafaaa to kalf Wfl jroar
oopioaa rMi ; apeak aap aba
aaaa, adga ja wkat a aay"- .-s-
raaAat KswUt ira aad ifow-T-a
aaiiaa af Maaa-aa oaw o otaca Mat Ifta
Taakaaa tkwf tbty tbiak: tta lakataW watt
higa - araaaaa TWt eawa ta,nai a aaay-
at fakfiar aa Wal atr-at. aa Hataaaaaa. a
aaoeaaTiaaiTWarttwYarfc lfaM kaa a taag
aKietr ao tka Faorrat act a trtaHar iaaaoaaa.
Wbk lka tf af oar aaiaafaiM aafca1U
ayao, tko haavlpWy Firm kaw
lb, hWHiNUU 'tmai TUa Ctarka.
awkaaaa araeta flaaeliMt eMfart to lka fma.
aawaatw)ltH.la ikattaai-ftMrTk-ta.
ry, wkat wa aaay ataaet aTaar Yaakva taak
aaaatrra la laa ""'I .
ft ia rarfaaUO'thrl, aa aar arattaa aaraaea
tka a-aia. at tka atWI aoM)a akalt ba
lata I
Af aaapnanl. ea4 ka Ifpaa, .
akavfty aaa pafar aaaa ta faaiiaa vmmm oawa-
bavkwtao, aal aaaaakwft1 ba laa
iatda tat aaak aoiaap mm aaa taaaa. utriatM
'AVbad Ut aVo aatUo-aaTip ) ;
Ofiarkrai ki, Waarpaa. l
'JatatawaA-. a uaMJ -
a
Taai BaraaUU'a twt or TaaaVT trawi,
f Taa ajark ay!- apaak 1 iraa,
i't I f rht'tfc fJaatl aaaVrr aaMaaj'-j
-vTwid aa ifcala wWapraaaJ latoatiod -1
f'Oar atipo W aVatlwaiatajaaMH''
7 Tar aaoottftlary kaa fkraafk iktalaad
' "'! tat U mM take a tatad ';
u ' AMaat taW faa'rkMM mry aaart
WMa aaa aapark-tka aaalaaf pan1;-.-
. t)f pairioiia-i ar af prr.
'OFfatoat.Tye-Hd. -
rTaiaara bait ataa tkaJr taoa fa oWa,v
Wkto10afafcitMlawij- ' --0aWtaitJMar)-7BdaaM."
- rtfU1 aath M frarM atrioa
r Aad vat tVa aoatauraaf kal,'
"At tmm aaa War af ata,
Diatad oat frnat tair fkaaaaai atSa. ; -
'Tk4 aataaa wkl aVaarauaa' kPa.'
" . I ! ft ......
' Aa aacMy tMeaal at trapay- ".
' ThUKM atVtfara awwa fafcat '
'TaMaittal-ailbrwat ' "
T.lVoaifaa-aiyaa '
- Aafaat ak ataa ta rfca, '
" Aad wko aaaaiaa attk iaaraataal -'
Wkk wUWWryUfala4!
' TMo aaattka ataffrd,- Ary aatT aow-
x'IUt to aaJ aar--WnraUrlMwt
"' L . 1. " ' 1 - -,'
. Aad aVtai at W la kef tbrit wjt 'J
XftT.t taaw. ataaa tkara ka 4
WaVo aaal taait aUU tka had lo aa
Fw tWaarf araU44aar m
, -Tkia kady dLV wf I we '
tf tkay caaid War aark raaora ta taf,
Tkat aaaa lata tw a atatt. -
I- irkty taltai.ljay.aadiaaUiiaadjwaara',
' A-4iaUhiWHaVfa law tbry aaaa),
' Tkialaw wMra chilaVta yat aaawra,' '
" Win rvad ta bagfc at raad ta a-m f "
, Tar t0 Kafk t tbiak aacala tkrlf day
; Coald tWdaa wak aweb weak, tMfi alay,
Aa waaa aar waa at atakt;
Cwald aoa aack ekQalaklawa u ataka. J
1 "tfaamdlkal wkaa iki whrlrVa V, '
; Aad witk aaaraaj taa y aia at, aanra" ;
BlBI aaaat lattk-lktf Wla aWitL
"KaaMaae-aTfta4arkpj.tiJt
-Witk goM (kat aboaM a a ftxkraajf,
DtaU aad ifatiw-tiaa mttd Ia rmi,
Ia etkar wa-U,t,h7 plaiaiif pawj;
Taayll pat ao aad la aN tkia woa,
dW tt iaw lira twa .
Ok ! aara flry baA CVt aWatv draak
r-oaa tkat aaaaa mmHg , itJr taak,
, Ef aaek a law fJtay aara ta okak,
Par aack a ap praaaaM to taka. '
Y ojaa f p batae ta yaar rrtr-aia. n ,
Lat IVtUa awaara taka yaar arata,
. MTk aa Ury are, tkay'i kttut 4a," v
Aad tofkairaaoaWBT-Matraa
TW draoIWaWat Aat kPffcU Naf, '
' Tie inmtnmu wa aaaat wlthfUad.
Ok? W tkara ka a raaarml j
-Wkara e'ar It tarka, riaa, tan h aat,
Ba it ktMati Wtfkf apaaJata.; 7
OrUkaa traakaraaraly (rata, ' "
la Caiaat ar Crra k-iT. '
. Oar ItaJarl araaf ka aakar aaaa,
Tkaa aaay aa kooa, aad eaJy tkaa,
X w v a . va . . w 1 iiiim
wraaajpaaaaw- ., i
' Tka aiatlfj a a anadrd fiunta $a Uf-
taoa aaiaaira aatUaa aa awiat ; laaAalurtk,
woedtaaw-akapa-ara- oWWteaaairea
am rata U era. laa xaeke bata at
oofaajpti tlla great l-aaao, aad will act
apoa jt anlk tka eaerjy ; hick tkeir
iMigwg aara to gata tba waatary at aar
barber caa faetare. frobaWy aeiora taaaa
tarda owl the of oar rradora, Ik
timUn ftt A ajMNf of UerHmaia are ketag
aawa ia aWaarf .xk a .tarda,, ana a
tkaaaaad aatik aaa akaptngiroa, pUtee.
wikH tka aket aad akoll of oar katterira
caa U e rrartrata; Iroa-elad vaaaela an
aotUWaa'ay,or a aaek; ka H
woaU ka a-Uaaa UWraiH tka frd tkat
aar eaewtlee will kate afloat a large, aata
of k&A taaarta ia aa abort a tiavaaa
tka katfia (fif oo4r4eiloa will al)ow.
.V Uabaaaaataaa tagiappoaraeaoaai
ta tka iooadeo, aw waat la raady to.taeet
iroa wkk troar v Wa waat build Mrrrimao.
fjr etery Boolkar karaor, and bwild tkara
at oaoa. Wa ka erartlbing tbat ia re
paired tor tka work- " k tka jtre
oak, tka Ur, pitch aad torpratiae, tka cop
per, tk Iron, awd tka aaaa, wno, rrara tataa
tbaltrUk, taa band Ika'koifa, ' If wa find
htl.f?V.)t La oLtaia ike Iroo tJalloff la
aefSmot oUuaa,wa akoaU at ad tee
.a a m a -
rope watkoat a awraaaia auy. rot ua
platti lad-maJ. Wa ari trtltag aotk-
Mig aaw to iJt.itiaT, wn-rt wa raaj.io
iho bawkada ia a Un-a, . WiUt. proper aa
trgy wo aaigU bare kit tka pUtiag aa ra
qeira dttittradaika Gaak-darou 6tatea
widltfatreMdaj; aadW6)talt arrirta,
lka aa ateaajcrt oigki t rraJj U raoit
' Wa tear tkat jnUtM a Wtwaag iVaw
tiaPrtJratwM ai fnCjrmfla
aaaral aaadoa, raaoaiMwdjA (kat all par
prwyaara wkakM-koaa,MtaaaroaKky
tka Yeakeo Ootaraajaat ka ralraard from
tka kUiffaiioo-e tka twrair. ao aa to War
.iM.raeowipaadatHHiwaa arfrdaaa ra-'
UiiatJoo.fcr .Ua infaaiea aad .aacaiaaa
kraatk af -food wk ed tkd part- af tka
i-iurTB vMWf rniiMfni mia rrarq io ma
aickaaft aX proaari, ' n J aa aocotopl
aid by tka aipoaara of tkiagraal aarbdy
ia akrartkyaonapaadaaeaaadaatad kf
War DrWttaast. Wa kaa Uaa aaaUad
td aiUact1ka poiatf
It M-prara freaa tka oorroapoaxlaae tkat
at tka naaa panaiaaiua waa . aakrd by tka
utikera Oovaramcot for Uaaart. Fiab Had
AaW'to U lUir iKiaoaara'a'ukis tka
jariadkUoa iA tka Soaik, oar Gvaraarajit,
wbila daariof tkia parniiaMoa, aoegkt ka
impravo tka vpportaait ky aaataiiia a
aeitfot plan fvf tha axrbana offkraoaarl.
For the rceoetioa of tkia parpuaa aaarja.
Caarad aad aaddoa aaaa oapata4 ky, aar
Uovtraateat at aaarataaaoaara kf aaaat
tkoaa of tka Norttfrra GotataabtViaJaT
j Sabqratly a knier frow GaaVWool
waa iiddrMaadtav Oga. iaftiaiag
fciw tbat ko, Gaa. Waot, bad fait aalhwri
ty to arlUa aay trroaa tor tka aickaa of
rruoor, aad aaViog aalatarrka ap, pi
ewtjt-ct. Gee. Howell Cebk a tkaa ap
poiatrd by lU Gtinfi to tatdiatp
Hh'Gra. Wool, aad toaotUa a aaraaaaaat
ptaa tor ike eickaig of prawaora dariog
tka watc. Tka adjaatiaaDJ wm aocaMdarad
to bate beta Mtiaaolerily iaada.
nil waa agrard tkat tbo priaoaan of war
ia tka kaada of iatk Govaretatat akbotd
ka axekaogtd, BM.fof , mart, tka afioera
batog aaaimUatad aa to raak. Act tkatoor
pmaietttot-D abould ba aicbanged oa tka
Lotiag of priaooera of war ; tkat aaj aar
plua nrBMiaiag aa liaod Mft iktaa aa
ckangra ikovU be raieaaed, aad tkat kora
after daring tka coaliaeaaee af tka war,
....... -a l' a a' aa a a ai a
Id carryieg oat tkn adTaaataat, oar Go-
yarajneat baa ralnaaad aoma tbroa kaadrtd
priaoatri abota tkoaa axekaaged- kr tka
Nortk. tka balaaoa ia tka eonetie aotti-
bare of priooaar ia ike kaade af the two J
uovernaenoi oepag aa waea aa oar .mvot.
At tka tinlt. kowator; ofaaadiar Kartk tka !
kaagatwa kai raUtoad
Wamao, Gea. CoU M rraaok (a export
taa gooa ;iaiia
raitk c tko.Netera GareTari
taLfgraplad ia liiaa'to raiaa
leaao af a wtioa af tkoaa koa
iitat.
erot tka ralcaaa
Up (tiaMg Ibeni Col Oorcott-1,) ako
were ra rtatt rVvtt rxrihti furt!iar.8oolk
ikan Ekkwoad to go Nortk aedar fiag af
Iraoa at JtoHMk. . A aambtr of taeee koa
tara,
aew. kad alreadr beta die-
ahari
It aow apparkat la dmt?0oa of
Ub aolvrao a4-retratBt of tka Nortkera Go
varemcnt, aot aaa of oar'jMraawwaeaea
bare keeo rrTeaaed, aad tka Fort Doa-Jeea
Driaaa-laataad of Urid: kr
keea taira into lka fotariot; akar ikcy
are ait eaaaaad.;;- - t i V
" '"Aa iv lodnacat apoa tkte'apea "aad
akamrWDerSdT of tb KorlK'K kflra.
jpaaaika
paroiad bylbajraaktaa, aB aXatata
wow tkeir Vf"e- Tkara fcf aa liult
djobt of Ike ttoaoetdeaek a ptvpoaiiteo
ai lkere it of lU jueweea aad toeHaaralM
I rtuiiatorj oeaaar hf aa act of fia-;r-at
raoa w kat Cora aaay a waa talaeteera ia,
lka cooaty frora wbick ka eoom grta crtdf
k K it on tka Adjuuau qarai a aooaa.
For Wamia. if a waa Iren UeioaacHiBty
joiaa a caaapaay ia Ut-tkleekirg, U ia art
pat wwb to tba mat Mteaiew-T
la UetoB. if BAwapaay goea uiito
yrclWalaVg to'IUtaigk, aad aowe of ike
ancatber ar frow lka adjutaleg eouatiee.
If ackleabarg do aot get w4h far atTlR
tnibm.' Tk qaraUo k 6tl abttay W
lka Crmpenw (torn, bat akere V aack la
diaidoal froa. I ikk way awry , aoaatj
grW dee artda I eeek aaaa aeat a-ka tka
aid.- W waka Jlbia auwaaeat keaaaa
waat pataoaa kbor aader tba erroaeowi
itaprveaina tkat wbea aaaa leaatabtaoaa
eooatv and aw a eowpaey'la aaotkw
evaa t, ta eotay lo-ia tka arW etEt
iwitfti mt ftw. wmm v. ,u vacaaHaTT
VnZmtfitJKtfaiotf1 ta.ba a aara Ea-L
tawaHa aaO tat. tka Klata. iLmill ,
bp6ftad V Wr-to aar K3-aJrt-oti'
alkk ttidetf kd ht?'lJ-Koiiar-tr etxt
Tka aetiaa af tka etaiCawvaaiaaia'
ordtrisg 1fotikCtrjinBaqaorfo't
CboWrUtd war Ul'ft M ilJIrob'llii
ala TfcWurj, V adfortaaaia ".iwdipclil
. t - . j . "n. f i m i f .
a ua-gnian, .4m ra toaopwioa ai ail
wkaaa wa kaaa kaard axpraar aa latdoiaa-
aboot tSa fcaUar.: Tka paopldwoald bar
paCItfl ckaarfaH, aadlad prfj
ta da a Jt auy, k aaid tkat k at ia-'
IMit It 111 antUm h fwaa IMall a .f i
tiaa bieaaaa tkty pro ta poaiawiar af tka
rearer; " Tkat ia tiaa bat tka $taia tbl-lt
paopla af tka aaaatiaa aot ooaapiad ky tka
at aaa kattar frrpartd atfar tka tax
tkia M aaU kNVW wtaaHia
kdta ta ka pmioVd aWJby lamooa, aaA
wka ear af tko daU itaaif ataat ko liaa
dalai Wa oogktttr par ta wV d a
Hack ae poaaTtie, aad aotVkVf armtirii
a U MfxWat fl. eaiflf UiawJ4?
vidaola arkoaro aow. aanpoaici tka aaaa
awat af tkoW dabta till tka aar rJoeae aa"
ttua tk oMratiok of tkd atar law cakati
a. '.... a : ! . - V . . i..-Tl
Jpifl kaa caaw aregnt aa.V Wi 1
kjar I U oat- will, not a ciawd U, a
pleat r.aAar taa war aawfcaoav tTkiaaa
arrrioa b aa traa aa tratk aaa ba, aad
raaag ia ooueet ta aar tax momiwuj ia.
aatalft,iERHki LL.W
ail takf nlaca brrtatW. Tkertfora. wa
aaj; p.Pt boold bar'a Uaa'aSowad
(a mw lka la ua a rut .Lo' auu'nilj V
ta pay avary elkar dabt tkay aoeld, iaatead
of keiaf iaviied ta poatpoca- payattai. ky
tka aetioa of tka ItHalatard aad.Coataa
lWa aia ardiralr aniTag to alt tgr
'aar; abick triea alt tkbgtv to ,ataw- tkat
ar arfaarraot ia tkoaa aaattara, u - -..
FiiWmUru Dtwmrmk -
; We are tMaeiaad,' W i Wa
eoojply witk tko: reqawat,' to call tka aUeav
tioa of tk towa aetkeriuavtke 8afety .
CommltUt or tka IWi-t IJaraWl,Wtb
Bfoaaaity of rtqgir.Bg tkat all 'paraoaa aa
terieg. aad caiiaiajy aU perauaa drperilng
frara towa by JaiUoka Ueia-wklaa-tifled
aa treat wortby dtkaaa, or prodoea a
baaa from eome koowa aotkorityr'Tbia la .
'iA:GkprI4it0jB
wbara baayiaaaWaca
ni a aaa mm aa waa ami aa atLt araa. Meaaa-
Ma wad aaamal aalioa. talking ik
'krW1aa-M iWV"V. V.'kr . V. -
fcanja Unlaf -a irlrklta t6pU of tie Ooa
pqisatai; bpnj
at tkoaa aijMat, itkikejr tsaaae.aBd
katHadard ;ilow ewy tkta h U 4sfcjm
to paw along BdateW--Bia-J tba-
f-';--y et ta a
aaaaa aJaraeiilk) .Iit'all Cootoera
aaek 1-aaaUag ka prepared to giw p ao
eoaat af tkewwlt-a, aad aa traa taaa will
MM fet&at (Stat ia uAtStn try
S&kfoiW.W' tka eoaBtry.i
Pa-aooaafr.tk '
aww.Mdcaaaotof aiUaaciraaaaraaOv
tary aoaoaat of ikarnaalaaa, aagkt. ta ka .
It-Verll irp BtMdi. taavtw-
x i7" WaoTr, oa aw oftaida,. taa
abort Mticka Aow lka SaTabary 'Watek
mai aad tka Ireden lpreak 'oa tka Ga
aaraaloraltttaUbaaW:
tkat tkoaa aaparaaad -ka Coaoord JV -
lata ejrprewad tkaWofouoa ta avXuia
cMtaai r LiS kerw oilrra a-ai
u((a poita'to foetal tjrfci by
aaadtdaiw ak3a tkawpU ,:t "T?d
waarw Md fcbarty i4 uaaa
wko waat to gra jaat w tkala m r aad
kautd lor etitaia pakfie aara, atayatkwa
aad epirt ito4 ia. aom tker way tkaa
bt traIirg larooxk' tka Ctaia'arraVief
lka aople agaiaal rjA k f "T .
..Tka AakeriS aVewa ierrata lie aaroa
afGwa.Iiiawaajpdidaii tke Cncq-d
liar tkat efW.W.WeodSa, aad a aaaat
leg aa natkarfcrd aeaaty tkat l X. H.
ante., ,i ... . . .. . ., . ,
ilawerer away iCaajLiajM .tker tnat
be, wakaya tkara wilt, ka M.aaaaaaa.--
Let Uaw reaww at hwWa aad let tba fao
pla tot k wkoeTar'Ctey yrtkn .1 fcai'
aiaiMcuWHy',! ad aiak
Id, party aatTiap aid pra, '; aa kat
aaaaail keen lor ka aaaatry, aai Ji3 at
da tfr traat.- (TaMera aOawacrat. H t . '
llaVa Va laia. Vi a taLrtaad ayaa pai
taikarat tkat lka Caawata ataajnar Aaak
r4ai U kHt JUatrt, 1-C aad taaat ia a
CaeWtfwrtf-aA
Dm.
ai aaeaaaoofa." . ,
it. - i - t t .-0.
V. , v - ' al j
- .
a.. .
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view