North Carolina Newspapers

    Vi
" ' .i r't ; it
J 1
r
ii J k.
-.1 ?
i. J
i. J
, suwi 1 1.4 v. .
e.lii
i ill
Ml
' . k . - . ' f .
i,rh r -vi y y . t ?.( . . -
.-.'-, - " . ; i - .... ...i- I b
J 14 . I
: ' -: ' V
. J' ' i-J t-- "i cJ i Vi :. , . f
t . -
!i'jMU4iaj.-iiin' .al.!-,i-.rtLlf"liitinil
i
BMT0B Am.raoptrvTO.-
Col. FiiteV CDcti! Ctiirt.4:
No bo Mli j Nordi Cwlt 4obte
tbil Cot. Vibca bevd Jiilh. rrrml taikir
dm ami braver ,UUMLbtUfil btnul
fai
UnuMAti JU4)X lmia hiu.j,ft'. li
OlNEIAt
a iib ibilKary
lha poa of Navbara m Tkirxtiy.'ar'yH-'
gimaat a-aa onJcrtd to Ufoatoi" TVorta,
aodar oa(Bmaad of VmVL Colwod Banr-
vya, to a-H CJoaaJ' Saclajf a tvgiaBtat
abool4 lb ainj Ua4 Uhw Itboaa, vorka.
Xaarnio aout alW tha CJ., Caio-Il
m at bia'piia I ioataaU .triufrrv4 i
btia mj teinporiarf Miutkaaal pro
oeeOUd to Croatoa w aw to Ipwfb osap4 of
Col 8ioda.rTrtreitfiiaJvbd (oivrme4 m4
thai Ui fnf vera taodTar IWca alt
FaW LaaJinfc J atartf atirijo. tbt
work I rot W. iAtnpbtn, -bo bad joM
ordarad toy ra(iaaat lo Uka tba ear aod
raura to Fort TbowMoo: Dfr aW ro-
tara tber bad bta poatad b LbraL CoU
Barga ia tU mtm of raJaoa cvaatraci
d by ma aa tba rifbt of tba railroad, ta
U. II.. 11 . U L . J: - JiL
tba railroad to tba aaarnp, about fiOO
yaroa irom tba road hf Wratharbj'a. 'A'
thla toAt aa roo ailf rvrhcmUr. 1 ba4 eon:
- atraettd tba pgU baAira a Uvatork,
oommaaijiog tba paaaajn of (bo a)aaip;
with tba aMMaaoa of Mr. Oaaka, a faa
tiataaa wboae aitlt k Bafpnttnafg, nuut
mg tafj im aa l tat pleaaara fa ao-
ttaoir favorabir. And Ihttm vaa nfaywJ a
taction of Capt. Brcaa Artillerj. Li'Ua
aol WiHiam oummaadiaj, Capt. McRa'i
i
eotapan v of infaatrjr, with a portion of iht
ooropaawv tx vaptaina uava ana loomal
A boot two o'clock Friday inoroia&v la
eon.linnc with ordra receired, I baabad
companirt E,' K aod II of ajy rtgbi wiof
aeroaa ma amaii awarop aiiwoa to, ao aa
to aaake ny axtmsa rijbt real oi tba bat
tarj at tba Watfarby road. Tbia waa
oar potitiua oa Friday aaoraiop; wblck ra-
aiaiaad ancbaand daria tba e9, aeefit
thai to coaapaaiaa of tba Md rtgimaat.
aMer ueuiiuoia, aaovt Co aty aaaiaa
aooa ahoot aiaa o'clock, wbo wtra olaoad
ia tbarwdtaa tacatad by; any rigbl coaapa
nia. who wra tbrow twyoad tba awamp.
You will tefcuirt thai mi hrt eoaarad
almoat a maci f roood aa aH tba raUof
oar trooja tojetben Jakfag aiy,6wt po
aitioa aar t ba ceatra. a Hula aaarar to tba
right, amlw Liaat. Cot BurgaryV aboet
wboaa poaitioa I was eoaaidarabfjr aaaaay,
owing to tba aafaiaWd atate ttworki
tWa, I placed tba Uf 4 ondar eorofBaad of
Jlajo rjartatcbadtaadawaitad iba awraga
raaoU It aegaa aa. aiy i.fi wtsg abocl
tap jniaiiU to aiglt Vciock ailaodiag to
ward my rigbl by draea, aatil aboat bail
pa tight, f 1wt aQ tba troopa ia y coav
mand wera aogagad aojur aa tba, awamp
, referred to. TbaaavtfMt fgUing waa oa
my aitrema left, tba aoeay advaoctag aa
raoga of oar baa1-, Wbttaar tbay Wl
tba wood and aakarcil lauw iLa ftfUA
timberof lha awamp ia pv frovt, ther
vara driv back ia tan!wo by tha asoat
deadly and wall diroetcd in fim oar liaaa,
Vbo wltb tba aataat eoolaeaa watebad for
FFwrB,!c 1M waa tap wf
onw about weivo o'dock, wbam Infortna-
ttOO Wai broUffbt tit ana kw fVatala J T
Yoaag, ray Qoartaraiaater, wbo Uralyaa
.capad witk-rifit ia getting to m, that ba
ul im in m a i.a.
a vajva mmcuj nr Kit
by tba rmilmad track bt WoodV Drtck
Yard, bad fMllagad ray camp, wrfa firing
ia ravarM oa my left wiag. aad war aev
ra baadrad yarda tp tba railroad, bo-
twa ma Aad Xawbaraj aU, tLrt all tba
troopa oa tba flald wara ia f j f airaat ai
ept my aoaaaad. Tbia batag ao, ibara
: "aa ao aluraatira Wt aaa bat U ardor aa
iaaadiat ratraat, or ba oovpUtaly aor
rottftdod b aa ovarwbaloiiag ton. Wiib-
oal bOMlation I gara U order.,. Ifr rmb
janpad out of tba Ireotvaa, raRiadVaod
drwnttA laa ika. ja4ai waiU Itktlt VajwaalAi a
-wm--m aaa wr asai wiaawtfi W IVar
faaioa ; and bavjag 6rt aeat a tneaaaogar
""'M wr w-Lieau vol. argwy to
follow witk tba-foreea a tba ngbt, w
W Craak, witk tba iitaatlow af JaRj la
(4 a rbjuuti Vc't;
tl cmVv' tuo3"?f OM'iin!! Ut f
lie a t- tTV. tl cm .Mr n loo
ibM ite imi n k.
VUlCll
lb meaatioM
UktlMlM
lent eaditiot).
rem m -kkh, r.w
of ir4 UbwT M
Ti Yank futc bcinj d. t i !-
naod, and took thV! IW TftaCW
.: i (VM.i. VnJ'iTiJffiH of U . 3 -yUl
f t.. ,mi w ( fti. 7r rT'rr7r:
faiia fcr r mr p mm WJWIZZL&CEZ
ttE-i2
rtjrt to tay that of oar rota, de
patriiitf oftln i boat! at ti crtak aad
da-!
taniM tMWk Ukaa, tbraa aa '1
faaa 40 .im r; aema lata lo oar T. n u!-!.Y
?j aj-;.iji'j.ji ?aad. naaaitJO. laMloaMrtUpat
wmPHi) inn a, aai v i piwniiif vnuajr
tba iMat-taoaa. -Tbla coaolaoea tba
aarrattaa of tba pnadrai mattafa
awagi
aJ viik iaj comtsaoid danef tb
meat aad ratraat , Tba aanbar of . aa
killed aod woaodad baa aot rat Uoa aa-
cartaiaad. Oarv bafgaga. af eoaraa,' waa
IV bat oar airk wr aa?atf Voagbt away.
'Iff ksAWMtK t MAI C.aaVN-Maa ta. 1 fm. 1 mJ alWa aavl.laK
dead wa left apoo tba field. Major A. a i -Carmlchatl
Ml aboat II o'efock, A. M,ly M Wa call apoa tba goreranaot to tap
a abot tbroogb tba bead ' wbilat gaHaaUyply. U oo fjrora oor troopa 1 tba 6Vld
boUiog b'w pvat oa tba left aader a noatrWeaoera, aa Orerabelioiog array To
galliog Ara. A braver, aotlrr aoldwr na CUHaa and Popa fa TirgTaia, and a;aa
vat fell oi tba field of baUla. ' Gwearooa 1 oar loyal Statra to pwab Oward tbeirtol.
aad opa-bartd aa ha waa brara and
ebiralrooaba waa aadearad to tba wbola
reaaaoBC Ilaoofad ba kia airtory. Soot
aftar Captaia W. P. ilartio of Co, II aiaa
fali, oaar tba ragiaHaial aoW lUri
raacaatad aa a aaaa, brave aad aVtaratiaed j wbkkBaay otberwiaa ba raqaired tot tba
aa m aoldiar. ba waa aoaally regrattad by avppreaaloa if tbia" raUlHoa. ; Now k tba
bia oooMaand aad all wbo kaew biiav Tbol ttna (or acfioa. If wa woald aava tba Ua:
Stftb redroeatara (aatlv s Kowd of tbair iioo. 1Ya caa. Lat actioa. tban, ba tba
gUrioaa fall, JtU fata of Capt. lUad, of
Co. D. k aa vet eakaowa. Wbea last aeea
ba wal aJrooat iurroaadad if akrga toroa,
bat dkdaia.Bg to fir or aarraodrr, ba waa
Igtthi draUJy wirb LkaL Vioaoa
bad a Jaffa portioa of bk eorspaoy wbo
rafaaad to kava bim. Lkal. Portar of Co.
A waa aiaa left UUod,- wovadad. Capt
A. V.iltUilkm waa kadlr vaaaded, bat
got away aaaaly. W .4 Wk V ? ' -
-g-J regard -to tba kebarior of ray ftgt.
meat gaoarally t ara acarotly willing to
mefltioa fwtiCT.Ur,tiUtcaa af gallaotry,
wbera all did tbeir daty. Obaerviag a Urga
portioa f tba fegioaant tayaalf, aad iDak
re diligent Inquiry aa to tba rest, I coald
Uai a of bat oee rasa ta aU my eotnauod
wbo fcaHubarad tbat ba tad-kga aatU
after tba eoraamaad to retreat waa givaa.
Tbay wara, tba laat of otirtroopt to leave
& I aaa not coadade tbk report witboit
aaaotkaiiaa? ia tarma of tba birbaat rxaiaa
tbaapini of detanniaatiaaj aoid power af
eouaranoa aviocad by tba. troopa daring
tba turdabipa aad aa&ertogl of oar nartb.
Draacbad. witb raJa Uiat'eftd feat, witboat
aleap, aaaay aick aad wjaoded, aad alooU
naked, tbay uil4 tbrvagb tba day aad all
tba weary watcbea'of tba aigtt witSoat
mamhirin, cbeerfally aad wilb eebordi
aaUoa, aviaeiag raoat tboroagbly tboaa
bigb ajaaBika ia adversity wbicb ttiTiUry
aaaa loara to'valao atill eiora tbaa coaraga
pootboakld...: : .? -: y v;
bare tba booor to haXx-A':
.,("- m'- S aaoat raapactaily, -
i yoarobedkataarvaat,
. V'.; Z''-- Z.B.YAKCK,;
Cot. Connaodiag S6tb K. C. Vak.
. .Taxaa k aaid to ba i a bettor oonditioa
tbaa aay Quta ia tba Gatdaracy. Eba
aaa aa abaadaaaa of baaor wbeat, dML;
aad wTOal, k alia aad wi!Sef ' to .dala4
karaalf apkJaat'ta fcrca tba Yaalaaa eai
briag apoa bar. ' '..-'-." '
TUE ilE2ALl),0N :-.TU3 CLOOJI
w tt.vivt, II
iLat of Dttakaf'UilLV'Il m: '
: "i- ' . ' : .w
rV.-.,. ,t. - J" l i tVL r
UM aMtiaiHrta IM
AtMrv.d tiiai tUa
Z; 5 .k-TZJ ?i7
-J CTtS.Wlf 1
evaUpci- of la--ar.
Ta ooatlwt baa aaaa a
. i , k.i.
liag dowB p tba rabrttioftv bat tba aajra
tioa of tba aalioaw .' Va ara ia tul i me,
tront wbicb oar oajy aacapa ia tba aappraa.
aloa of tba rebJlioa'6y7fwca."-":-:'
Ia aaotbar anida it aayi tbat tbia aaav
atr1! eaapaiga ra art fad tbia rabvUtoa or
; u aia
-: '
ba a vary loaf aad araatfal
? aatom or aailitia. - If witbia wo or tbrea
waaka wararaiatoaaoar twfialaanaiea
to tba cxteat of a baodred tboaaaad aaa
it mav aava aa a vaat aataaat of baraao
iifc bod a tboaaaad railikma of dollari.
word. ' r (i , '
r jV. aboold bava regarded tba above
tract if it bad areared ta aay otbar , Kor
tbera Joaraal, aa a aligbt MieaUoa of A
paaoa carraat; bat ia tba .' UeraJJ' U
aisoaata ta bat a fUr af a pabbo atati
aaaat, aoaadiag to fad tba deptb' of
Kortbara faaltags aitar tba reaeat defeat,
"Ciall wa giva ap tba war, dtabaad awe
Amy aad Jfary, aad lot iba Robak go ia
paaca I?. aaka tba UMi;, H
ivpbea .... . ;,
Tba Herald U1 ba tba int paper to
aboat tba cry for paaoa, at it waa tba first
to aoaad tba bagta blaat of war, after tba
coob bad viaitad iU odea. Ever acUe aod
Tlgilaot.'tba Ilerald," alile aiUrlr aa
prlociplid aad aoacrapaloaa, k lie Ut
baroOMtar of Kortbera aratlroaet ' CaUr
lag to tba poblia, ao taalter baw wWked
tba popoiar cry wtavba, tbat Joaraal bnd
all otbara ia qakk parrrptioa of popatar
aeatkMBt. Iba targivaraatioaa bava alwaya
boat rapid aad regaidieaa of all aoaaiateB
cyt k baa aJwaya Ualy reprtaaoted tba
popalar atoiuoeot of tba aoeseol aad
foaialaloed tt, eooraa.ooly ao loo aa lu
daily, aaka indtoatad popalar appryvaL
Hat tba - UrMm k jaat ow la a tg.
Tba tardiaaaa of voluoUeriog, ad tbeam
bamasmeaU tbat beaet tba roUla finaa
eaa, ladieata, if aot i ebanga fa pablia aaa'
taeot, at laaat a baaiUaey ,tto paraaa tba
war policy tbat baa broagbt dktraaa to ao
aaaay baarta aad raia to ao aaaay paraaa.
Bat tba Herald1 k aol yt aatiaftad, aod
baaoa it addat Tba raeDgbkios af tba
Soatbara Coafederacy by awr aam 0o9
eravi k ao loager atnoog tba Jootia
gaaciaa of tbia war." .' .. ... ,
But wby mala ao poaiuva aa aaaoaacV
mast of tba fact tbat baa beaa reiUrated
a t wbola yaar by tba caUra Norlb, ao
laaa tbera wara ladicatioea of 4 cbaaga it
CUla'aaaUtaafit 1 Ylj mi ka va, aa ukaa
grMUd,aaaUoa) tbalavarj taai at
ariidt nt jiooeaatiy U tfort, ta draft ia)
tba Iraatbr of goldfmca (ba eaaatry.iboaa
laJicaiioci, C a jthanga ,ia jotlia acpUt
roPt a bk f(jfib!ow tba rtvofatlot iVoa.
tba extraasaof war Jolbt axlrcCMof acaoa.
. Lwhi!Jif -id?) x.w
tba ? JXr rlT.", Kirffa wa J .agi bra
our propU la abaia oaa ioubca aWar
for a rigoraaa arwtacaiioa ;af raT' waarat j
garaaata," ' ' H
:A'-Tba aorawau wblcW 'aaa Laa of f alHa
aarioMtr aod artloa W U tfOt, kh
rvbrvaca to tba froarrotfoi of tb'a rartar
aoioa' of tbaoi, ausaaiag., aria' .gravtaapi
lm bat. Uralr aOaraaioe, -v. laa
ga b Now York.' DoatoV Eprintf-
field, lrtlaOd aad oUir f !ac,-ar ao,
roach aoaad and'.farj;; tbay. ?gtifj.,aotJa
i4. .Tba. Yaakae cvaatry Ja tbat load of
cbaappagmetev J A caaaa aatirig im tba
okwW Nr Trk Ii aboat tbatbraprat
pabf. deOVMtrAUon lo tba world, ff k
jckWWaa ta ba LorUj im fa pat and
Lne jHrfiae of iwaa giveav ia tba oevMpav
parv&Ay (boaaaand kjva, ewaaejera, bag
gaga araaabera aaJ gBtWnrn Of1 laUoV.
aalgU-ekeil Witdkd Jo.altja Ma p kaaT
Ibara ara gvavor aapacta. howavwrvwf
pUt aeatiRMKit ta tb Nortb. Tba Coa
gttaf at WatbtngtoawbkiiVoW
ndjoiira, aa4uadrfcWtdfalioaa btfloatt
irig a0 ba oailiua imlq tba field. Tbk. bill
baa edrrwdy passed Uka fieaate. . laa provi
aloaa ara large and important kfwopcaa
tbat tba Presideot abatl call oaVtbe rnif
tia of l1a gutei. for aiaa nutba, and aleo
aMiboriasa .bioa ,'to eail into tba field aaa
baadrad tnoaaoad vg on terra, betideaaowb
aarober of troopa aa anay ba repaired to
fill ap tba reMmeoti i of IbUBtry tow io tba
aeryica,' A bounty of twenty fira doUara
k ia ba paid to avety aotdier wbo aalista.
and tba additional boaatiea offerad to vol-1
arataera by States, cilka aod oorporatloni
bava raised tbk aun lo aaivraga jtf at
Irast one baadrad dMllara. . ,
i.Tbal tba North k able to rake Urge ad
ditMoal forcea for rta arenka, aad that its
people ara detcrwiaadj to prosaeata tba
far 10 tba a ite.nl of their mtm. meaaa, and
reeoorcea, doea not adroit of a re aaaaabla
doaU. . U lb Yaabea Coagraaa bad tbaad
imatraamaot necaaaary to raiaa tba adJi
tioaal troopa aaktd for ty PrWJeot Liol
Colo, U ceruifily wk) not bavaJbaaitatai
to bar lacuarta to kv Tba calk apoa tba
aaitaia and tba ttoerantloae vf lb boaatiea
will aaduobafdly ' rnka all tba troop! iba
North tairea; aad ta a few moatba choraj
anlvaa adma pecial tovUeDca or tba rain
acta of an appeaaiva pclicy oc tba part af
tbk govemateat ialereeaaa, wo aaay ax
peat to aaeet those fraaft levM ta tb geld.
Tier kt realty ;'ai;'forjd 'daaj'aottn'
aeBa ia tba lUUmenU of the Xortbara
Joaraak and tba aaboruiioaa of tbek.ora
torn to iba aSeat, thai tboir defeat wefor
BkhaMod baa mada tbetn troer tbaa
ter.Tbard k Ibrca'aadplinoaoiby la
tbk tVwy Aa loof aa tba North kcoal
dactlng tba war npoalLaaoiof tbaSovtb
a defeat tbera iavotwa mora mocwy x
praditara and rnori ttlk fir' trort It
tavofvaa ftotMag ! H baa ao otbef bor?,
rora, H doea not im peril their hotaea; k k
awily repaired bj tiaaav Tba Nortli ra
aoera fron tba fore of defeat to pot forth'
iU eaergiea anew, to take ad va&Ug tf at
perkace t molifpl lu nteani of aocetaj
aod to aaaay aaw pfaoa of earapaigo.' No
00a eaa doabt bat that tba eekbrated Urn
aaasas defeat really atfaagtbewed tba North!
and tbera k ao candid and,, fogical tnlod
but baoat admit lb latna couarosiic f
tba aeooiid repair of lb aneeny a Bo0
roeat aa Riahaad, if it k to ba atUnded
by tba aaraa ooaditioaa oa oar part Ma
action aad raaoaa. l 1
T! Defeat wrf aot dkpint tb "5ortb anH
It k brought to her doora; aalU U aowa bar
owa ao4 with her baai. blood aad atrikea
dismay tat bar bomea. Wbera ft doea
not Immediately 4m peri) tba afty of Xh4
couaUy aad, bamea of thai Yaakeea, where
U.fiiaa 'lima for tba recovery and reorgaa
i&aioa of iba aUacklog party, a ad wbera it
raira,'W tb pfcaecbfioa if tba war,
aotbiag bat enure aooney joba ia Coagvaac
aad a aav raking ap of tba aenin of tie
dtK tba effect of defrat apoi tba Worth,
win olf ba to aroa lu paaawna, toftaroa
iU captdity aJ multiply ita aaertkqajo
break and oeoraoao the nkapplkd powaf
of oar arm k. ' l--''f '
SooU's Partixaa:Iiagra, of Virgtaia,
give aotiee ia tba Ekhinoad papere that,
iaaamach. aa (bar of ibr amtr who wera
eaptarad bava baoa katvd by tba Yaa
keen, Uocaixth they wUl gjra a ysssUi.
. Onaof.oar azcUszsa iua a Utter JuJ ,
' Ilam.hoo, Ju! 14, girihw a datOd
coonrcf tf ttrirl ef tbat1 f
aeemi thai.'tue f anbraUa, la, the! frZ'"'
op tbe.rW,.wevwttadLad.a7 a badf 4
oar cavalry, who l.'.'.ed firv aa J WocrJl t
ry, aoauaaed I yna aad Jen lata d a '
itatilxbty wara wid,laBi',kf fJimiluiv
wbrt tba loan t. 7a 0 tUfrxlt V.:
Ti pf.Wf fyrf o;uc.Vf 1: j
le?r&efWa jtiat ;'.iVtV'rit!;t3
baoa ' ij iLacIcata Ct
ow-toad! t itsry awnaaticrt a
ri n?raa of Il4wt tkmTi . 5
rt$p b? aaoVod; ij fc.Sioflltfht '
atroy tba tawa, iUWpacjpe. ptkjflaqtt
dtkaaa aiaaadriax.tbaaa aader a tUje.
trWtax'a'aaderJNvhtg'lbetW aata tijetf''
iTaala, tba Zoaavea wara rsarcned H2 -
to H boatajtakr ffi irt. ta 0I4 cT; .
airy bovaa, tba only tioa ofj pttia pro
party ia tba pkeav vbo, (t -x taJt licied
of the' Ta vat ancrtary' daftly ibi'
retttraof tha MofV1.
eraJieosea 'l.&Upw'mnimjmMVt),
iakjted by tba aaaaar'a ahalL bat ao tW
sew waa harl m ,
: 0t cavalry, ajbo attacked the' "be&Yk
al laaf a maavkiUedor wowidedd -
RkK JStmrnumt': 4-s ''r;'v t
imrwi ta
' W Biva ai iao-iofoa oaeer IndJmU '
iafUtato.ttt
aome interaating aeooaau of iatafv,kwatWr
twaai Federal rkiara aiid-UJaAderata.
pfSoeri artdrjtiaeaa. TM-i t iwir
A toapla'bf gorVmo from UWtow;
Uuk-fcld.. ,At wao plac, at a Wd boa-.
pital, they met ap arkh ibraa Yaakaa Saa
gabna who had falkw lato oar kaada, -and
beea defladtd attaad to'tba rederar '
woaadtd left : oItha field i j llcCWlaa ia.
hk'eUategie aaovaaatauf --A. '
-Thaaa ;iaaa, ric4 kmwfag fron kat
Stat air frktid were, ripreased tiara aar.
frkf'ni tba WoSty' of tta.ortkOaroIK,'
aa Uoopa, aad at their delarmiaed tiax'.v
Tbry bad tboejrbt North Carolina perfaet-
r mmtm aw sa isnravv ss.aww aeKa BOW . ,
tbay coald reconcik tba aaaaber aad datar-'
mlaatioa of North fhe Carolina troopi Twltlt
tba tiiatoaoa of a Uaipn'foelipg.tbey were
Mailed, hat aaid that aodoab4lhey bad;
Loan coaaoTiptad aad made to Cbt, bat
admitted that the' atvk of their f-b tin'
did pot wiih'tlk tbirwyj Iiafjiaara , ,
m m.' 7 'at a. m. t . at tt . B
if on. fenaia iobi reaerai apuiers Aire
beaej taaght to baikve that North Caroiiaa.
k all ready ie declare for' tba1 Ualow and
UaeoW.' .faster
YSqml geoUe'maVwan kaoVa aee ced
last weak ta;aea a Psanaytvaaia. Coloaal. ,
now a prkoaar ia Cichaaaad, oa of the
gentkmea having knowa bitd before -li '
war Waoot. II Wai veryo6chir;
prked io beat: tbat.Nort CaroT.aa waa not,'
a atrong Vaioa 6tata ooly waiting for av
Cbaraiing Yaakao army A.aaab)a bar to
throw aff lb yoke af Jef DevieV '60 they
had all baea aasared by Oovaraor ?taarjH '
ao the aawbera tft Vu"fmit 'lta'
aad ab they bad beaa coorlnced by eixrzcta,
ia the Nawbera payer from Raleigh paper
that there wai a afvorpatty ia lb Etaltl
dowa the Cm WeraU gsvef Btoeot
,'.. i i"n -1 11 i" m n.- fi .
We aarfeoder'aJl thi beaTktte Ipkca ,1a
tba paper tbk,roorVfs' V tie vrryliri
and ioiarraiieg news. wa.'jtara trea tie
North - Th gaderal impreaaioa f thaaa.
aewa as met taeJtona ta dtcrc:ot J t
proairrata tba' bar ; VU tba pcx t 'ylrpoa
nod 'ancrnoloo measarta. Tle iipoa
aad afpoiaimani of Ualtack to.toa pacer,
deaba af UoCkllaa, aa4- to aasaaaa cor
raaad of the arwiaa of the North, ia 'katear
vlgoor iod" detettdinatijC.oeraI.na!-
leek k m atk oommaaderXa uic.br!
aequiou taaur bat. fall of, hiJjeai ra.
Mwajoatvapaloaa, acata, aevare aad do
potia. Tba ordera of OeaeraI Topa, ia
Virglaia, are the beat etpoaiUooa'we bare"
yet area of the peoatdea aod lorrora wa
ara, to expect Croto Iba conliooad jarawoa
of oat aail by the eneeay.. Legalord plea
der, forced eoatribatjoea, slavery of wkH
ta'ea, famlae, devoarin fire, 04 bete forth
tq mark the track of the North era "arBoka
ia.YirgiaU. Saab ara " th kaaoea of iar
vaaioa ; aaeh the Utter fraita of the' de
fective" polkr. 2cA. Snmimrl :.' '
I. br.lR. Xi SfH4 nrt'gniiad to
atata that Dr. 6pead will aerva the paopla.
if elected, aa 8eaalot from Pasquotank and
rartjuimtns la tbe'aaxt Lrjislatare. Jk.
8. k a alarliag palrlot aad h'gbly iatelli
goal rtatkaiea. Th rGUraata ef the po
ptoof thatwoaoaUeaaoald aot he eoatV
dad tS ttftdi -ga& rsXaraf. ' ;
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view