North Carolina Newspapers

    t
" v '
I I I
t,,iwe w a
-. .. i'-H r :
itA
i . -tl ' .' ;
' T
i.xt.:.
J" j,u -
A - .i .
'V-,.', -
r-
if
rai-"! '
Hal
k,f.-
.... .J,.. .
rttryayjT' ma t rr.'n abet.
,-. . . -
t , , g0lTO A AHA T0 MUCTOfc- ;..
t .u-.i a.
JJijof HrjdfnB,' n ya tcU$
' that'll in 4ktr IatMAi)C tp
rmfaj DH R.lus V, a CntJi,k4
bthtr wo Wot SvtWo wri, 'roklnj
tMtd2 f .000 WotmDHfj t6-
pike, wttli (hiir Wtfjt 4 MftllkMi
f Telnck f m4 r tnmimg' tH
Um af (Mr camlfjr fHUiMd 1 U vf-
mum wrwf wempuH hm mvincii car
P4 r kiM "w (it-niM Mptlirc4,
f tiirM 1 Ike (irt. eompMj akip
- phtdi gWM lUb' lliinH. fUlf. iUL
Um lout im 9yff4 innpck l
dnoiirttf rod. At rdMHi Im m m
vl (k mmmjmuK imii t um p fttim
Mil WJfwlH lfcrgsi, t!ir kknaU h
wt la 4f U dwnnf lW w,
b4 ! m 4urwitn)i,v CoL
BUrocm M ftwrrww m k m Ws,
rtWri U U l'Jra mpUi hi Mt
itm, lif 4 qifMaMfct jncUrfr
UfMirf 1 1 b ia4 M (ir tWf kr,
Cot. 8lVf JiHn J prMt X(kTiUo.
'hM ItbrotyHf MM IImUvU) t4
8hlVjfillrrl traiiM cfcottoit.Mi tkvtr
tf txirMi. A'rwA fUfuUr.
fU flN m wil, iWaMixi of 4li
ion viU U IUW with Mnb of inrli
fwr (U l4 l luot., . Into leu of
IKomm4 of uk will iW iro' eBUr.
God (4t t4 corakrt lh kttad J
TWr lUJ tad ton t4 brotbm
of all Ik t maa bolJ Jat. " :-' ""::;
So f m liArt ooiy hroonU of few
. eScrftlUIl ad wovooVoV Amonlbfn
J tfco oolr Cworf oficuro mt 'ovr fallaot
Kortk CaroliwUB, !. IVnd wbo waa
lif btlr o4a i Um baaj, aaJ Goo.
Dy.- Of W Narik) CaroJintaM, tb
dttU of tU Ii ; Cpt Jaqm A, Wrijfkt
.of WqaatBjfioB,U Um lit, aa rcornp!Mlud
fafttlanao ant g)!ot. ofDcor, w ((
! taowrw aa frivwJ Ifaj. Skin of Coowaa
Wirto, of Um lt; UuL Gmtij ;
; ' Ltcvt Dancaa C Ma? wood of Ra1$i
0 of Iho iato SraAtoV Hay wvoJ.) U Um
- Of woonJ-t, w hav Major lVj.flL
: Uoaka of tM Iowa of ibo 48ih, aUwok bj
M la thf m oa WwfaamUy, ZioL
ioaa HAnJoa, aW of tfciA towo, aad
jpf lh Mine IXia Anb H of Um bg.
mim day, - l ui. Jainaa IL Lua, bf Um
MtK(frmrlt of Ibo DatU KX)
vn!y, ah wHI proUUy toaa a arm, Hal
KJwaraT fawA of Wtlniagtoa. of U I J,
In tba band. POt karioWy. CpU .ttaaj. 1
R. Iloora of Salnbarr. A diL of Um I fib
- nmH .:r..n J v- .t- l.
, UUCB. vUol. iSoki of tUaa, Of tht I at,
;baJlyw?aadd ia tba lr. LiaaU Cat.
Jaba A; McDowaJI of D!adB, aW of tba
lt badly woaadad ia Um akooldar. - CoL
.. Eiddkk of GaIaa, of tba J lib, la, lb Jag.
-Adit ILiddidu alao of Um S4Uc Aavcraiv.
; klaL Uaraiwarakald, roataaioa. rCapi W.
v V T - .
A. UkMQt. aid u Ua. Jlraack, abet Ihrvogh
""'"FkmU'f lb IfapiUtiSli obacrrad
? jaatardar tnaraing At tba" Svalbara aVpot,
A tar loaj of fowK auja, ate, which bad
- tn.l twav kiil.l im t. K.tL fVvKo.
and deaitned lor tba hoapttah) la RMrmond.
! For yard aroond wa aookj bear' tba cry
v Inff of tba chiekeA, tba aiajrtajr of tba
kaa aad W-tTO1t(i of Ua rot4erv
Wbal A treat lb? iH troa to tb tara-
lid aolJiar. TI.W remioda o that tbf opoa
i t j . j '
tbo aick aoidiarA tbia ' tbf y baa daBa.
- Tbry oaa Aiwaya dad tranaporUtioa oo oar
taiIroU V daitcaciai lor tba aoUiara, Aad
a a . m a h a
(uium, ua anuaa bru vbiict aou ajj,
- , woald aJ way ba aceapuU. Lat wur
- atoallaai boaaA wlra Ia Uta; eoaotry tkiak
VlbiA tnAiuraaAAT Ktftm. '.
1 ,t.i t
art at? titl ;rrcia TiiJjr fav
taat, wbila AtUmiji u.mm p Jaiqca
rtmj 9-iSm vidHiif f Tirkcr IaUdbr
aacUon 0 r rrficb VULU-rj, 9iUr lb dirae
tkA tfCoL Uanninvftli HW Arka-'
AM Rrjinifa baa lumwi ap At lha i If o Ui
Um ooraaioa Uf alltvjad tu ")ar boy
ttti 13 boU al Verl f ooaoJcrt
at diUae of 250 jArdA, Ver OBA.'of
ml)eh waa aA; f aater; And 3At hara
pA4 ikrowjb And ikootrk, , 12aw dacka
1Kb Vra rowd4 fitk aharfWkrA,
artfa TAaiHl At tbo filrit aboi frota tb Coi!
Mrau brtAry, Aud aa tbry aJI ran bclo
Uio CAaoaGA mtM Kara loaf avaMroua,
tba ihIou Wi tbo wlwL aad tha
-Aa r drirW ' aIwwI dowa i
aimuh. arfb tU (Saf fl)iA At IIf-mmt
Tb Aijnai of dwtroM CoL, awWhiag, did
ot taapKt. aa bo koaw H waAa wiarrAk4
piaea of oVcvptioa, lo baf tbo cowardly
raodala wbo bad dcrd tba oVck, aod
AH UNF0RTUXATE AFTAltt.
: t It doaaarwaA aUaara Um4 oar 4roor.av
ary mow aad Umb, mmitU om aaotbar for
tha Wm, Ami la ambJy bt lacb ia
(bt aa, tbo raauh prova aeriowA, A mMV
tab of tbk kiad Accarrad a Bnoday iaat,
abbot half part tw o'cJock.1 oa ar fiawi
rar lUchfUOAd. Tb 'Stfmhtf of tba
tJd lit aa Jkat Um T?ftb ViffiVa
a4''aa'74j
at owi ekt, aJ IWr picwba
aoa diauaeo aWa tU Cbark City road
innar,i!t7 art-mia aaS rnrMH di
rrAt ruvu. , A boat tU obvf ' boar.
ll aMVMv Urf AeciieUjr csama ' apo oa
AaoUtar. oad tatdt iaMtaiaa; that tba otb
m waa tba taf,r hMircd arraJ volWya
iwwom AAothfr hmhma uataacaka
dMrwr4. Il waa iaaWd a fearAtl aU-
apfbiUua. I A eiMatderaUa a amber 0Q
ida wri kilkd aihI voaatfed, ha
axAd aaabarwa bavalfeti ooaIJa to aa
orrUttt. Tba Ettiott Orvta: of kawnd.
wbioli bctoon tbt f walfUi Vln iaiA.
mm, wo leara, litrea ir Rmr killed, Aad
aavhtaI wowaawL am, JemmaL
1
mtmm bin bmh rtun Tmm fV m
hiirmrd that a wU kaow caothMaaa of
Ibia vty bad orcom two or tbrr daya
aico, la tba AbaetM of a!I abrt WHwA apoa
Ik Ubk to kill gSwaa to Avrra tba Appo
titet f hia AAMMrowA fMaL'jr.. Tba foot
waaln4cKi4 oavbwnAj drd, abaT
waa tba aatoniabAMat of Um euok to iad
in Um jHoard of Uta (owl, two bright gold
djlanf J Aad wbat waa tba Aatonubmeot
And Jfigbl of tbo fraib-maa wbaa ,tba
wJooajT' waa haAled M him I It ia A f cry
iAtaraaUaz qwrAMa to diaeaaa, bow tbia
mother f oma raroa into tba' poiwmbo4 of
tWa gold dollar. ' Ahd wbthr( lika
many rnona wa bfarof.'kba baa beea
boardinf tbia tno; Ipj fvr aooa pt al
amergaik. s At Any rataa, w ora inform'
d iWa ia oo doubt aboat tba abova mea
tioead fact: e-r ' " ' : H .-A i
A TU taarjrrat U'myh &i tit VTtr.--
K pjuod atory m told about CoograaaaMB, a
aawbet of wbana procetdad to iorklooa
to aa tba aiftkU aAcr tba avacoAtia. A
yMvIiifaa vntooet was la ooatmand of tba
eeard. . CttiAeaa Wera foiiiUld Admtl-
tAAOA. Satarat earn ap And Baked tha
corporal to paaa ibatB, fAjinf tbAt, ibrj
wara MMigraaamaai. .taa oorponu Kaiau
tboeaaa to Um Clonal
Thay art ConfraaMoao. ata lbt r Ak-
ad tleCoWl. - r
So.tbv -aai.;" - i'fr ;
Well, irt tbeta) paaa and p wbia tby
plaaae, Aaid tbo ; OoiocaL v rXk tba
trAABp oa Uta torpadoaa, to iato Um bbajP"
asiaaa, aad berA ibar ia aiif proapact of
Uteir batajr blows lo tba darO, lor Uiat h
Uia qakkaa war to eod jbe war,', ,',
liar ia floor to AJaatBboaandaVbar
rtk of k yrt when Um poor aoWirr'a wiSa,
or tha poor day kbor-r, iplwM thf eoua
tar for hia auwJr. he ia Md tUt it ia D told
and wilbdrawA frotq, market ol lor what f
TbAt that beartlaaa wrtA tba eitortiooar,
may (area aa Ai vaora, aad ihea aed at a price
which ntake bin rKh, while tba roaana at
tba ewntnaad of tba wife and uvoUier will
hardly bar ruougb to keep henrtfaod Kttla
onca alira. A tree aa there A joat UoJ la
baaran, wa befttre Uiai jwaucw end oVaoraad
pwoahfurot will hwAjte4-0t la tbena hart
Aad hereafter. -The eune of the Almighty kt
apoa Uteaa Aad will mtainly oeertae Utan.
-7; ' 1 ' v . .
ft Xaad tHwidna -TWS. C.l.l.Caaa
aaay kara daaUrad a elrldrad af ft east.
oa thalr apentiaaa fur tka Wat t watte aaaotha.
4 aaaalart' Jatjr laV ;
-Tl KatrtaUf :'Kt0cl
tuUaarciJa.
af kUlray. -
. : ier CrfJcat tsatfAA
-tv trntw tbi amraTMa."
UV tka trac o ih Ultlf wAich baa
twtpi arwa4 Clc' W wa bmw fcav rfcN
mm a iM A'iar , ' f"' f kaCty wieA
Aara'WoaaM 'a lAta aaaaanU' It
Wil ba rrllcctr4r..iititWMaaTBafdayaa
ataf wbAA th at;.. k wW aianal aaa
tka My aar f'. 'W BrW. Tk laeal
III U aAaat Ma bmX CtAi wan iha (it, aa
haa aIiwmI doA AtAth. Thia aaaitiaa waa tka
araia tl.nm' t ' i. Ilia Jiaa aitaaaVd
fnow hrrf AC itkaAwniayj.aar i&a
iWkii crack, iwa ar tka antra -tW
AMwif T tba' Yrh tiar talaaad.
MaA bWra tA tW raikaad Aa aSataaea
aVat? (ba CtratWay aA tka aorh wa U
aaia4 tea 8 Ta a.ntraal rut wHwark
tk a4a(A tadkatad, aJuof wWh tha aaaAiy
war driaat ara Maehaaiaaviik, ahaat a AAA
Aarth of iha Cklrk-bwawa j faf ikar aA bVaaar
Daai araakt aajBtyiaf iau taa ChirkaAOMiay
Aaa tka Xaw ftndf d, aa wkteA tM ur.
hoar ia btAd aad 4haA fak4a, aratkk
wkafa, K will ha laeaAactfd, taaaaaaay waa
Aaraaad 'altar iMihthi ddtrA ftaaTkw
atraaf aaaHiaa Wfciad ftVatar DbaV erak. v
Tka Tan AUfarradraaa Mafia aA fwv
hf ' dktotiao.' tatarareliaf 4k Tkckktrtar
akNWl Ua aaAra fmaa um eay., a ar ina
ratlaaad h tka Wigi.aBrf raa Maaraiiaf
wkhtha Kiaa Miirt aVaaa raa. Tka
tKaaar load. wkn-V laraa f -4 fftawa th
Ckiahahnavtaf, . Fruaa- Aataa fia-a, wkar IA
JfoM MiW had rf lk apaar aa, ha ro,
ia hanwa aa tha aid Hittawaafg anad. aad
thr Chiekakowiuv at Battwa't . B.Hjta,
Wiih Uwlwatiffff a ia fcHMiitira ia hit
AalAdiba WAdrf wil raaaVly aaaVfriaad haw k
a tfcat tlMraMwy waa d-iarA tiwa tmtmg
taal nwfMda aa iW aunk hA 4 tka Ckk
afcaitaf. aad haw; At ka daw af FrWaa hai
ttahe kad aaVa anaajMllfrd ta aanaAdar iha
BaWL-aahia of; tka Fradncktaarf aad Caatral
rafliwadi. aad had ha fm4 fm a aaitaA
wba ha waa a t frail ika Ariaciaal aaa
aaaa af aaply aad aaraaa.-Tka dtaoaiUaa
oat AJteaa waa aaah aa la ai a4 at aoawaai-
aatiao, kalaaaA ' WcClaAaa'a amy Aa4 taa
Wkfta Iiuaar aa iha ruaaakty trrrf ha had
haro aWaaa aataftHaly fraaa km awtkara laa
af aVfaaaaa Aad.it Waa amaAnaad that ka waaM
Aa aaaSia t ratricAM hMaarlf ftaaa hia awtiaa
wiikaal A Vtorr r a aaukakta-a.; la taat
af 1MB, with iha Chick Afcaaiiay, which ha bad
acaaaid. la hia raar, warf ika dtriwatf nf Gaa
arala Loaeanwat. Matadar aad II afar, Aad. i
) aaaitaaiiW aaii aaiated Satarday Ati,alt
hvfaa af kia raeaaa, wara thaagki ta ha lataaa
Oa Saaday aaaraiac b apaeartlkatawr aick
ata. oa tka Xiaa Mil AMd, kariaf aajragad
aaaR AVtaafcaatoia af ika aataiy M ia
aaa Ikaaa atyaaa ' tkaw utiacauaaa. maaa
daaartad. ,a ahort wkiia u Afaaaaa
kaowa to mmr gaaarab Ikat Met MUa haviaf
kia aatiia furtaaa Ikw aMa af ika CkieA
akaariayf Waa ralraaUag laMHt Jaaa rinr,
kaviar aaataa a atarcb af I waltt koara aa Gaa
fat Magt r( who bud bora alaead ia poiitaM aA
kia Aaak to wataA AM Awramaala.
laoiacB-ra ar
twa OBBTBat l actaaar Aa raa
There areear la have haaa mm iatparfeet
attUBMMiia aa ta wkei lureea ware atgad la
Friday a aaaaaTl aw tka aaaijr a wark A
CaiBra fana. where wa. ia (aetr the great
wraaiie ef tka Oual-at.. fium tea heat fobr.
BMtaai wa aaa aktia, H aapeara kat Geaerel
A. P li ra diriawa, aaaarted er wk IVA
aU 'a brited. : fra Gaeatar toaiatrf at'e dii-
aloa. ae tk irw. aaaaalt Ba tka eaaaay.
warka, aad were aflarwardaraibMead ky Waa
aral Hkitiag'aAivtakM. whas Ike aaeAtt were
AWfeaVad. . H'hiUac 'a aSikaaA ia eettpoead af
tka Foarth Atakajaa. CKeaath Mwaia-iyal,
Utk Menhraa.tfaevad m aaaatpat. I irat,
Faenh aed Ftftk Teaa aad Tth Uaorgta.
A hill eaat af Macbaaiwr4le aflWed aa aa
aaaea. fraaa whieh aaa hi ke earad mack af
Ika aroarMa af three dara eow-kat I tha aaa
af Ike kaliie aOareieg Ike aetliaaa la ia aaav
linaa mt ika Airaaa aaraaad. '
; All day Friday aad Saiarday, a wrU a yaih
lateay, Uare aaeia aa araA kaaging arer tee
wood a haaty kaae, iag mp fraaa the aeea
af the Agkt aalaw, : The akella eftra weal aa
lo a great eWtaiavea aad falfiaf aad atpWiag
wara feaeratly bare!, la tka waada be
read MathBaiaeylMe aaaae af Um treaa, aa ikkk
aroaadaa aaiaBakady,arakot tkraegb aad
tbraagh by twaad akat aad ike beahee ar ar
ary wkare eat aaa awaaa ay ia aaoaia. -
iaa akeaMB kvwUtwa, a,aeaa, aad trail
traee. kaae beB ewrpt fraai the face af the
aaaairy Aa far Maw araiy ar tkattif the eae
at baa prog mw m Uaaoaar eeoaiy. .
Tka a)iaa aaa awaaipa ara leareeaetea aa
fall f Tajik ewaariera. aad tkey caaN aa
breeght ia ia aay aaaakaM if ear Iraeee aWrd
U laaee tba Ngalar kaaa aad ge ta the fraai
AVilMt'earaaaa, .C. -
Tba braaara waieW ia the aWgbbarboad af
the Battle-AVUa bave, wHk grat aaaanatif
aad aaumtie eeaaiiaa. rataaeVel to tka da
baa ad IW kvepiUl aocotaawdailoa. Bad ka
eeeaed their dwelliage aad aatkoeata far ika
aa aad eaapata-a ef uM'eeaaded.V.
- Aaaang the irterue of ear eietory are
era! t ary laa FceWal tUg lakea fraaa the ra
aaay aw Saiafdayead naaJay. Oaa bebaga ta
the M. Beekuil I J." of ike Elavaaik ra-
arltaaia Kraarvta, aad twaaikrr Mike elk
!1airi,arrfiaMat. - ' -.-
Areeed Heahaaicafiaa Ike Boa aaa kaa aeea
nrpiad ky Ike tiaaae ef aath-ffaaiea, aad tka
era ara ef eaaaUtiua ere try greaU rrr
Tkreagheei the wkule eoeairy the baa
are akattared aad aarfy akat brte aireea ky
ika eaaaaa b-Ca af th faiag artaira ' At
Iff akaaicaaUU Ike Iltea af a aka baackaA
a large beeaa Ba rragawala, aad kiilad ait aB
oka wara reag tkar.
Ia Haaaee eaaaty tka aeaae er eaeueeueB
U wida aad afflM- ai -aara4iua
FroaaUa Riabm
naUrkMliL
rkrd b tka eaaal at ika outla. ' Oaa pr
How. waafuaadltiaf oa ika aida af ika M
lib kia aakat UmJ kia aad aatxM Utivagh
hiahraaat, .'. ' ,
. At Ur.'Atklaana'a ftra, f'oai wkbh tkaaa.
May kora -ff arur ika CgM at Ika au!a, tka
fkUaf waa trrrift aad tka Vm kaj aa huth
wdaa, Tka haa of thia rraiWaiaa ia fUd
wkb iha'daad aad waaadrd, aad tka aaraaf'a
aargiwaa wrra aiauag Ikaai. to kaiag raraMk
ad with f anr fWciUir. .Tky kaJ aaaitaadad
r tm Wa, alek. aaMatraUd aad Wna adrd. , Tha
Yaakaea hat a ihrir AaaaAala ia iha WaxJa. tad
IkuaaaMaara iriag atMad aaarf Um attaaiiaa
ar Jko aaigMMV AajaotaiaM ia fagoo at
aa ltara,al tka grara h-a fatal ak grtatra)
nfu tka waaaaVd. Tha draaaad t AUlai
la aw grrat tfeat BMaa af tka hMwa vara tan
Wo a tka imM twaakadSaartha daad.
. bw mny aaaa a wrta aaaaa ara taa AO
aal at GarV aaaa. liar taa baadtad kaa
vara kr4 aakwgiagtatka aaaafwt haHafaanaad
tkair caraaaa ar aaw iawattag iha ar.. .
Jtawg ika ariaaaira lakrw rMarda""Waa
Air. rtaaaaa UaaffO. ataarwtar f tk far
a'a JhaaMaaarr . Yattakwa.-CotUad,
wkaaa amaai ra ihkiawalry w aatoawaaarr
af da a afa. Ha arnvad aa; MaClaaW haaa
A aiaaa U rrHft ika paofraaaaf tka war
UlkaJ
I aaniia
faa. : Ha ia at
. . Ta Ike lat aafcrahrd reaterday ef ike aaa
AiBMa dead wke bare fafcaa aaaa lb bVld,
wa hate- la add Ike aaa af Calyal
Wheal, - Laaaaa . lie iried a au.lal
waad ie'ihe boad la tha ihf at Glar aiitia.
and aiair-d aa the kVM. ttoeirl Wkat
d a fuBnwa bbom at Maaaa. wear ba waa
rrWr waaadrd Bad where h-e twaiaiaaa ht
tataei aekieerd ataae af. tha bkw waratew-MA
a yaakBA tariaa ' raa axeua aa raa bbbam.
- W kaa area the aaaa! " a'aaihar af friM
iiai Cmaa ike bank hVtda Jrtiera, elA. Wa
aeUMaae4aiA the way ef ariua!tJra"
with tW fuTtfwiag attract 1mm tha truer af o
traf adrd fVaaale of Itaolpia ea 'tha
aat jret af rbel rbaTh fca.la phrahato
giM wabra aa rtaariaii'Bl aaa ike ek alto at the
heath ra par-ale. For fl. fyaaity aad Aeadlab
aeea ike aeew-taai af tbia aha deaajo appear
! atateh tka am a awt a aaf Od fikhaieelf.
She writaat T rr ad Car, if h ret a
abaac. ta eat eft the boad of a rrbrl aad bail
h ira koara. aa tfcal'aH ike f erb aay aaaae eC
readfly. aad tka a aaw Ike akal ka two iraa
WI, aad ka w8 fled, the Baeeaae of the
thick aaaa ia be ael iaaide Tka .writer
l kaa adda aa aihar Utaoriea, which ahaer her
la h a enmeahMt a wrfl t pJuaaetianai. She
I. ojwil aalwaVd. by eranmaaieatiaaa fraaa the
.eber world,, ihet ike rrbeia ar at iheir lal
, aad ikal -aVar Wltt,to wh-M the
rweaidaiii'aaid' ihi MnaigaiiVd ba latlar
ere BeVraeareY Win he hack IA niLd4phia
ajnaai ; ; ' ." " ';"' f
aeejunoira ea tea ranra t wMTT-rrrB
t, bcbabaa raaajBABaBaaaATKBTe ba Taaaav
' . A reaart waareered here taat arlf that
Gearrai Steart 'a eBaatry bad raecaedrd ia gat
nnf la the rear ef iheravmy ca tka Vae.
hey. eaar iha White II aeea. aad bad eaptaied
twrety 6ra baadrrd ariaeaaral A aaaibar ef
ika eaeaty'a traaaparta were abw ha reed bare,
aaaaaai. aaaacata'a arraia wrra taa axtar
-5 M avaoar T '-7?'-.
Wa Uarw that akait saedowa Geaaral Ma
geit.r'a airiaioa aeane aa with Iha tear of the
eaaaiy aad rwgaaed a portiao af hia furore fur
aboat aa hear ead a hate . -
AfUr'paaalagtreaey'aaaaMi,atkeTerk
River railroad, ear tfarear Bathed after the eae
Bty.ad aaaM a wab biai ea the WilliaaM
berg lead, a anile eeat af the AVtae Fieee ee-
pnaiM MrvWa. Artlf wleka taieh. Tka aa
aay were abated ia a ttek airea ef aiara aarth
af the WMaMabanr read, bvbiad aatreaeb
ateat of greet etraegth aad rkharata flaiab.
The Hawiiarr bettaMa hepe tba fgbl by
akalGag ike waada. Fraaa the d reel ina af lb
raflrvad, Kefahew brigade Aad ether treat
BtarcheddawAtbe HilaaaKarg read aad
ad ieta the wand by a fi--k aaaeraaeal a the
la ft. Her the f gkl regrd ferfceal? eall dark
acaa eat aa aad te the eaalrat- Oa 'Area bid
aa their araaa. with lb deeige af raaeariag the
Aaiiie taa a retara ar mmjuf ,t
W kaa the da brake the eaaaiy had agaia
dieaaaeaaad. MaaraeWe Maa fottowrd ia
aaranit. raatariae a brte aawther af
maauWtauffBuatBAA
PI pnaJaMaWlV
rf iha re-
ab Ike way. The daaa-rataaiioa
ireetiac artar waa attaeted by ibe taree
her af atragtbra Which had kit tba aaeia badr.
eamaawiae theiaarlraa ea arie-aeM aa ear
Bteejr- Yeaterday it Waa refariad that tba aaa
haraf arienarra takaa aA the track ef there
treatiag eaaaiy eaieeetre to aa re rariaaaaaaa.
The dearrtra ceat ar taa eaaaiy eaar iae
raitraad woe aVled whb ealaabJ hoaiy. Their
aflaarhf giey eeaee leaia, aitehed eaar two
mm eraaaatry, were ten Btaaaiag iao- a
drr. The aidilaryxb-ta of etBeera, whwh
. . at a . a . a
were tall ia area aaaahrroV 4aeaiee ii tae
earaaapejaat bed baea aiceaaied by Meagher.
Iriab brigade, a laBeylraaiB, a mew iwi,
mmd a Maaaaah alia hneaee. Ae aer aaaa
aeaaad kaatity thfgb tka ceaip, tkey helped
tkeaea-lrra to each artlclre aa roiled their fca.
fy There waa a rarMy af haaty eetteieei ta
gratify tha Baoat earied laetea. . .
OarloaaiakiTM aad waaadrd ia Saaday'a
flair k r port ad te be ieeaaaaMer-ekBai a
boadrad e'-t .'" .:'-.- 1
aevtaBirra e;TBaTaaaa u'OMUnyj&
. : ' wATrwacaTiB.; ' '.
Yretarday eaery eae arreted kwt aad he a.
laedMehriiaatlaeaf what bad bteta-o
f JdeCUOaB'a Araiy. There waa a rertata
aaaaaeaaeat that be had rat reached tba
river. Aa tba day aw-grtread. it keeejae hewa
that JaeAaaa'a diviaiea had er-aard Ike Chick
ahaeaiey.eadLlhai therf were atraag hoee that
lawraireet a awa weeM tela rcel, iae ra
I raa t in g eanay. Uraeral- IJraee, J"iaae
lag a ariaue. wa aaid ka be bctwera the t aa
aa aad Ike mer with a lurce er ja,wv eiem.
Erity aftet areaaed te he atada by a aaw dM-
af ear faaaaa la repair um aajenaaaie
aJraaataaee by whirb aa Aaraay with tl.raa
eWiaiaeta la.bia.rfiiat bad affVetad at btaat a'.
tawyarwry .eaeaae IhaA a wiioa ia .wkiek it
Wae Baraaaawai aibat Af.Uf auetrei to kv'4
bia. . V. .. '. i , ? C?"' ' "a
Tt Iaat aeeaeau w bare af th rfeaatio af
ike BByaead which wa A rereaewaad Ut
ear faadara aa reKabia, kaaa aa daeht It at hia
reueal ha baea ialrea4d. , We are Wa Id w,
uta BMiiiaety ikai w bate fiecea VieraA
him aad the near. iaeUdiag Craarat Uehwe'
aia-iaadaf aftaa thaaaaad aaea. It iaabw'
eartaia ihal Gaa. Jackiaa ereeerd the Chirk a
keeiay yeaarrday BaatArag, aad thai the Baala
hvdr af VtcCWttaa. farcea ia ee thai AteV .f iha .
Chekahaalay, ia Cbarlea City teaJKy', wkarA .
ka retreat haa aeea . lmurrf4 ad ha baa
agaia bred abaUaagad to bailie. The eoadt
tioa f lb eajeaay t aeila heaae of aaoat fa
re Ua re-alt to eat - w , , , , t ; $;
.. MiHMiai ai laa rnraaa atwarr araie raa
terday wee Barege ea eeeeaaf af rbe'aAuee;.
Betaf eeeaaei ra Butaef away iaaa nr .
ait
It waa Ataiad br torkaaa who Irft ear laad
yeeterdar alteraaaA thai geeeral Ufhtiag waA
freeriaf,,.., Thraa afaieahraO, Taewreer.' we . ' . '
arire ie be aaEabte ta tka eaieAt ta Wktek A
tbey go. t There wa aaaaa aBieg tenet aaeAj
aad fraaa Wy weae eetioo A the aAcraaaa ''' T""' "
Kbwy a the great eaatret; ear 'traoae aaa
y Atarrhing aad faatrieaartklag n rSret
ke aaaiam anaoni ar um aay-a pao
' aV '
I
aoaT
Tta ktref aeeaeau whirb
theeriAeal Bartaaa al ear Iae. aad
aa ear reedcr aa rehahk, rearrar At That lat "
yeaterday ia eke'efterieeo tka eaewjy era ' ,
la iwatiiaa Bear Whee Oak r-Waara (hat aJ - -Iha
reada ta ikerktrkakeaday were ia aer foe- r
araaiua. Jarkaaa'a difiaiaB heaiag a Woailhei At
Buttoaa' Bridge; that a eatiae-ef eae ferae v
bad got )a the rear af iha eaeary aad were drW ,
viag bin back, aad that kte la the eerklag ear .-
iae ia bk fi-e bad drawa aa te twaliweaof .
Sttla ' fie a teBeral aaba, "wrneb ibe eerare
waa redeavuriag a dechoo. ' Tba inaek area ' '
ad be Geeeral Hemwa twa fraateaT thecA- :
aaayabe w at i hat time ta the week fata
ad by tk kuraaetiaa of the Nrr If aibet aad :,.
Qaaker Aads with Geaerak Hbwee Aad Ua-
gredrr ia ke rear. ' AftaT a abort had Oaealle
ry eawia-t the ArmaaaefOrB. Laapweai aa!
A. F. Ua wa aaaerd Bp, awd wUacked the a. . ,
eaty" whb greaf fkreaaaaa. ' aad the eiieabe
caava raarral with trmbia torn ua oer fe eat T
VrratiBBted with the reaaU of elrieiag tba ewe -4
aay bark luT akuot ataae aad a barf, aad p-rt-tiaV
haaa la a laaaiko where ka ad Va thread ' '
to dgkt ia the BBenuBg with .wraiy wreeaeetof ,';
Ike roelef hia lurce. aenMSepM- :.
atleek wil bk aaada tbk aaaraiegewlUf froat
aa baib fkakalUMgatreeta Wejakroae
ed te haaa brea badly eat aa, pattieaktly tba '
brigade af Gearrai Aaeravf Saath Ceratt
aa. aad GearraJ Xeaaaer.of YirghMB. Ilk raw -V-keed
that ea toeeaaidieahla aertiea a . U
Cktlaa'a araiy atay bay reached diaaaa rkar.
: " r - " ' e ar.
' irVeai Oe Xariateed faeaWear iaJy Si."' -
.TSiiimriitrjr tucrrssa 'Jj
BrCkUaA Brtrcatiar ta goad earaott r'sw
' eaya Biltk Br llktlg Ttitaxdxjw'
TkaattaAdadiaJtaicBt.
TOE BATTLE OF FRIDAY IcaT,r
' Ta tire ear feadera- aa iatettigeet aad ) -.V.
bk atateateat, wf IhA greet Battk wf MewUyt
eweaiBg betweee the t'hkkahoairay aad JeaaaA
rirera (a brief aereaat af whieh Waa BeMiebod
ia yrwrreaj'a JSTjreairWr la Adaae ef ether
cheaaekf pabTM iaftrMatioaweBeveArt
lo h aitaatioa la wwkh tha Mbe great fght
Of Friday k fee ad Ike epfaaiag kreea. , .
..- Wal be lee-ikrard ihal.afier hir defeat Vt
CaM Barhear, the 'eaaar realricted ' te -fho
BirhBtead aide of (he (kakrfBtfy; aad kaev
tag hk ferl'ified fcama aa tba Wejth aida ef tbia
river, cawiiaaed hk retreat Uwarda rbe laaaaa.
Oaring Sat arday aad Saadey ear foreeawaie;
haeily eaipkvad bt . teaVaw ' for rhe ragkbra
eaaaiy. i Oa'SaiHtay' ataraiaff Ibe diakitaia el
Ceaarak Hill aad taejrei reat tiaaardtbeCkfcb.
akewweraad were, darlag the wbekdf4h
day, awekg ia the heat for the aeewry. trb
diafaoii aa w Mrh waa awd of ear fceeee baaargbt
Gearrai Loarrtrrat aa rhe eaetaT'a fraai iwwa e
diately aappaned be Geaerel CiTe kAa.
aaaektiaf ef tin brigadea, -xi
Aknat taraWk Meaday aAeraaoaCaa
ral lagetreet beaiaf hewa trebed away.tAe
aeeaataad efbk ditriake Waa aaaaaaed by'&ea
eral A. F. ttiM. Wbrf, with Vath dhkkaa Cm
ef teagatreet ead bk ewa- aagwg d tkeeaa-
aa ai a nrrr ar ia tea r-m
The bank waa ihoa eiht aadertbe
dial aad a4eeawtaad ef Graea.l A.P, liX
h' ebarga of hath Kekiaaa The -peilwaw of
Ibe aaeajy waa abaet Ira aaiVa aeMboaat af
DarbviMra. aa tba Haw Market Med. The
baeaadkte aerae af Ik batik waa my Mm a
aedge arare, ia the aaaa eTeehMA laeekeaiyT
AMcaa vera aklfaUr diaa"aid.
Ia AdeaaeiBg aaaa the eeare, aArlrne .
abrtrea beery gea were wpeaed aaai".ke aaV
OoiBatBa af uaarraJ Uta. "vm waapa 4
raa-iae berieeaBv lewsrd. bad ae aeeaer get
wil kia aaaaket rear tkaa the BaTT, kraataa
a ratal iara af battto. paan d apoa iha at (real
hi hrerr ataaara a daraetiag Ire ef taekelry
The caalkt beaarae f errikk ; the bw bea-g U
ed wkh l kadeaaf death. eeeryaaa-MBl bar ,
tee peealar a-nad af Vrrar ab errry apot aa ,
airht aT ghaatte deatrortuio aaa aerr-r. it
inakaibk that ta. ay 'af tha aerbw ef eapgo
ataata akirh have UktB atoee WfctoB tha peAl -kw
day, aad bare tracked the aaa af Kieb
waaad with Ireaad deatraetipa. itkere eeaJikae
here aaare deaperaie aghtiag aa the part aeat
liaoe. Itrrrr wa a aaoee gVea aielorj s
Btacked farea atere deraerate aad threatrai
awaaaaataaeea Wkik crped te the daUa .
are ef tha eeewy . batteriee aad bk
we were eeable ta anatead wiik bha wuh aa-. .
liBrry " Bethhthaaeatched,heb
iaa aMaataad af Gearrai flit yeeaaed aa wUl .
aaeaaikaf itr aad leaiatUae coarage, drmr
theeaetay bafereihaav Tbk weeaeojr4ih V
ad Wilhat afOkry. there heiag bateeekaCU
v
A
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view