North Carolina Newspapers

    ' ! V vl til M ' t : Ji H'' 7 i ' I'M. i " -iVWk.. peyvti 7,.'
! 't V, v' js.
SALISBURY.,. 04 ;AUGUST:llf l862-r-v;:
NUMBER 12;
VOL. XX.
i
J. J. BRUNEIW
BDITOE A'x ftoWOfO.
From Ik KkkiaMf KiMr Jlj f. ,,
n. ftmit ItUci m 1M3Pm1 Dh Ml
At oo o'clock e Frkiay Mortltf iMl
tiunj penoM ! Ui !tTal l lM
irr tor m bov Wr4 UwWe caaoM
Jipj i th dirifetkJB f DrryTi BML
l h firiof eonUud kbt Wl r
tw ir bur ami kart, Md
mJ md dituaeilf WibU m 1 m t tkM
dartftz B,rT rf
iisuiig tU SvimUmt boritea like maet
Joriof Ul fctOOO0, th CJMIBOOIMliBf w
U lietn of erjr conrmtio o lb
ut eomm, aftd coofllcting wer tht r
Bur of iu wiM mJ rlu Stot Hum-
.n on that aa atUmttt'vM lUt lo !
tio on Jm nwr. Aadtlw mot ofoaf
citiavoa iajetiaodW taa UWthattktftHa
beard a U rwalt of tba OtUoiptoi -
cutioB of tb oww. ow
tbat aa attack bad boa mad Op
I r.wri Ittuff bv tb Yaake naboaU.
Aboat eooa peaUtoaa oa tU atjaci
er pat at rel by a ulgrapW dkfilck
from ftterabtttf aaoauaciaf tbat aa ai
t . t Wa m-U oa iba Yaakco float
au.i MMUunpiDMit at IWkaWy bf a lafg
aambf of oh amuonata, oaoaa caaaoa
ht. Wnn oLuitod doriac Tharedar at Cof
iTaroint aad dtbor plaoat loam.dova
Jaro river. 1 tpteb forlbcr ataUd
tht th ffuatKMU rvolied to aor irtilkry
withoat ffH!f, tbat, tboag tba darjrag
MUTaed br tho loH waa 5kaoa a
"ki ba board la tba
r duriHO' ui eaaoooaaa : ana urn
, . r . i m .ku ; MUMiAb !
d. bav4r dropped downod tbo rivor.
r nJaj aijjht ' oveorai aaaraoara av tnaf
llktiutr ariiiltfff arnred bar ia cbam of
tba body of lbir comiaje, Wra. T. Dal
too, who bad beea ktUd dtnog tbf at
tack: Tby could giya oo clear aoooaat
of tbaeaiptgeWat. All day Satarday lb
,joiai ofytU fommotiity vaa ierced oa
JW wCl of ht reaaJtof tb attack, bal
aa ati&ctory iaformaUoa aoald ba ob
taiaad froa ey aaartor. ' It waa tboogbt
tbatartMwal of tbo attack at a poiat
br dooa tbo rivor, was taaditatadV aad
that. tbrfort, aay aoaa of tba fgbt of
Kridav wa kept frora tba pabllc for faaf
Ut tii taoaiy aboald ba pat oa bb) gaard.
Aa, boor tbro appear aoa ao raaaoa
for withholding th, aball lay bafora
our raaJer auch particaUn of tb enjaga
metit aa bat coma to oar kxoold.
. Captaia Milea C. Macdof tl Ftyotta
Artillery, retorned to thb) afty f fiatardat
evesiog, aad ftom bin am bar oUaia
tbt ttiuoa.-rrrr'r
Ooaoral IVodMoa, wita taaay pawar-
t tMtuwba RI4wioad Taaadat mora-
. inr aad - arrived ia tba aatgbborbooi of
00 ibooaoaiy fiaat waa to bava baoa rnado
that aigbt bl awtag to a mkaadtrtttad
In of orders tbo diSoroat baltaria oiWd
to readeivout at tbo appotatod place, lad
if mA ot miii itt pcamoaaa.
Oa Tbtroiay, GAoo Browa aad Oap
taa Maooa and Wala, tbt Uttor of tba
. Secoad Ilooiuert,' eied a tboroagb rt-
eoaDiauaoe of tho mar aod lb,daia
uaBaaMv vi ' -w .
bank, oppoU alcOellaoa acjMot.
a l . l. r iMlf emaoait
At Uaycock't Laadiay, dirottly apooalu
VaHOVr, tney Ttoa war aorve ia wm
f ood aa.J crefltWlonmbank.
A, Iwgt aad aptcadid teamor arid to ba
! orcapiod aa aartara bf iUClallaat priaoi
pal oflem a liog cloaf aabort at tba
Weatotar LaodTag. Bttwota bar aad tba
Soatbora boraad at tar at tbt ty t eoold
reach ap aod dvwe tba atraam wart gnat
Dumber of large ateamort aad. traoaporta.
Soma of tbt latter wara witbia foor bta
dred yard of lb aoothora aboca. '.
Tba Maod of voice ia coavafaadoo
r wert plainly ; beard. VbiJt tho offioora
' were making oUervatioaa k ateamtr arri r
e.1 from below aad aat aocbor ia tbt aiidat
jotha. flert.. ImmtdtaUly-a-aamber of
. oiota from tho veaatai were heard calling
fx th York rad aad aainag
bat J'ope . wa doiag' To tba toqtiry
about Tope, a maa oa board tbo atoamer
ref.rod,0b, bt hat got tvorytLiiig right;
L' going to giVa tba b 1L ,
tiavio. couipleted thir .roooaoUaoot
our officer wididreo . At a qaartar to
twlr o'clock owr batteriea wart la tbt
potftioo weigned them. ' Tba Caaovat
- lattery wm .tatioaod at CogJitS Poiot
, tie t'ajeXU Artiflory at MaToock'a, kaJf
' rail UU the fiaonad llowitaara WOft
. ia pokitioa jatt beiow Maytock'a, aad tbt
It at aaiavaWMgaiaaxw
.mm taa aar. . Tba rWor. MOiOw
tj a UoaUt of Mootd aiWaUf bj. bib
o iu traooail aoaoai boomo w
MoarH tUwwj of tba U.'k. tba Ai.
Irofll tbo rigag aad tabiaa akao iadiea.
tio toavwa iar. .. wm.v
to
arof, al
tappoard to ba oScor' 4artar
t taai Uu boar briUiaaUf rUa
niaatod b Mgbta vbicb l-iakled ibroagb
aoory aHadoo. TU vilobiag bo ofa At
araai o aaaoi ai oa -Wov
awaltad tbo gaal for opoofaf Bro, -rt
iTv iiMek bv tba naboaU la tM
riret j tuWrWa emd taMo'obxk
an" ooll T A tM jan woro.ooa apoa
ik. .... iW naoto dartiaaT Oat from
Cortes poiat. . Uioood by a doaWiag
mort, low toat Mag oaa aw f--
..4 k ffat m bevaa. fiiajalUataoaalf
UaM IbHoval Wata frowpolattd twiot
nIU doa tba nw. Tba loot wa a a
ikfMra ialo OOOINtoUoa. . XoltO,
aad oatba, aad abfUa, loiaglod arUb tbt
rtOMted ery of - pot oat Uat gbt- vara
board froat orf aWamar aad icboaaor at
oooa. Aad tarjqokkry wo tba Bgbai
itiagaUiad. Dot oar ptosat batiag baoa
1 t iWt , tato raan. tbk waa a
maOar ox aaialf aootoljaeaoa. ror(lbraa
qaarton of aa boor oar fra wag poarad
fortb aaioimuptod)? . Tba arabiag bf oaf
tbot tbroagb tbo abipo timber aoald ba
- . aa aJ.i
board at ovary dNCaarga, aaa aaoaroaaoi
tba bIU; ra aaoo to aiplod oa board
tbaveoMk. Tbo ordf frora (Vmal fa
dUtoa waa to Ira thirty roaoJa to rack
gun aad withdraw. Wo kad aaarly fired
Urn roatpiemeat befcra tbo guabbatabad
MMraad op aa,l cb-ared for acUoa. baa
tbot did opea with tbetr broUklea U aaa
f ..i ik! smil vm aa tba reOaoL Tba
mtiomt, thomtd lUi ttaj M
panaoi rangOsOi wwivmm Z . t. "
ajiei wiia un nw, wt --
ratmuns. Alrooat avert abot
CH arttbia fftv tarda li tbia rood, aad it
aeeraa niraeaioM that tboagb oar artillo
ww KmJ it t eailea aot oa of tbem va
track. Ify bair pat oao oeiocK c iai
of oor oioa bad retirad to a aafa dtaUaoa,
bat tbo gaabeou eoaliaoad to abell tho
bora for aara aaoroarda.
... i ' .a. a al t ' a.i
Oar loot 4o tbia agagaiaaal wai Wil-
Km T. Dahoa. kiTiedL aad Tboom rar
mbat aad Patrick OrabalaVaf tbaliaoo-
M UuV. atoaaJ. bv oao of tba aao-
ya abalbk A Wiaadar Tbacker. of tba
Paga baUonr, voaoded by lb prtoiataro
axploaioa of a pa ; taa tor am wa
Albaowt battery, arioaaly aoaadod by
tba apacttief of 9a of oar caiatoas daHog
aor ratraat.
Of tbo daaag doea tba aaaaiy a ara
. - . . m at' ' a .
ji ooboat U neaMof manag aa eau
mat. UU W of b( and proporty tteai,
hAMr. bava boaa'tarriblr tosarOaf
fw tbrtw at leaat batwaaa olva aai
(iMa, baradrad abot aad botL aad Iba ta
axttort obfott ot biea ara trad waa wHb
la poiat-Uaak raafa of oar oalloit gaaa.
Tba neat af tba a)t wan bat froa fiva
baodrad tarda U a balf aatMdalaBt, Dm
win tba aaraeamcat tba avaabaf aa)
tkMMb titM waodea aidai of tbo
aad ataaaaore eeakt U dktiagabaad abova
ik roar etb raa. aad oar aOaUi vara
am la mtAo&m over aad arkbia tba vea-
mu, a4 a Bttaoar 01 taora wiuia t
CWIaa4 aoeaapoMoV oa tb oppoiu
VKOW
t tWt.
I
rv fWardat aaorahar Cnrtaia llaoaa
rode from XWabarg ia . tba dirtctjoa of
iae aota w pr.-j - --ot;
Tbt guaboatt bad reatvod tbt ahtUiaf of
tbt abora. Star ty t'otai aa aa w
ofoarvidtttaa. wbo had Jaat baoa dnvaa
from tba rivor beak by tba aatmy) pro
Ueulev aad oho bad beta ptvoaat dariag
' - ..tk MmkloAI aAaroaraxttUery
bad retired. Tbie- picket aaaand CapUit
Macoa tbat thlrty-oat of tbt oatmy trana.
porta bad Waa teak abort thef Ur at
anchor, ao pal a aaiaovr
beea towed dowa tbt atreaa rnoay mora
u t. coadiiioa. lie aUoata-
ted that the fine learner to wbieb we have
.tt.4 ik AtTicefa aaartetvwaa fit-
-Jt wa to toMcoa. On wbeel-boote
.Wn mm"mi: m.nA ttara aeamed to be
iMMJf a w bote otaok oa her aide and
aooerdeck. ,
Tbt Petonbarf Jixp of yeaUrday
.t.M iW "ser Frid a V there were alety
roueK of altkiada,remalaing in the river
tear Berkeley, aad fortj ara aaa oeea
towed awajKTr .'."V.
W. U rallaLlv leformod that, o fiat
arday afteraooa, IfcCUIlaai teat a Bta
mnAme a flaf of traca, U tafona Geo,
Laa that, fa day or two, fraaaporta aaita
fnirt vain nxszi czm.
BalieH lalaad. la tbt Jatpe rif,r, here
tofore little kao oa aad arkbaat aay btro
U Jatereat, b doitiaod to'l.1', tvWW
aoaapMBJOoW aa vae acpot tor taa
aoaneaveat af tbt atveral (boouuid Tea
kee rriaoaerf Uiet la , tbt lata batUet be
fore fecbojoad, and oooDtad for aometime
afiorwardt la tbt libby tad ether prHoat
of tho oky, aat' aUbia tba Uat loir week
removed to tba aiaed, Tbt ialaad ia aboat
oaa mile ia leorth aad a quarter of a mlM
t. kMith- with twa braacbm of tba river
tbatforma, daepiag the abort da either
Ida. ':
Oa a level portioa aear the laodiag it
looaled tat camp of too pneoaert, eooiaie
ieg betwaea 400 aad eOO ttata, eloaely
baddled togatber, with a bread aveave
reaalag fbroagt tba oaatra, ' wbica bm
beta aamtd Oroadway, after tbt famoa
New York tboraaghfora. Thi Yankee
MUlaaaaat aow lambert tpwarda of 400
iababitaatt, aad ia tbo evtaieg. wbeanbeir
a aTl . a tl.ll.
oieaaoOOoeaeooea, troaa w t o iwt
Llaad rivab. Droadway ia New York, ear
tatoly la tbt4ottaqaeeeoatama. .
tad oaa bill overlooldBg tbo Yaakaa ea-
caaapoeaL Tat gaarf aamoert aooai
.vJ bnndred aaUL ktcJadiaa? Daf't Kirbt
artillery battery. CbpUia Iforrw Uootom-
try, who atptnotawotaa tat waoit poico
ffaafemtat. Captaia afoatgomtry aad
bit ofioart bare tbeir boadqaarttre ia a
acaooi aoroa taUM aw WW, aear we iaat
baa aeuleaaeat A tailhur aarroaad th
camp, aad beyoed kaooasoM aooo of tbo
rifeoie are anowea to laireae except
mrA A bubtaff irjot bee beoo ee-
Ucted aader tbt troeeia the river, aod the
,k nriaaaara are eoadected cot it Vtoada
ua, aad aajoy abatbibfa fcw miaatta,
wbica tbeyaeemtotawy vary vaaca. m
.LaU Am at OCOQtWO 10 10 BiaBBeT BBUI
Ka mcAm foar thaeaaaJ odd baadroda
K. nade their aUatioo. The heal lb of
iwwoeera bm improved to a remarka
ble degree aader the wfleteee of the wa
ter aad frwb air of tbt kdead, :; Xr
OnlT fiflaea death hare occtrred otact
UA mm oaeaioiad. laaido of tba
camp eaohjtara af tba Yaakem they art
allowed to tstvent aay wrm m aaunnnpH
roverameot thtr ideaatv Uaay of tbem
diaplay tht oaaal amoaatof Yaakee iago-
aatty w tbt airaaiemeat of thatr doramuc
qaanevar' jei aww w --
ool partt of the camp, frora wbettet tteaU
Itat wattr vajawii ..--J -j
Bat wb& tbia peopie ajtrewo taaic ax
polity aod .kUl, w are torry to aiaw
thai tbey ara praesnag amoeg i bwm-
k. m mAAA dlkdarakhed thtm while
eoiojitf tbt bpportaeTtite el lergt ia Vii4
riaia. laey art ua bbom awam
aad aw evarr onwtaaity dtpredalo apoa
oat aaother. f tr oaa It i takt off bit thorn,
or A piece of bit rrmeet, aad M to aierp.
la to iavlta a thai from Ida eomrade, , aad
reery dar eomplalat. am made to tbt
aommaaojag vwnr a"" , ,-"777
'aowl aavt lost tbelr eboee aad
pWcoa of their dothity, aad go aboat baro
footcl or ia tbeir atockieg foat, aad half
, . Oat of tbtir owa aalien, tapiarao who
.k. xft haa aatab&hed a tatknbilk
Md iht priaoaera makt parcbtem from
bim of aaco arucim aa are
ta tbt daily raticat, They loadl eora
ptaia cbJteitortioa, aotvar.aad tbrtat
a to bava aim teat to tbt BiptUpt abta
.v ak- Tiu. foada ara laamaa
abort, too, aad maty art tompened to part
afitK arkalaear taa Bava aaieaow aow.
They art all fooklef aopefaUy forward
mm aaebiaffw. aad are vert aatalateat ia
k-;- .nUa eanMraiar the erorpecL A
tta at ace ova a vi
I tA aaaana be awimauok the rivt
rk.CiUi iirrJtar ia fattiaff aearlr
t ool all were eapuired aad ara aow
V.rwt aluUf mUl .
Vvrvtbfaa about the wlahd niTffU
Mn,vt aad atrict diannline.
The lalaad it ecoseeibla oy ooat trora utc
laodiag below tht Tredegar troa voria.
V, laara that a eommaaicatioa froi
ar govetameat, taqairiag whether Dot-
ler a ooarao ta xw vnw waa wuxm
;nMA be bk MvatajotoL aot baviac beea
iaj anocber mmmaaioatioa baa
beea dWpatalradL wilh bt aococnpaayiag
v.i mm mniieit aaawer will be tr-
IZrtmA ia a rrvea time. aad. that to tL
IyZm .k tKa alienee of the Liocola
Gtveramtal will bo ootaUratd M sajtOr
aative rtpry uewMaw.;
trie nrTAUTia if ts nisi '
MaSatari CaMamof taa CoaManM
Ricaaoaa, lagatt t. A, kaportaat
Otaeral Order (No. 45) from tht 'AJ-
JuUot aad lapedor GeaeraT (HSet baa
beta pellisbed, tbt aabataaot af vbiah It
Mtouowtt ,vK H.-ir
A rtUa L atatea that tbt fonowtaa o'
dm art oUiahod for the loforiatdoa aad
- Tbt atxt iv t arbolet art M tbt form of
a fj ream 1 4 I i v4t-,-- . v
AnU IFteeitea tba Order imatd H tbt
gacreurj of War of tbt Uahtd euua, dV
recting the mintary tommaadtq ef )at
govtramtat to aeioa aad aaa tbt property,
real aad poreoaaL beloegiog to the kbaU
taata of tbie CoaWeracy, aad etatef that
aA ifUM fa made for ear eomMoUtiot
to the oweera of priratt pfoparty tbpt Htf
- Artiolt III necCPcrptVractoter.
Am tVt tba aneat of ' aO dklOVtl ankle clb
ixeaa, who art to Vt eoadac4o4, fejood
L. ik flatted Rtataa. int. ata.
V Article I V. teeifm the erwer of leafier
Gtotral fJttfawaer.V.o. Awwearreaa
f iba mat brbmiatat kitbtU l Tk
eotaty. y," Jto bt bU m kt aad
lfia daalh hi lit aWtat of tjrf tf tbt
oLIum ik aadi fTlalaabao bm1 abot
bybehwbacicam-ay waca wna or
aattat titlataa of tbia Coofaderacy who
bava. Ukta arm to oeteaa taaic aoaaaa,
' , Article V. Aod whereat kt fotaha froxt
iL. .tMaMMtaea that' eomtof tbt aaffltar?
.itttu. f iba tTattad Etatea. MtlOO
BjakBlVI'vnav we ' w- r .
.- .tk taa aalaat aod arramira war&fe
waged with aavaga eraeny aarma a aw
offradbf people, aad axaeporatad if tbo
k;ta.a a? fkair eflari to tablOarati tbeoa.
bava aow delertbfaed o iot7a!l TaTta
aad aaagea of war, aad to aoattrt tat aoa
tilittm bitborto wagtd agaiajtajtatd fcoam
fato a campaiga of rowwry agaioai aaarm
Jt;a.aa aad oeacaful fJUtrt of tbt toiL
Article Tt Aa wteftae tba rtra:
aatat. booed by tbt bigbeet obUgatioaa of
j... . .uiataa. la tboo drivea to tba
Mcoeaitt of adoptior each Jaat aeatafm of
. e ' - t tt IT at! ilriiaaaT abawmfal
aawff antsmi trBi mmn raaiiitiitvai aw --
adeqoau to reprem atvd peaiab tbeaa taw
. wbaeaaa tbo order abova rtr
cited ba'vo beta oaly wblihed aad made
kaowa to the goteraataiaiBco vaeay are
of tbt cartel for the ticbaagt of pnacwett
af war, which cartel, la to far at it ftwridtt
for aa escbaagaof taoea atrtampwr
lot aa tscaaBEe a tuu piaiwf -
mam bawa baaa alraed or arreed
to bf tblt govtramtat, if tht iateaiwa to
abaagt tht war bio a tytttet of lodiacrlta-
i-.Vj.k. kad kaea aaade kaowa to kt!
aad.wkartat a Jaat regard la baowaityfoe-
bidt that tba tepiatrioa of crime, which
th'ia govtramtol It tbot eomptiiea to oa
force, abootd U aaaeceaaarily tttaajed oa
the aatiated mea ta tot army at we v
gtatm, who may bt tbt aawllBaf laetra
.. -I ,k. aaeaew araahff of thatf COeB-
maadera, ta loeg aa tfttrt m a aope ua
.L. tJ iba eaemt BUT be tjbtcktd
or prtvaettd by ratribattoa oa tommitiioa.
La ak. kaea tba BOW Bt ateid
.i. -:v. twa eiaia aarvioi WadoT !
a fmeet which teak to la tit
rjrpetratioo af aach blamoat baHanliee-.
Uy Oaa. Pope, Brig. Geo. eulaweir, aad
aQ (wowoata aaom anw j v;
tbetr rmpeotive oomraaau, - r"'. I
kajrlaaatptda
ba aet aatuled to be eoealdered m ecer,!
aad. therefore, aot eauued to uie 6esat n
of wart fdrew; VarlAtr', t ja tsf
naoiof Vbt taptamtf U.j. O. Tcre of
IW. Oaa. Stelawabr, or aay comttUaloeed
officer; tervieg aader tbem, the es Jve at
takaa thai! be bald le elcet eoaSatmttt at
loaf as tU ardor.
ia forosaad eertpetita y ajcpeinu
aiiitary aalboritka af tha Uaitsd Uatea;
aad tbat la the evtot of tbt mardtr of aay
mm. , ... - a .a t aJ
aaartaed cithwa or iabattuai ot w atr taarmt tau at wm aoi oa ipe iook
fadaraer, by 'rirtaa, or aader pretext of aay J tot for ribela,' atd wat tAtsgbt aappiag.
of tba order berei abator ttcitad, aUtbar hi. to the aewaa aod waa met by the
" . a a .B AL. J-.J I . e a a . S.a. a A : , a .
with or witboot trial, waeiaar aaocr
1 kU.a a an n boataM.
aea) Of aaia oiwava v'-m --rj r
or ear other preteoc. it fthali bt the duty
Ofibe oomiatnding geaera
tracy to caaat imaaediately to be baag, oat
ofthYaomaiieafoetd oiScera priaoatri aforw
aid, aaatober eqoai e ui pm"
wa.Wiat lbam"rde
Uv order: - C0OrER-
" Aajaiaat t- 1
' J
, Unt r4 rbe HaOOO TalrTrapol
autre eome of tbt anolU of th kta tictoriet
near Richmond, aa twwwa .. .
?f amber oforleooeralao tbcoaand coeboa.
dred and twenty..
niW tebwranb wire aod apporteoaooaa , ia
r-'anaJea and abovela, tooutb to teat
Kl-aWhja..-l
oor araj a ww.- : .
ATROCIOUS ! PERSONAL j AT
TACK. ON OOL VANCE.
I Xt .tntka Jb , f)ong axtrtct
. a ... 4 .
from tha Htalo JimmaL out ct tat
peetil gut of 0or. Clarke if?
t j j imfffbl be'too f oVldiWto rim
tl)t) eonirtutt ftr ctmpatUon is eat
of tha ( jncticav ifa ColooaL
Vanco and Cot Johariba, ia to par-?
tonal appearance, aad wa will Uraeb
"I aaa. a ai'a.a a.i.. .
(btaa only tnctiuy ana witn oua tav
gard to Col. Yw opinion of himself: '
A a t!brw are ' botit knarttoJ man It
cjraoot affect' eliheTVoerr aar1ooiTv
ktt. lMar.MaTaeapfnira f"V.l ITiiIm'
la rfaeidodlw fcrW;- Col.1 Johnaten
If not hrtdtome it onlto' cproely. .
uoi., e ance i ctcb ara acaiewpai uia -apMtraac'aoflwo
,twenty-rtnoy
fjatla drlreo Into iba eeotra pf a three
. - a a a a a
poaod loruip wblcii kf Dceo eorer
ed itb wis - cojporiaoo with -arbote
dolL, tomaoleat txpreaaioa, ,
OoL Joboatoo't re:aj twotparknn
diatnondt ioterted la a globe of pore
told tad adoraiow coontcoanca riv
tiUnt wita ttnilea.' Ool,, Vaac,iJ'
nit m thai if lapertaoatod . Anf-'
m a . aa a i , a " o ' a .-' f ' -i, ii -
mat ot tne dotido tpeci ta, luxij ftm :
bUnjj totbe ptqre CoL JohoalobV
tbtt of a ArAbUa;btfgef MddJ4
for'tfie cha,beo be beira tfaie.
horn of fbe aaottaao, s Col, Vaaoo' ,
bajt faaclotbev tnade ap bj. $be
noat faaionab!e taHorav ;bef owififf
to the rotaodity of Jtit perioB Aaa
the itrotolaritT of iuVaaffaetv' thef
neer "&Ln ficoca ha It ai wayt at
war with bimtelf of with hU tailor;
aad tweo la hit finest oUdajif hi :,
eateftrnJappearanewMt
farmer. Col. Johaetolf bajt good :
abetaatiat elotbet, knows bow to1 .
pretertw aod bow to por tbem oh,
haSaJwaya ;a tgtotiftvdf bis
whole oppearanee Is that of eV neat,
tidj, methodical American gentlo-
man'; and man or bonnet, a Uol.
Vaaees toot-and what a fbotK is
like bis bead, oat of all shape, and
of prodigious dimentionai bet weea
no part or which aod tba groaad,
bai eoald find shajtar from a storm,
or raiara from an enemy, aad It ia
time libra th. rii tAnrnfatfrAm
1 -- 1 r-
I ttompa in sammer and frotU In win.
ter. r Ool Johntton bat quite res-,
poctabl foot, bat It it that of a fli
raa to afavand armrnairw Mmnir.'
OoL'VanceV Persooslly,
aatara rjavr t nlendad "t3oJT,Vanco
for a Governor : and the people will
not tiolate the laws of natare bj ma
king bim one.". V r ,
fatrr aeaaa- a W'haitr lit tup aatt
tbt fr. Among tbt pritoaert takta t
UarfrtmbofoS oaa Capt,aa Roesda,
I flf the aifith ITlchipaJI rCSrlmtBL who WBf I
taptared by Iieat, Grabata, of Uwtoti ct
al, aadtr jMravfior cireaPMtaacea.. Eoaada
was Bvovcet manhal af Uatfraatbcco?-'
rittefaaorwUhw Uoioa toiry atelat
alaca, aad waa to ot mamta to a ctajv
tar af tbat auany oa eaaoay 4 mg&i,- ua
Ueoaat; Orabaas 1 tbt
. la vs- b, rrf tbat
r . T . . . . , , ' , .
tf tarry wtUoet, St tt aow pntoa at
Ifkta, Oa, aad hi ioamorat ledcon-
wlat. 8bt aboald Immtdlatclv start for
fkW-aa, wbera tbt aaa meetwer -Iot-
yiar" (wbta bt hi axtbaBged,) abd have
ym, itnuMm, a . ettaa. yenua eat
I ,bre the capuia was atoppteat tbt
hoaae of bit atw bava" eo tbaxaored of
1 . . a i ..a ti a
i eaftaiae aaieoaaa wue, wwo, va waawar w
1 kW UatvUa immiI kla Vl'f,t Tlnnnd
i '--"n - r 7
WM aot ia tba hoaee, 8otbt , patriotic
oouutara mate wow nau v imhw
biaaof the eapUitS whefeabouta, aad wert
au by lookiag oa, aaaattd bim tbat tht
i capwa wa i toe aovia, wjjo wuiwi ju.
eoramenced a
I aearcb, - He aooadiacovtred bim tade tha
m , Mnawig v; wiwmsw,".;
bha oat aad received from hia hh tword.
. , . ,
. tf . wW'wwt
I boriotf cotton n the tioioity of UuoUtUto,
war arreatea t)T a panT Aiaiaiua
w .... . ....
I i, ,,JlTL. wimkf moro-
jJ-Tr xLLr U h kl
j I tba-r bat I7-&UO m tOH aaaw vvw"-
ak. ' . - - j v '
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view