North Carolina Newspapers

    f V-
... ...
ft II -
,;orEB3IONAL.
ftTKAMKHr
DR- J. D. CLARK Tha N. C. Freight Line
: i'.
THE J0URNA1
1 I n il i ii i
f a .Jury ..r Si
I .i am! K iilciin',
s(OI (if
i n : 1
i; a i r
if is-
(
u
On a.-i.l
P. H. PELLETIEB,
ATTOBXIT AT LAW.
: 0
rviuoi '.U '.r ;f j
SKMI-W KKKLY TKU'S
Baltimorr and New Bern
P in i" r I bn 'rvu.ii In - a :,
I A !( M 1 'Nl'
-no,
J
LM!D tl '. rt,..r for S.w , w LI -
loi'.U.-.HKli.M.il H,I i. M
Wlt f rlll t tttftmt( fttw. tW- I L TIQ4 r Htd. :or ha.tinort. ll Id-
ltt4 mam Cmrnr M BrM. ad Tt,!- m u.lfin .m. out or v.-
im mar utp froaa liiUairv com nrw-
-. auypka OS. 7 . Mosluk. ton-
Uiaa to Inborn, i roT t hi
aii. HMtiaMd. a4 ail sulata Nom
fat aa4 Mt Mak m com coanartioa
tor B-U po a m - Rar;iJ Kr'.ioat of sw
A4a " - - foi.owi.
j LUh: ri . tlt.iiiLor
Hi'' RR1CK. At.. tuna.l. V.
cij j aid In , m, ;j koUj
1. A:.--.-i. (..
. OWCT H. GUIOH,
ATTORNEY AT LAW.
toms door
iCtV
ilim tavv a4 0iv7aa imkw-
V' KvMMUtMH4C
1- T--"BMlHft!
A Ka- '.4 T rtpa
it.r. r
HUMPHREYS'
- 1 xrxmrrr scci
I ' 1 bxu nu.
UMH. . 1 J
- -
HOMEOPATHIC
Li
j -TiF.'i'Sy rii u it
I til mZmhvb. Dial ill ' .i w""TT
j 4 1 44 !
. M. xlntt, rrwHWno H.
) ort iaa. if
MilO . Wlniaja A tluM7l
(la 7 . wlorJ
I'iovhjo, MUrU) L
Timo& bU1 Ias3 :D( iD'1 r ta guar-
ad poia ta U J T nul ufflv a uf
I -llUt CiiTSLaiJi
arrt.ta m C"a la Uaa
i- i t avj'.l.. '
- laaMaaaaBal Waaau
i ia
-.. -
4s laa. rii ia I ax
SPEOl FICS.
CnjTT-aaIl!3iia
iTTr- anaa. a
A3 f ik ftbor tswf tela r for
Mi M it 4 raj wrw of r. &. Doffr
4 S. aUtry, afi441 ar.
HEALTH IS WEALTH!
READ CAREFUIaLY.
AVOID III1K1UK or IILK A1
HIP V I A N. C LIMB.
IS M. UHAT, A.anl,
w aw. .V. C.
EASTERN CAflOLlS iP iCr
Tbe f t Frelghi L r
a kiv
oil m-
at. aa' ihlt. u ,iBr(.
rklMalaala. laii.laiua.
a.-tla aCUaaaaalt Olf. . . .
HiE STEAMEJtS
EAGLET and VE8PEB
"FmTDT
befe it ro I
(I A WEEK
Co lKl vr k t any
co-opcrmiioo (f ta
ctcb matnb-rr hIi m
tW Club fc W U-Ja
oof, ai fS B-.-aibr 007 PT
1 1;n! ftrt Qu!lty rtvooa, Del
- - T tjafC m::tt.-m f
--itS-T K i;r i or oyro
. 0 ' 1 - -tt . skJ.
a t . a 14 Jca i - J U' much
tavi AaT4 1 iC J t J I - WTk .
- a V ii i - - . r - - - t. - - it
Anerdoto of Dante. !
Tlie following amnsine; anecdote
ii : i f : i .i.. . ( iS told at the expense of Dante :
i (it An-; i.- r. l.7. On one occasion he left his house
' :ic c! .n,-r ;u-ri(,'i;ni. .i Hem- after dinner, to goon some bnsi- j
''r. N- '. NfNop. :n ir-r. 1 1 o:ii ness to that of the Admiral. As
M,;tl. - M.;, .. ( ., !.u!.! lor lie was passing by the gate of San:
Sio(U)fi V Ni.iti.i. :i tlie ;oil ol I'iero, he heard a smith who was
New ik. -;.ekL-ii Ii.-. t i lot striking his anvil, and as he !
' Vi ;m Ni ii-c 1 1 el , liny worked, he saDgsome of oar poet's '
m:!cs inward In. in Hatteias. Saiil verses, but mutilated and with ad- j
!!:: was iiilormt'd that the Cht-in- ditions and alterations. Dante j
':m woaldtakf nojulot until !he said nothing - bat approaching the i
I a; H itter, is :Sw a.-h. On workshop where the smith kept his j
"iival a: Hatteias on the tools, which he used in his trade, I
ng ol 'the HUh she was again ut seized the hammer and threw ir
Best
.i ? r l
Ik r
A n,
An
l I.IrO 1C1I-
0 a Wrv U.
r I, ..
111
TV altUA
V.-1
aa T XfTmtn-' J
.Saw IWr'. ') MoMiaV
fV MtA H.t.Al L.I Ua'AV
Taa a au- ra ii Hot. aila i T.
Ataaua.('. K.H s. (i,.,l -oii5u K
tort,tOil n.i unu.t K. H. and
raa7iia K. r .. ro a ri:aC. im!
r(ialaM tlu- ulfl ,. . v.- - rM'l 'm
aa ifl'itat...L.
trm;. ra a.. . ,
tuaft u( a . . i . . . Li
40 taiwaab u .....
KW. a. . .. m t . . . r i L
I'NW . -. I .4. . . K I .i
.Hoa-va kavar.
a-ruut til. ipc. . ... . A (i. tj.
I "Ta txai' I i..Jf u 1 . : q.;
j K. ltallotM. ((.i.x,.
riMa aawa o aar. bu a a Miur Tntia
taaaaa aa io aW uo , a . t
5.r.(r?a:War:I.Cl3!jCcts5ir:
. . j.m .r r.i:.i;A ; . Sex
-LI
Wl,i
r .
1 ;
A: :
kilo II
ill 111
1 h-1 i
-1 :
"met' Ci Woven Wire Fencing
K..i
F(
T!
A:.
-1 ai
A -
Tautaan. paiaam a aoariaa tor Hi ata-
canmiauiaia. mtav iaaaoai
mawavaaav
raitaa MdaaMk imn rnumtlaa)
1 aan r ttta oaT or lnaia
laa arAa iUaa t tmaavalt
aaiaaaarr. ataaavr aa 1 il. I
Ak Mamaia ia L naa mt o
ax. tavaMMtaa-y I a a 1 aad p
laa illna
aw UaJ
ta aalBjav
d Puar Laaorr aa
aa thai araua. tmit-
aiaai aaaa aaiaaai-a ITa "al "oA. . a aoafoa
ajwui fcaa aa ma. aaaA y aaaU yraaald aa
rn aciaurro ui biu
laamaayana. arita a
a-r aat aw boaaav ma
a ana aa iraal that bom
aaa a aataoa a
UrutM i
"1X7 ITT
aaatoa wit M M.
oar wrtlAa nw-
tf la. a natUDaal
waM aw ad omif tr R. S
twaT- p a a a . w
BacD.af. C itd.Ir
Drunkenness
Afan
Waaa oaraatoo ra)atraa a acn-j
irtpa pa arac a-lU ba raa.
jno. s wui'X (tiao. rv mi.
aaX 8 V kJ op ..1, iHTlaioo krajtji
B. CWAf . ,aarai rralabi Aiig l. .v
r. A H. H. 14 . .Not(o.. a
BLC. ktciaji , a. v.aaaraa rrmkcai A f aat
a. (.H. orK Va.
,-au Stabania. .H.e
OLD OOUMION
Steamship Company.
HKlll-W KiKLT l-J2iE.
Ta Ola) Itaailalaa Hauakl
aua'a Ola aatal ritaiiti Water
, la ilaaaurla aaa
t ampkl (m
IV aaj.aaaJ a a aaa )
a . - B-m ar aaaa. ftaaa aa taaakal
a
aa aaa at aaaaa ar aai. aa ka a.
,VlaBMHWIiraaMalikaaar
aaa !,!! HV) kk la kaalaaily aanaiaaa aa4 wUl
aaaaaBaaalaa aiailai ! alrtaaaTar aa ilanfcnlK
tTMviaMm, Wa GUARANTEE
T ra aaa a 1 a. ai buuA
a awa
ara ia a-aarT I
A I Ii aaa ra aal I
- r --in?
7
A
J0H2T H. ClABTEEE & CO
ENGINEERS.
FouAder tad MachioJata
taiUaaaa mt BTatavaa. Uava,
a auiaa. aUt k Caa-aaT aaa I aaa.
aMaaaaaja4M4Catt3klia all klaaa
a ' - r"
I I . aa aaaaara afai tln,.
. f ann aa4 ks (t-ra a
r aaaaarr aaaailaikiak a aaaai
la lwi
1 aaia W laa A J
kaa tar k at A. Hartaaiat
laa Mlaa Vaiaaa.
ktaa Itoran aork
w any
J.l-llTW,fm. LLtXTlIl.TiwPm
1. 1. tSSZin, ClUier.
THE NATIOriAL BANK
OP HW BEBJns, N. C.
aJCO0arOaUT3 IMS.
CapiUl. - - $100,000
Sorpluj PrqflU. - 86.700
DIBECTO&a.
Jab A. Bktaji. Thoxa Daxiiu,
La XL Cmu. Chas. 8. Bitaj.
Uaoaoa Allm. T. kf. Sixvoss,
WAAHISOTOai BaTAJ.
i
oTirwm or tmm Ccurortxvi or m
Bjjtk. Dxcasuaa 31jt.
Loaaaa4 Diaooaata I143.5AXU
u.a. Bmi jj.oco.oo
OU4 8toaa J0.10.5-s
Sawl Eaaala H.010.JJ
V, 8. KoCaa, BiMa, And Spavia Sl.It3 rT
it
1M ftoaa Baaka..
.anuSilwJ.
Capttavl
Barsioa aaif ocbr Prortta
drvalatioo
Dapeaita
m.wt 17
00. 000. 00
. S.T0O S3
33 900 00
. 1 9-4. 113. 3
ro
Svrialk. k.iuaMt, v(k
'AakkAa. Immi . f...ld.aij
aa Wuklail.a Tlly.
AH ( LnjIQka. Nurvi. Eaai ud Ufa
'. i-i U u ai. MUI.Iai
iaoa,aa.i. .urtiii t.il.. u
;.vu
JU4ZIT ILWBUUE, Cipt Pntcjttt,
' aau tn-an .'ortoik. v a. fcr f.w
JI,"k; -..!!.- a-tlou. loDAY
' "a.iiia an. aa auaueaaion
wim .ua pi aa a.p u4 ua M. a T. H.
a a. w. n aiLawe iiuuia,.aa ail oui
aaniaw oa uia itoia aod 1 rao I KJ rarm.
aawiia. am ii rum a. ar H A1K.N a
" ;vui aircv ll at-1 A 1 .1 aaa IT HI
.n.a a. m.. aiaaiD
Jar J-aa- Tl. B. . r- Lo . aiaamar!
tor Baa ma or. Clja Una ruilpa for ittiaa
WkB. a. aa. l. lA3. a aAlca . h(A.
" auaaoaa nran mmr . !m ir t .
.aruiumna wo aaa ma am do few
Uaw aAi COuda rar w o n m a -
ait.Ya.
'Ofajk a1U Sad a aonrl Uhu
- , - "" arary aoarkaaT aad altan
wui oa paud ui.a oj vaaoi&eara.
a. a. aoaaarrs. Aa
Laa. CULflfPKR a TllXIB.
Aianu, Kartotk. Va.
aTAsroan.
Viaa-rraaUaal. 5 Toct Cllj
ll.
7. A
Tfli
HBUSE 1 TEE2TT RITEB
8taaxLboat Compaxij.
AU raa taa foUraia rVvaala aa aad an.
iaar lav law.
8teamer Trent
'Ui
kaar arary Mootlay lad Tc-.rda
B UI OTloI rnr K m t .n4
aaaaa (. aaa ail va wa no ad 1 a la rclau
rat ara lxi.1 aaxna day.
taajaar Klnaton.
arUi iaaT ! Barua tor Iiaaaa on vn -
aaya aaa ma ay at 11 o'clock. M. Katarn-
uaa. wiu wara a laa too on Monday aod
1 B araoaya; Toagotiu al ail lstarmadiata
uavaaBaaoa jiioaa aurar.
i. J. DiaoeWAT at itakan.
W. F. aAjn.T. riiaalaa
D. a. aABAraxraUaavrUioi
w- a. WARD, Afaal at Traava.
M. C aarr. JaUy Okdjrvald.
J. a. lAkll, (aJBkAar Brldca.
'TI Oaa'l alaaaca
kid a
Klaaaaa. B
$403. 833.33
Kaqsaatiiia: Atlaatjon ko Lha MttMMal
BarawttA. aiao lia o( Oiractora, wkicA
taiak wiil b rrfkHaJ aa a fOAraa
taa of earai aaajatanact. tb ia Bao k
kaTfeaa lAa aacevnta o Bank. Baakara.
Marchaata. Cot-pormucma, Flrm and
1am! Ivkl aaia
WkA rQpT)or facilitiaa ia ararj I
a Uioaata branch of lha Bank it) f baa
aam. corraapood aaca with a ti a to
itioaa ia ioTitad.
Spaoiai lOnUta girao to collect iooa
taa DOaxaaaa aa4 la (areata of cor
wapoailaata aal piroo caraf allr n J
ptir al taa J ad lo.
Saapavctally .
NEW BERNE AND PAMLICO LM.
The Steamer TAHOMA,
A hard'om ay enoafruud rratakt nu.
aana-ar boa. ba!n &-r n p a-d oa ttua
foaia. ka praparad to rand.r atrpartor aarri
lo aiwl froao all polala oa lovar BM Hivar
atuA Ptn tloo eoamr. and ia Barn ror
taa praarat Lba follualo acnauola will fcw in
opanUlon:
Lraa N.w Bamo araay Wadnaaday aod
Pataraay at SIX A,. M tor kiaj borr. .topplnr
al n.bloou. Adatoa ana njitha t raak.
Vandanaara kna HKra.aill.
Laaraa Harooro a-rary MotidaT an
Sa
1 '
B00KST0KE.
J. L. HAETSFTELT)
KISSTOX. X. C,
BOOKS and STATIONERY
floivool Bcoka aad School Sappii-
a tpaariaity.
Oonfaotlonarlaa,
yioawo, 9mmft CVsra, TVya. Glmuvrt ,
Or9dmry, Flikimg ToekU, Cte.
.orar aoailA ot LoTtia'a BaaA.
VaWT tlaJT.
L. HABTSXTELX)
$500 Reward !
vtU aay taa aaaaa raaard tor aa r raaa
a laa? aa alara . dj aaa Bala, avafe kaadatiM.
T1 n rm
ay at .SIX A. H.. atopnln at r"'or.aall
anjaoaara, AmlUia. AJama an 1 Clabfixxa
(,raaA arilrlnt a: Saw Irrni Monday aod
Thora J aianlnaa.
Kxaallant paaarncar a.-rommodal!no. aai-
i oka iraini aa'.ltLira.
j rraiao: rc:p'aO i. r aoj rr-rr!rd j bj
; Maal A.C U. fjna. and rttry n'.rmallon
(irao.
l H. ABBOTT. A an l, Vaudan:ra
r H r)WtJ:". Kurraill
r"WUH A foWKt.t A ran la H.vt..ro
(iCORUB A. HCMEV.
noldwlf (.ianara; M q .p:
Steamer Honard,
Independent Steamboat Line.
On and After VI on .'.ay th :0-.h da ol
Sp-. taa kteuar Howard will run
lha f(jlowion acbadul.
For Trenton Try M indar and Fri
ikr At aijht o'clock. rKarnina Tarwdsy
and Saturday.
J. J. LAITTtR. VlADArir. j
. J. EHaoawAT. Ajcat tt Mew Berne.
8O0 TO S2 PER ROD.
A3 abM ftjtof vlaba. Ottm r. maarfl anAd f7"r
in aa v raawwr nra : n f -r- t- r-.
Ta r ii.irlLri wtttt wibic riri t
M. IK Aiaa X. Hwka ll., Cklaaa, 111-
OETECTIV
ES
Wl;
111.1
i h;i.-
FOR THE MILLION.
87 rOPI I. VH Ii VI. LAOS. ' I'm
Joit l.oikf Down to Ihr t.ntr," nnd
Hfl Other Na an 1 rupalar aliad. in nna
t.-k. rr'a
Only lorrula.
niMIF.SS. LETTER-WRITING
and Spelliaf l'r tha School, Oltirr and
II a oa a. Coutajn. M.500 woraa u :a ' r
ap.llaa vroet. 3 , Ol O word, aaaae- pronnn
Clattaa. bat di?-rnt mmno (omplflfl
Ralaa Tar Paarlaalloa, I or ( apllal
Lattara, AaBr-ealatlaaa. Hamplr. of
I BO Batlana Lrllrn. I tu-i 1 " pa-a,
ka fi.iaomai boqsi 13 eata.
SHE. Ttf Kidrr Ilitrrard. ( ' o m -plata
la 4 aalanaaa. Thm -oluin-a . - tha
of k.a.Ua Ukrary. W. wi.l nni j).
Ihaaa 4 roloAaa for aaly lo rralk.
HICl AGE 1F FLOWER'.
J " T alt tlkoaa tran -II .iw.ra thai ull
Waal w.TT-i ru d cr kxprrai w . ; ' " FTkow.
Tia book flra nam an-l a-n tlmrr t all kn w n
I - ra. PrlBUl krtary pfxr. haaa4nij U una.
Oaly 10 raau.
Tke World-RrnoiTBed Widow Ilr
4kU Piarn. ( ..mpl-t in 1 TT.inm. T1.!.
wark B a ti iiurB ;n vrj lott. Oaly 10 ru.
llame Doctor liook, oaly lO ccnti.
DiAlofaet, Reritntioaa and Rrad
flaaa. A raiaatia t-ja. tx j jnax aai Only
lOcanta. ...
rpoa rarap 4 pHra, anr (-" akr. bocVA '.:! Va
aal part paid. Foacaa ataatpa takra.
AMERICAN PUBLISHING CO.,
SaO FairatoBBt Areaae. Pklla-o I'a
And
But
I
And
I
n, i
, An i
A -
- -.ac in .in .a.-
Lor k in .-,
fiicrl v jH-eit (1
Wno he
-l.c s.m t lint h :
.i. d.-.i: h.
I ! . i Mine ft..;
rcf !i
As ...
1 k i -- fell! Ull"
io s:.at
l io K. ! y .i p.i :
r , T vt ; ; :i
1,
.l. :
oui'M l' pilot .lolm Suiipxin. lie
rtas ailorined that the (. ' I itru ! n ai
Ii ol Been jiokeii tl:c day Bel'oit'.
Simo-on s;1ni that the schooner
was n : furnisht d with a pilot and
(, Mi.it he would (iiie lor tlie pilotaye.
a- :i.e law .-.ud that the first pilot
th it speaks .shall Be paid and no
other. were under the impres
; s;on that Willis was entitled to the
. pilotage and that no other could
eoilti - the same. We therefore in
lornied Simpson that we would not
reieiie a pilot Irom any Boat ex
ct'pt the one thattiist spoke us,
"'" ami that lie in ight sue l f lie pleased.
hen the tide mi t, d a pilot from
the Clew that spake us on Neuse
river, came on Boaid and we
crossed the swash or inner bar and
anchored the schooner .u the roads
to await an opportunity to get to
sea. I 'or t his ,-er ice the law al
lows the pilot to collect twodollars.
N l r the outer Bar he is allowed ten
cents per ton. The 'herubim is
tons; hence her pilotage is !'.oo
over the outer Bar. In the aticr
noon of the same day the master
received a summons to appear be
fore John Kolinson, a magistrate,
1 at a specitied hour the same day
ti, and show cause why he should not
pay John Simpson si. fill ur out
ward swash and bar pi lot age. Now
11 r Bear m mind that the schooner
hail not crossed the outer Bar and
that her pilotage is not due until
si.o crosses the Bai : that she is
owned in tbis State and that her
owners are well known and very
itBaBle. We went on shore and
upon our arrival at the place desig
n.i'cd lor trial it was suggested By
the magistrate and agreed to By
the plamt;!l' and defendant that
the case Be tried By a jury of six,
.dl pilots and commissioners of
, pilot Being objected to By defen
dant. The latter learned after
' wards however that t'o; h pilots nnd
commissioners of pilots served,
some of them having- expressed
themselves to lavor of the plaintiff
betore they were sworn. The jury
were empanelled, witnesses sworn
and the case given to the jury,
.a They were out about two minutes
when they returned with a verdict
'''''in favor of Simpson, i lie plaintiff,
,v'and judgment was given for full
pilotage, which I propose to show
i i ( never became due. We then and
I there craved an appeal to a higher
court and we were informed by the
to magistrate that our appeal would
j not be granted unless we first paid
" cost. A bill of cost was then pre
i sented i ?.70) which we paid. As
across the street, he seized the!
tongs and threw them across the j
street, he seized the scales and j
threw them also, and so he did to !
many ot the tools. The smith i
turned towards him in a brutal
manner, cried :
'What the deuce are you aBout j
are ou mad V
"What are you about !' cried
Dante mi return.
"I am about my trade," said the i
smith, "and you spoil my tools bv
throw ing them into the street." ' j
-lfou do not wish me to spoil i
your things, do not spoil mine," re
plied the poet.
"What do I spoil of ycurs?"'
asked the smith. '
"You sing songs out of my book, j
and not as I wrote them. I haVe j
no other trade and you spoil it for
me."
The enraged smith, haviDg no
answer ready, collected his things
and returned to his work; and the
next time he wanted so sing, ne
sang of Tristram and Lancelot, and
left 1 ante alone.
StoCKINiS
FlNE(0L0RS7r.AT
klEITHEbSrVlUT
Wash out
Nor Fade
ONLV
The
Sold bydruggistS
ALSO
rKERI.KSS BR0ZE PAINTS 6 Colors,
PKKKI.rS I.trNDKY BM INfJ.
PKKISI.KSS INK POWItKBS-6 Kind 7 Colors.
PKIKLKSS SHOK ASII II 4KNKSS DKESSISU.
l'J hKXLSN l.l.(i DYES M Colors.
.1 it:
Ho
At t!
.1
Bui
Fo;
sjt not. i
'ii I I'.o :r.i:
h that toi : ibto
i t.o.irt loaieii f,.
f : i a i v. : i'o .
: d ff'.t 'lis i:.
knew t l.o io w :i . '.
In ih.it .il::o.st
in ;!io ;
I i 1 1 . . I .ii.
I. a.l
: .i:.t.
ji in
r:i
hor
lift,.,.
The Sterling CL
MalfttfTalCtMrflrt oi
- fc. .
THE STEBLKG PIM,
run rm
QiIlty of Ton Baut7 of Dosign,
FINISH and ad a pt a billty for at and
Ing In Tuno havo no equal.
Every Piano Warrajited for Frva Years
aVsl saaVliaaf-tV.n araATavntr1 to evrj irctiMMr.
.Jo MiiiuiAtturc :hc Woild Rix.-wnij
STKKLIXG ORGAN
Factories. Derby, Conn.
Wuii the !ri;h .f
1..M-.
She o.iiried th.it f.i in th
.'U '10,
Fr.mi the sin f-hoateu du.ro.
An.'. ho dared on the n .iy not a m. .incut
U iv. st,
L-st the heart that s. l.nn'ly ho.it in his
breast
Should cease ovoin:..io.
T' Their cot. near a; hand, h.-i h; : . !. n
khe bore.
And, though her fame s!i.-k as !;. en
tered the door,
Her heart did not ijnail
Yet nl.e Mhed when ho'(l j llrcd his
form on the bed.
f or h'.s eyes wore wi le st.ii;n- as i:"!.o
we: e dead,
And his face ghastly pale.
With the i-'ii:nia'. ..:
Ins life.
With ih v
Mnfc
And
o or .-..e saw. m
his , ;. o.
And she heard
!. .s. .:n a s;
And she
r. jiii-rod i i in I
? r,.n-ht f,
en'.eied ih
)o:uh .
.1 T::no, 1:
:.!. t
fa.nt 1
f.o r
L.o.e
had
tar
h.v! v
I'.Il ,
Stieutt-th had (
l.o.-t,a,,d
Sir. .1-,-th had
1 1
une To
he bore
'cine t
she'd ne'r known batf.
Ti J lo r an 1 1 bi rtii
V. (jrn).hi. .
Ol (
Piao'a Cur for Con
suniption la alao the best
Congh Medicine.
If you hare a Couub.
without dlaeajvo of tho
Ludrh, a few doai are. ail
you ntyxt. But if you ne-Rl'H-t
this easy QiMm of
afety. the alight Cough
may become a serious
matter, and soventi Lsjt
Uea will bo required.
3
1 atavrr h U t ia
aod Cheap.
Mia.ai.. aa.1 n I
HolJ bj drufflrtM. or aaot bj mtM
"l
11 Pc. Horaarty f..r (
I I Eaan-at lo Car, aa
utt's Pills
Tneayapaptlr. tha dkbllltatd.whatta
ar from rarraa of work, of uiind or
aody, d rink ore ipo.gr. In
Malarial Regions,
will find Tall-. Pill, the moat tenia',
rr-loratlictttr offered the aaffirln
intaliai. '
Columbus and Ills Sailors.
As the sailors of Columbus were
to him in his voyage of discovery,
so are our faculties to us in the en
deavor of our spirit, and so to the
witness for truth ate his fellowmen
in the work in which he has called
them. The sailors said: "Where
is the land !'? and again, "where is
the land T" When the continuing
east wind the trade wind blew,
it teemed to the nmlors an omen ot
fear. "Will it not blow us on for
ever? So in advance of the mind
in the search of spiritual and po
litical truth and cood, or even in
the pursuit of science. The im
pulse of a grtvit directive thought,
though it is as a wind from God
his trade wimt, which will conduct
ns to, and then facilitate our inter
course with, some new and now to
be discovered land produces, as
we are advanced onward, distrust
and fear. Though our faculties
heartily were with us at the first.
ii in eitain j there was no one on the island that
; would sign our bond to secure cost
. - sh'.-o 0f a higher court we offered master's
Bond with schooner as security,
rir.ss the magistrate would not ac
cept. At night of the same day, a
severe storm came on and in the
early morning of the "Oth, the
storm of the night previous having
increased to a violent huricane, it
Became necessary to cut the
schooner's mast away to save her
from going ashore and stranding.
She then had to return to New
Heme for new outfits; hence the
pilotage for w hich judgment had
been given never became due, yet
we had paid the cost, o.70, which
has not been refunded, and the
judgment still hangs over us.
The above is only one of the
many instances of tyranny which
we have to submit to not because of
our inferiority to other men. but
because of our weakness, and we
appeal to our legislators for such
legislation as -will grant to us the
rights of free men.
Joiin "EI..SiiN.
The Colored New Jerusalem.
I found a lot of colored people at
Raleigh ready to go to Louisiana in
charge of an agent, and selecting an
intelligent looking man I called him
aside and asked him to explain how
and why the exodus started.
"Vell, sah," he readily replied,
"it started in dis way. Julius
Straker dat lat man you see in de
depot doah cum up try our nay bur
hood an' axed us if we didn't want
to be rich. IJe said if we'd go to
Louisiana we'd git way up high in
no time. Dat's why we ar?gwine."
"But how'll you get rich ?"
"Work de cotton crap on 6heers.
We git half. De fust year we shall
dun make !?1,000. Arter dat we
shall git along faster. Ize hggered
dat I shall have 10,000 in five
years.'"
"And what will y on do theu f'
"Open a bank, sah."
"Are all of you going to accumu
late rlO.UOO and open a bank !''
"No, sah. Dar's one pusson who
is gwine to cumulate $ , an'
den buy a steamboat an' another
who is gwine to 'cumulate o,u00
an' buy hisself a toll-bridge an sot
down in a cheer all de rest of his
life." 1 etroit Tree Press.
The Only Rinsrdoin in America.
It is not generally known that
the only king upon the western
hemisphere died some weeks ago.
His name was George Frederick
Augustus, ami his subjects were
several hundred .Mosquito Indians
of the north coast of Nicaragua.
W hen the Spanish conquered
at V.-uii ;n
his
from
rcatli.
had w
l.'.'. !! r loving
(hi- earth :
hor ai ins as h
her fianie that
Fixed" Capital.
It is curious to observe that the
only relics of the great Roman
Umpire which now have any actual
utility among men are the Roman
road and the Roman law; the one,
which was constructed to open the
way for conquest, remains an open
way i'or commerce; the other re
mains at the foundation of our civil
organization; all else has vanished
except Roman literature and art.
Of all the forms of capital which at
the present day are springing into
existence perhaps less will remain
even a century hence than now
remains of the capital or products
of the Roman Empire, if we except
the opening of the ways. The term
"fixed capital" is sometimes used
to distinguish the less perishable
forms of capital from those which
are but useful only for the day; but
there is nothing fixed except the
law of change. There are factories
in existence which purport to be
fifty yeara old; but within that time
the motive power and all the
machinery has changed once, twice,
or thrice; where land can be had
true economy may now consist in
taking down the high building of
five or six stories piled one upon
another, and in reconstructing the
mill only one or two stories above
;he ground. "Who can tell when
the next inventor will appear who
will destroy all the rolling-stock of
the railways T Who can tell how
long people will be satisfied with
the present erode and unscientific
methods of constructing dwelling
houses T What useful factor or
form of capital exists in a material
form today that is more than a few
years old? What permanent im
provement have we made on the
face of the land even in this
country, modern as it is, except in
leveling the hills, piercing the
mountains, filling up the valleys,
and laying down the ways of com
merce T All that we can- do is to
move something; we can make
nothing. And when we have
opened the way, laid the rail, and
brought the line to the seaboard,
why do we obstruct the distribution
of our own products? Why do we
construct legal barriers to com
merce with Canada and Mexico, for
instance, more difficult and costly
to surmount than any of the heavy
grades over or of the tunnels
through the mountains ? Forum.
The Use Doss Are Put To.
In the search after industrial
power and economy of human
strength, it is wonderful that dogs
are lelt so wholly unemployed in
America. Their uses in other conn
tries aie many fold. Dogs of al
most every breed are tanght to
work by the Germans. It looks
old enough to see these sagacious
animals, of all descriptions, from
the thick headed bull dog, and mild
and intelligent Newfoundland,
down to the candle leg, half hound
and snappish rat terrier, all fully
and profitably employed, instead of
lazing away their time as they do in
this country. The majority of dogs,
however, are of the larger kind,
and it is quite amusing to see their
willingness to work, and the va
rious wavs in which they are em
ployed. No person is presumed to
use a wheel barrow without a dog
to draw the load, and in vehicles of
this kind are loads of milk, wood,
butter, cabbages, bricks, bread,
mortar, and hot coffee and refresh
ments for travellers. All the labor
that the person behind performs is
to act as steersman, while the dog
draws the load, and instantly stops
when so ordered. In some cases
the teamsters become intoxicated
and fall asleep, and the dogs turn
around to watch them.
Plain Preaching.
' Fire low" was the advice Crom
well gave to his soldiers. It is
something the minister ought to do
when preaching. "Fire low" in
your arguments. Make them plain
and clear so the plain people can
understand them. Set the truths
of the Bible out in such simple
ritV aw -va
LADIES
Will r.urify tbe BLOOD rgulnt
Hi" LlVt-W nnri KIDNEYS and
Kr- ioRr- ihn HEALTH andVTO-
UK or YOUTH is.rpia.Vant
ot Appetite. I mi iija-'.f inn. Luc If of
btrenptu lmm I ; red r eel i n(f ab
solutely ctire-i: Honen, mus
cles find nervfti receive new
forco. hnliven the mind
nnn snri !i Hrm n i 'ier.
liHr4i ' v w " i 1 nnri in DR,
HAilTitE i 1 o GK TONIC a
F" f f, i"a"'i y run1. i : v.-i a 1 - v. 1 ' i "" '"r. i lex ion.
. 1 une nipt .-at rmi ii'"rf"! i . .. ; ' ' I r.pn-
i - r'.Ly. J n-iT Ptp.' TT" T . ' ' ' ' - - : ' " !- A V 1; BKHT
A Hr. HiRTi-'R'? LIV: PL.LS
; '.'TtrfiC'-.rstlpa'.iv; Iavi '- l-ir.' a:itl Pink I
; ' . I r id ;c ri p. .iiii pn-; L o 3 iA iTira Book I
;:ii.jd en riit of : wo c--- -"i 'ostfege.
r::jR. HAR7ER MEDICINE CO-. T . LOUIS, MO.
THAT-FIGHT
The Original Wins.
C. F. Simmons, St. Louis, Prop'r
M.A.Simmons Liver Medicine, Est'd
. ... c..c kj. o. our V K FEATS J.
11. Zeilin, Jrop'r A. Q. Simmons Liv
er Regulator, Est'd bv Zeilin 1S6S.
M. A. S. L. M. has for 47 years
cared Indigestion, Biliousness,
uyspefsia.sick headache, Lost
Appetite, Sour Stomach, Etc.
rtev. 1 li. Reams, Pastor M. E.
Church, Adams, Tenn., writes:"!
tninic 1 should have been dead but
ior your Oenuine M. A. Sim
mons Liver Medicine. I hnv
Ifftra sometimes had to substitute
fT 1 "Zeilin's stuff " for vour Mcdi.
(Cilflrj cine, but it don't aaswer the
Dr. J. R. Graves, Editor Tht
finri. Memnhis. Tpnn. cavf
I received a nackap-e of vourl.ivpr
Medicine, and have used half of it.
It works like a charm. 1 want no
better Liver Regulator and cer
, taiuly no more-.Zeilin's mixture.
Dnj)bii3 Electric Soap
THE BEST FAMILY SOAP
M THE WORLD.
It is Strictly Pure. Uniform in Quality.
i I Y. original formula for which we paid $50,000
t: ::y years ago has never been modified or
ch., nicer" in the slightest. Tills soap Is
iiloiitioal in quality to-day with
t :t t made twenty years aero.
If contains nothing that can in
jure the finest lalri. It bright
ens coi and bleaches whites.
IT washes flannels and blankets as no other soap
in ih- world does without shrinking leaving
them soft and white and like new.
READ THIS TWICE
THE
f .
IHERE is a great saving: of time, of labor.
soap, ot tuel, and ot the fabric, where Lob-
bmb Kleciric Sojp is used accordinir to direc
tion.
0X1' trial will demonstrate its great merit. It
wril pay you to make that trial.
T all best tliinap, it is extensively imi-
J" tated and counterfeited.
rVaAraArVra.
1 1 .1 1 1 -11 i.
Central America thev lbuud the ! f"S"B cieariy musiraieu,
Mosquito Indians too "powerful for ! ac th c,an c belP from seeing
their arms. A cnnirv or so Inter. I tuem poa t put your fodder so
UIU
that paople can't rearh it.
Try Them Fairly.
Ifo rr r aa Kaa 1 a- a-, au 1 -
. ... . j , a- l VPW . I ro n 'a t
and though onr fellowmen entered
t ho flliin ni An ;1io t r- n-ttK l. ,7 fllO "M f"li l 11 ! f "i C'ralf t hrt in-.Tt fit'
' ... I a h q ru Yt no r o - h ako it- V- r
Mcarnguii was tlu-n calleil, was a - i"acli, "
f.ivoriU' resort for buccaneers and I earned the admiration of the peo-
marn.wu.rM tl,n .,hi-e f.trmino- -in ' I uuliuc uoci ujiiicu IWIilf-
, - - - o
alliance with the freebooters, and
carrying on a deadly and hereditary
war against the Spaniards. From
hope, jet now there is anger. The
captain is called Tool. It is asked,
"Where is the hind T The sea is
endless, and the widiI will blow us
over it forever and ever."
On, Saidie,'' gushed .Mamie,
meeting her fneud nu the street,
.icrii-.niiuarucvrfuiniindwiiircauit. i "i dozen of us girls have organized
uld tvtiil WHERE.
Land For Sale.
r riiAuT :s i.k.nuik .!
x -n o' aonl-ft o K ' na'..n . on Houia
I'rraa i I a.-r.a w .'.ti iini b'jtijraj
elrara-1. N ar.ra wa .. ..n-.lraU. r.i a.' apt-
tion to the heart
It is said that when Cicero deliv
ered an oration iu Eome the people
that neriod on th. Mosnuito Indi- I dwa "a.iug, -liow oeauumr
ans had Irieudlv relations with the ?d splendid it was." But when
English, and, in lsju Great Britain ! Demosthenes spoke, the people
a lirowning club, and you mnst 1 aust,u uie euici or me in oe to oe r --r- , ,V '"T
come to our next nu-eting. It is crowned as king and placed under ! "s ad . d he fir8t
perfecting lovelv' the protector ate of the court of St. i excited therr admiration to prarse
inc'8 have von read r The Lire kine, George Frederick ! lcll! t0 and do thethiugs pointed
Peware of Imitations,
INSIST upon Iobbins' Electric. Don't take
Magnetic, Electro-Magic, Philadelphia Electric,
or any other fraud, simply because it is cheap. They
will i-uin clothes, and are dear at any price. Ask for
o.i DOBBINS' EtECTltlC
and take no other. Nearly every grocer from Maine
to Mexico keeps it in stock. If yours hasn't it, he
will order from his nearest wholesale grocer.
T3 EAD carefully the inside wrapper around each
J- bar and be careful to follow direetion
on each outside wrapper. You cannot afford to
wait longer before trying for yourself this old, reliable,
and truly wonderful
Dobbins' Electric t Soap.
I- L. CRAGIN 6c CO.,
PHILADELPHIA, - - PA.
THE LADIES' FAVORITE.
NEVER OUT OF ORDER.
If you desire to rurelmsc n serins mnchlnc,
ask oi:r ivji-nt nc y. -u v j'ln. e for terms and
prices, i i y u o;iT::i.t lunl our aent, write
d irec ttfMH -iirfit ail. 1 ress t you below iiame.1.
NEW HOME SEWING MACHINE B.ORANGE.MASS.
chic a j o - 28 UNION SQUARE.N.Y- DALLAS,
' '-L ATI ANTA GA TEX.
silo.;': i?. h! j,i jimi suNraAMcisco.ciu..
PHILADELPHIA SINGER
WARRANTED 5 YEARS,
AEM,
$20
Grandl
OPE
NIN
AT
Marks'
N
EW
Toesdav,
Aon
2nd
Was a
GREAT
uccess
i
& Engel
CO.'S
The Bergner
BREWING
PHILADELPHIA LAGER BEER,
IS UNQUESTIONABLY THE
Finest Beer Extant.
.my
a-via, a-aa in a
aaaaa! artt. Taar
an Mil a tiv
ra atrbrur aoaa.
ara pa rat y maao., a4
r-"-- Lavaa aoiaa
rZ.wu.iaa W aaaaa aaaaad tdla. Ur. Tim
Z. k. .11 aaaaaaaaa. paa-a a aoaalarteiaa
-TiBmiaattona. Tra raaalM ajaaalaalarW
a. J.tad WKUXalCVk. MS W. Had
at
0i Ut CW. ::C 't--por'Nm
o.' t. lB.r
lorn. Z
ft aOU t Of SCtl ft haV'
t U i: , p . r '. . . A
.r.d fmbrvti I r'.b
f Ll CD b-r r ljaJ,
a'.'. it irooj ifict No.
pri ca w .t n p-
1
1
fioUVf R. M- DLTTT. raBal, New .
i. If. Oa Bl aa-17 i
provad aaTarlty for a.ari.-
a rr 7 -,
JAM EM w'ILXIAM.
K laa ton. J L-
Ur to JOC'rl5AL CFriCE.
olid a-J Saw Raraa. . C
LOWEST PRICES IM AMTDI
rmni'i'KD pricrm. bp'wih.hfhh-
w- PIANOS S200.IORUANS $6t
R - "x1 (: ' Base. Coo pUr. Fm. ra..
JTOOL. COTtR. USTMJCTOA ALL FREIGHT Plli
Irr (ark Haata. 1)0 H t I ra aixl PHrr .
I" 'rf-C-', 8H RPE IL OrTKBS S-nJ I ,
rr r.. IQurDa ITata.- wfrimm fall mlTO.:.P
LUDDEN it BATES,
UIT1UI III! IMM. AjiA. tJL
j "Oh, we haven't rend any yet. Augustus, was I lie
! We're onlv met onre. anil therf we the first monarch.
1 talked all the evening about Mins
It
l.aura utinvere, who is going to
marry .lack Rnllion next week. I
ilon't care much lor I.rowmng,
anyway."
ont.
The
pulpit Cicero addresses
randnephew of
I 1 w:l 4 .1 rn n Ir .
en, dissolute, and incapable of m"e1 lDe sentimenc ol aamiratiOD,
managing his affair s. At his death 1 wLh,le the PalPlt Demosthenes fires
the little kingdom was in such con
fusion that it was doubtful whether
it would receive another sovereign.
the conscience, which leads to
christian activity.
FIFTEEN DAYS' TRIAL
IN TOUR OWN HOUSE BEFORE YOU PAY ONE CENT.
It is brewed from the finest Pale Canada
and Laazer Hops, and
atea highly recommended for its TONIC and NU
TRITIVE qualities.
Hi eh -Arm Machine has ! f-Mctlinar nAMtl.
lelf-threadlntf alinttle. is noiseleu an7 tXToof PorlTT TVTolf
light-rounin, hasthc fine8tsetortU.cb VV Cat -DtlllCjr' iJXiliL
gcnis -,55 or j-cx), put sena ior circular. Ke member.
we entrances our maexune equal to
macnlac on the market. Address
Tha aP. A . WAAn aPaTal '"-T
A 17ar10tl&St.. PblladelpMa, Pa.
PKOPI.K KVEKVWHEKK
t on firm our siat.-ment when we sav that
Acker's KnIiL KemedT i.h in every ay
superior to Any and all other prernsirutlonH
. QTuk-jt. MnmAfiot com
for lot or f t. i 1 1 n m
FflR MFN nWl Y
anmaturai Ira.. UU of .txattrtiT
3""'. cuaal br lndlaoj-aUoi.
I AITI() TO .MOTlIEItS
F.vfry uiother is cautioned against giv
r.j Ler cliil.l lau i.inum or paregoric: it
creates an unnatural criivinu' for stiniu-
for the Throat ami Lunt-s Ia Whoopins- lanLi which kilU the mind or the child
ough and Croup it Is magic and relieves Acker's liabv Soother is gp. cially prepared
i at once. We ofler you u sample bottle to benefit children and cure their pains. It
irea. ttemember, thi.s lleiuedy 1 sold on is harmless an 1
I a poaltlre guaranty. Si!d by I. lierrv, ! morphine. Sold
1 New Berne, ('. ' ' ' i X. ('
Agitation is the marshaling of
t he conscience of a nation to hold
its laws.
IS LIFE WORTH L1VIJTG J
Not if you go through the world a dyspep
tic. Acker's Dyspepsia Tablets are a posi
tive cure for the worst forms of DvsDeDsia.
contains no opium or indigestion, flatulency and Constipation,
v R. '.rrv, Nowbc in, Guaranteed and sold by K. Berrr. New-
I -ar . " a - "
bern, N. C,
Big a has given univer
sal satisfaction In the
cure of Gonorrhcea and
tileot. I proscribe Hand
fevl safe iu recommenil
iug it t" all sufferer.
A. J. STOVER, M.D..
Dooatur, III.
PTUCE. SI. 00.
Sold by Druggists.
J. V. Jordan, Agent, New Berne,
N.,0. may2dwly
Cnrein 6l
f f TO & DAYS.jj
m 0rmmtad not toW
frw mbw Btrieturt. "
wSm Mra 0D,7 bT tb
11Stm Cl.alcftl Co.
BJ -V MM-a.
Clnclnnatl.aFTaa
XVoij-
The hifch repatation enjoyed by the BERGNER & ENQIL
yOMPANY is dae to the fact that only the FINEST AND BEBT
MATERIALS are used and that the greatest SKILL and CARE
are exercised daring its manufacture. jy4 dwtf
Trad.
Agent and Bottler, New Berne. H. C.
. " , V 5': - , r ! -i ' 1 ' . I ,
' T4
    

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view