..... j.it,, .,. t HI JOURNAL. 1TECUL CLMII'a HITEI MM 4 . aaT aa- r. - .a-V ..' - W aa) wlwa I"" m fM .Oaaa . Ua "! .. 41 MMMI, . r,c.. a eaaaflnr I Uaa Jil'ttiU K !. 1 W. llttW LrMir (Ulaif iM mmm Is J aa X V 3 -i Mam taj is J (uc lava purpo o .act 14 a .twlata4ai a pil w IMf M1 to fttt til wiprv4 r.rm m4 Um Jaaa O-. S. Btfw. B. W.CADT. Cba. 84 Co. Con. H. (X tl ArH. t iru Ul hlucauoa JM 14. 15. 0m CaKOUJi. SEW. mm Ua) SUt rara. .'CM it. rJ Yoajlh'a 0ot?r. i sr. tl 50 Arner ; Afrtrolujnat I S-S Southern I uUmwr 3 35 Deaioraat'a lfaei;n 3 00 S.-atuic A merv-an. 4 00 Oantury Patron Fre Preaa North Amrr Kevio Now Y rk World. Star H :r. ar. ! Kami i '.iu r ;e r J 'arm! Naws and Otf rTrr Harpr a aiacaa.r. t Weekly Yourr Pe-opI S '"O A tlac'.a Constitution 3 23 Ol.j uba.-nbora reeeiTiag the JOCa L. an 1 io rng to hav My of theaa papon by n.ikinc application to th ortlc ;a pr -ii or by latt, hare a ttatameot of their vr.iant on cur bo. kt thowlnc what thy w!l! hr to rmit to otitl thm loin; of tK above pnt Il lation t thy mar lct. 4.00 5.00 a so VSJ i IS 3ii : tj 3 V) J..V0 4 SO 4 70 CITY AND VICINITY. .VAV4 .4; V fATiWi'Jtf! .VTS J M Hun Th n Davia. J S Minn -Sfmr Tthsaii 1 1 T ' : s a " a m f . J A K.T a X 5- u r. i Knob V 1 min( .lul r ' x '..- 1 fm!irAj- Of 00 la - - - 1 tr. N 1 ' K ; 1 frollr WiAaai4o W o(k e rUlk 8r M C Ckna ia mm waniiilt TiCbun kaouiapU- k vary Im raara. Vwm ak4 Ofcavrrvt: Kit 1 nnaailn Tiilir44T took 1 1 .000 oak la tka aUiak Coao U.1U Tat flkan Boar af akratr 10 IM tailfM J a 4kl4 w l; a ia poa tka aaaM kab aa Umm o( laat yaajr, Aaaa4' CWiaa: Crop rtocu (fo ail k aaaatv ara f- I inftaxnrf . kM3k ia ao aa aata aoory aa sirJ. Oaly a Wat kaif a crop of "aa araad " wtti ba otaJ ia MaJaaoo ata( aa tka aoarcuy 0 Imu tad ih naaal kaay rataa- Wilaaikftoa Kaviaa : Uaa. Aaikoay tvakk k aaork Vkirty bo forty imil fa kia aaa aai vka paxaia aJoa laa acrtaaa a tka cuy 4aria tka Ea-aaaaaaaaa- Tkaf will ka carafaliy Iriurt aa4 aua rtJiaa oat o4 a al k . Taaf mtm for tka BooJaal !aek eavairy win kava ikair tl aJaaBaata. 8afortl fcspeaaa: TVa Scat Faxasara JLXUaaa Ui aaa la FaaMartlia or it aaiwkik a4 ik CVroaicIa aaaoanaaa UMUt CkBC XJazaadar wtU ratira frgm rta kraaU aaey a tkai argaaiaattoa no laat U) lac 3 aarra toar. Tba aalaoiaiar at aaa praafciaot 11 u la auaat asaaaa ka tka Uia aa J aacvaaa of Xtktm graai ar faala ioa. Kaaaaoa Fraa rvaaa B-t J n llafraU kaa aaeaaca4 Ua call pastor af tka Klaaaoa) aavJ UUtmi bapi4 akarckaa. aalil tka lr a Jaaaary 11a UI kaia kia atUaMfy bar oa tka Ibaa 8k4ky la Jaly, IM wUl praack kara avary Saikday aoma anj aiai taaraAar azrapl Uv roTtk AjoJit a aaT aaaatk, aka ka will prrati at La Gca. ChiUm Chrooiola Taa r. 141.1 aaia aa llattoa eoauua auk I 1 iimilin taiaraau Tkara ar ara 31 akoat k kaaJrad iaqklrara aftar ika St. Cypriaa .yaOifa. Lay.ailaakaPW.o Pfof Sl , 0 n, r . ,, h x i rayataaaUIa. ara leia actJra work. : Tl al.r Lka ooala-t of J namb-ro Kaa. D. UiH aavd Baa ktaaara. (!! d)n on ih- mr.uil i-jnioo Fri aa kloora. jjay. Thr r tbo.it (o hundrJ KAMI a iwi iam uaanir 1 aaJ BfiT uriooi aboard th i:nmii Carolina ml Vancrhoro. After 1 fiw aatnataa tcp at th foot of OrtTca ; rCr they croad .ha No to Fowlir'i farry wbara they I ad dinner. Tha paopla of Po(!okTi!!s ara w b con jraiulateJ :n hanrtc ac.-h a tl -urnhloi tcbooJ Tk. 1 uni::;- r . : . " v. Iaj Sana a ..loraj n-.an of ihia t 1 City, haa d oa:d $ CO ti tha John to an I faod. Tb aacon 1 rum from pi a fa I w ill ba hrwirJH in a f w l'iii Tna nax: ihi.co cf tha I'ciTeri.ty 5arvk Carol-.a will opi th flnt I Tha ra J ay 10 S-; b r . lh '. rut bavtsf orlerr-1 "hic a; thoir ! A letiar f- .11 N r jjnh at Ilaxacbiaa. Ai . bu eccloaaj Lhrea Larga cotton L.o.iai. Mr Smith iay . tkara or bi-xnu aa earl a tha lirat ' 0 Jiana. acd that rom ia ;aid by. Aa lotrraAtini ar'.icla cn ba'ng for cotton ia m thia writiao by Mr. W. 11 ' . it r . whi uri :l ia a careful: y and a urtuli -ompul! lUl'niett. It :a w . w -ih - r.i!.rir. by '..".' farm- At tha morning wruo of the Epu -00 pal char-h cc Sunday B.ahop Waiacs cocrlrmtd a c.aaa of LhirtfD taoc( tkaai waa x JuJ j lyrren In tho i 1 w rft II rrnad at Vauca 3CUa and Fmala Academy. Tha coajmencemanl eirclae of this limitation concluded Thuraday A good crowd u preaent and Prea.dent BatUa a ipaach la apoken of in huh tarmi by thoae. who were in attendance. Ioctor BatUa waa introduced by Hon. K. H. Simmona and the larga audienca aTa kim tba beat attention. One of tha moat pleaaant feature of tha oooaaloo waa rtie preaentation of handaoma boquet to Ir. Battle by the ladiaa of PollokiTilia The preaentalion paach waa made by H t". Koaaue, K' and it wai done in an elegant manner. Oxford Percale 8minary. Praaidrnt Uobgood haa kiodly aent ua a ery handaoma catalogue of Ox ford tmiU Seminary Thia catagloue howi an attendance during the laat aeaaion of one hundrl and thirty aTen atudenia, drawn from all aectiona of North Carolina, and aome from Vir ginia. South Carolina, Georgia and Tenneaaae. KleTen leachera and of-li-era afeengaged, and one will have to go far to find an abler corpa, if we may jidga from the achoola from which theae teachera hold diplomaa. See ad Tertiarrnent in proof of thia. There ia no fioer location for a female college. than Oxford. It haa long been noti for 11a hcaJtbf uLneaa and for the ratine mam of ita aocial life, and with ita new railroada, it la eaaily aoceaaible. We iih U111 rapidly growing achool eren greater proepnty. Death .-1' I.- Tl K .: H..- rh'-f 1 Sir -had 1 of K i r. wa( j.. the ,. .i. pm; r.. to :: h bri.-! d j wif, 1 w h. o m 1 1 M.' I. !ir..v ' Mr . :. per 1 : . , . t, i . loft t t.' t . liliC ,1: '. t : . ' . : . Sir S '. . v 1 , - v man i . ! p e n '!.:.:, : 1 cum. i This r.., ; .. . w n n a 1 1 . ! ln J in 1 :.. ; . 1 . nowl'.:;k !!.:,: born of bumble ; 1: sometliin' . f the . contend with in to b hie r e a : er-1 . r -1 '. ' v w r k Aabury The p r ucev.l 1 u ga of I'rum circuit Sunday icbool conference M. K. CLurvh appear in thia laaua. The conference waa bald at Aibury church in the midst of the f. neat aoction of ( 'raTen county. A lare crowd of intelligent citirena were out and I r . Kbey entertained them haodaomelr in an ad d real of abou t one hour Aabury ia a neat, woll built country church, mealy furniahe-d on the inide. and only naed the paint bruah on the outaide to make it one of the band aomeat churchea in the country. The church tuildin.a and achool houaea of any c 1 1 h bor h ood make an index to the Ser t. He : w M ni n Tr.e i '-. t : 1. thu ti u . . 1 mar h. : :; paj-e.i :. ru:it-.l '. : ch - tin:..,; : :.. jeir, ; on a f a r : : 1 h e .' pe i I hn irf ! . c r u ! . e d hi h,.r 1 h i h - h 1. w 1 1 to me.l L u n hi:.1 1 r r, e r. rin, 1 I. 1 if IV.ilokiTi.le patrcna came art; la) for tka fmoai awaatiOM Ik tka) fanH Of" tka AfTlcvd- aarai aavl at kaa fare I CoJJaa. A aaaa aaaaaJ Marpky ko kaa oaaa araataj fov rokklaa; tka aaaiia two year ao ka ilaknartoam, aat aka waa a few ateyaacw artaatad tai Cka4taaooa;a Tea 0. . araa kroagkt ikroagk kara yeacaraay 00 Jkw way to WUaairaA- Tarkorw Baaaar: "dpaakiag of Una area." raaaarkail a gaatlaaaaji the nikaC 4T. iooa A. Da la kaa 00a of ajtatuaat erapa tkaa 1 bate ever Ua kaa a ikaxy acrva f ana oct roi aaarsgartaa lac kaa hlgk. Ila a aa kaa eikly area of aa good J of a doc at 100 aent to hi aae-a kk I kaa aar aaaa." -Okyea,") Mr. QaiToay wntaa U ka ooaaalaaew. -wok a laaJ rail. I aa toaaa good eropa ail orarCirt av. daaotta of tka racaat haa y 1 Johnato w 3 kr V. II. Olnar recaitad a letter frooa llr William (iatloey of Johna to wa. Paao character cf Ihe paople who attend thana. 80 when one gcxa to Aabury he at on -a far la that he ia in tha mid at of a genial, noble hearted, live. rrogreeeiTe paopla, and if he ihould attend one of tbair public meetinga. like that of laat Thuraday, he would ba eonrinced that they are a people who lire not unto themaelTrt but unto ilod. caring for one another and morioj forward in the bonda of trHherly lore, truth and fnandihip. Ic- Crsam, Ilia delicioua when properly made and many people are fond of it. But it prxlucaa aickneaa aomelimaa in an un accountable way. The following para- graph from the Newa and Obaerrer will per ha pa throw acme light on the sub ject For thoar who make and eat i, e cream An inreatlgation naa junt been concioded by the Connecticut State Board of Health In the matter of the poieoulng of over one hundred pereona laat Booth from eating ranllla ice craam at a church featiral in Ulaaton bary. The poiaoning waa Tarioualy at tributed at the Lime to Impure ranilla t: y. I. c acknowledging the racalpt extract, to aour milk and to the action m bT Mr. Oliver, of tka craam on the corroded rinc and Daily : A lay aaaa writer to Ckrwaiak A4oaauav of aWeigk. eaigl aatikg tka4 lea 4'laoe Ul aavarai ktataoalat draaa to wrltw art lei aa to aka) Aaaokkla. gWtkg tkair aoialooa of tka aatiaa mi k paaaor. aaa ac a praaokar . fLr. Hf. W. C. fforaaa. 0 thai piaca. kaa ka aakad to conudbata aa article kaoat tkia aakjaca. Wa faal aaita aoa tka akowlal ka do aa. kia opialoa will ba raavs wlak aaack lataraat. Mr. Mormaa (aaasodet aaatork wall aa aa able araacaar. WilkaAagtoa klraaaagt r: Toe akocdy araia mm tka WUaaimgioai aad W aid 00 la ate a tka aaoet aaaf ml aarrleaa aaapaay pacfor aaa. aad aimHar aar taaaiil a-rar tka WUmlngtoa. Cblaaakaa aad Aagaaka aad tka Caro Uaa Caaaxal, to raaa tkia city aarly la tka) aaaaraiac. woold ka) a aaoat tJ aaaa mmnlam ka WUaatactoai aad (oealitv aioata; tkaaa Uavaa. Oaa mt tka wtaaat railroad mmm WUaaingtoa kaa er aad aaid tka trwa raclaaoa of railroad la. waa -Ua:kt traiaa aad aaoitipiy tkaea." aad aagarl ee tally aaataiaa tkia ocaarra Uom mi tkirty yaaca rx Waaakoai laatlaal : Oa tka avoralag mi toalttk Uaa.. tha liktaUc atrack tkw kara mi Mr. J. Waa lay boora. at Bkawa, Y ad kia ooaaty. Ha waa la tka tiasa. wavk bflada cloaad. Uaa aa aaaaoalodor. ka raa to tba door aad. aawiac kia kara oa fire, aad I ad ta tka faaaii y for water aad rabdaed taa t a aaaa It bad rtrock tka loni aakaaaf tkw kara. aad. paaaiag down akrwagk a lo af eaoaer kay. killad a vara aad dwakiad a eoit. alao killad a awar etaadlag a aar tka etall 00 tka out aada of tka kara. ftklrvrUla Laadavark Tka wkeet karvaat ka akoat aaar la tkia taction an d aaaa of tka crop kaa aaaa kooaad. If kaa) baeo Mad la rood coadltloa. aad tka aapactatloa of aa aanaoally largra crop will ka fully realised. Aboat Mtt waak tkw tkraakiaa; aaaehiaea will Wa.ia ka aiaa: Cottoa ia tkae far tha kiawl aroaaaang af ail eropa. aaock of Ik aaadlrottad la tka groaad aad what ptaata aaaa a ap ha a aarer raoovarad I ally frowa tka early back -aaa tkay goc lafa la kewartag Itaalf baaaUfaUy. Oaaa ara taratag oat kattar tkaa had kaea aspawkad. aad of aoaraa tka will kw tkw way witk aotaoa. too. ia tha 5aaily roaad a p. tloadarjotro Maaaaacar: Paatry thiar laal ta akoat tka wore ia tka catalocae mi tJotdekoeo crista aowadaya Tha aaaaaare of tka EaaMt-a Caroiiaa Fair aad bcoek Aaaneialtoa era aooTtag a daaarkaawly aad atalkodacaiiy, aad we eaail. waalhar peciitxiag. kara a Saa atbikiiloai aad a good erowd tka Fair la OeCAAOar TaaelaaBorof tka elk) uaa aw tka potaocy of tka peeae "ill aattkar laflaeai e aor aootrol tka actioa of tka Uowror la regard to tba Directory of tkw AWaatia road. Aaaa Eaatara aaaa hilar If tka Governor la feaailiar with tka) aataataua aad will ace. oa hta o n Jadgaaeat. la tka y bat ictarvat cf (ka) Scata aad othar aioc a hol.l ara . aa he r-fttt ' ta. aad fur tka welfare of tha pa kilo, aa ka aaderataade it. Tha Go araor ia aaack g rati Sad at taaprvaaal (Law pfcytJoa! eoaditioa of tha Atlantic OaXToey wntaa that he will apply it to tha relief of hn nater in law, who ia the ooly one left of a family of four lea a, tlwtaen having loat their liree ia tba fearful ca laat raphe Aa Opportunity. Tha aaoretary of the adertuing torn miUae of the Board of Trade. Jaa. W. Watara. F-'j , ia in corteapondenca with a large manufacturing firm who want to boh their plant South. It la a manufacturer of machinery, enginea, boiler tnd taw and gritt milli and employ one hundred haada A apecia! effjrt ought to be made by the Board of Trade and citirent to eecure the tranaferring of thia valuable plant to thia city By propar efTort it can ba done, and if Jjq wi!' be the b 1 greet thing Jo for Sr4" IVrne for DAI J year. Death of B T Jtayhe-, Ej ; The many frianda of B F. Viayhew, E , of Ooidaboro. will regret to bear that he ia no mor Hj diad Saturday at 3 p m an 1 b.a remaina were brought to thU city on laat rening'a train. Bat a few yea ra ago Sir. hi ay hew bee an the practice of law in Pimlico and Hyde aon. 1 lead rurfa-oea of the freezer. The c hem lata footvd that tba extract waa ' pore, the oorr-oeion unimportant, and that tha real trouble waa with aix quart of tha milk need. Thia waa not cooled aftar anil king, bat remain ei in , a warm placa in a cor red pail for two 'hours. Bach treatment aa thia, the chetnUtj find, ia favorable to the gene ration of tyrotoxiooo, en named by Prof. Vaughan, of the Univeraity of Michifrao. who detected the poleon while in veetigating an icecream poiaon ing caae in hie State. Truatees Maetmg. At a metin of the trustees of the Sew PVerne Academy, held Slondiy avanlng, a committee consisting of Meeer. J. S. ling. T. A. Green and Geo. Allen, "were appointed to look after the aelection of a teacher to take charge of a high achool in New Berce. The new brick Luilding will b used for that purpoee. Thia ia a fine ot portunity for aome progreeeive man to eatabliah a perma nent high achool in a locality that hat few luperion. The committee left for Mortbead tvst night where they will eonault with the officer of the Teacher Aaaembly towardi aecurmg uoh a per- o v e r by in famous tei Dr, 1 : r. K- n ; a com pier. wi.eftf he he r.i r r : e city, ar. 1 acho. 1 nr. '. 1 ;... to Tri !'.: 1 .: Soph on; . r- u: i t or fio w, e : . - r . ; : . 1.. ' the w r h ' b . r v . ! -Cist r. n;n;. r. t S dev,.te ! j.!- tirr. . :vr. 1 t. and bii ul'.iire. a:. ! i ful in both Sir e '. - poeition (f ";;:;! 7 r publ:r in'.r'j'".i r.s : ' I the people an 1 to the the public echo. ds. lie laet at SI mnt y. ; , hi daugh'.t r n h ref i i But few n; en hwe courage to .-.rugt'.t' advants's 1 f enrly 1. did . Ia thii Htruulo !. worthy of 1 m 1 .at 1 on . f r. t t ! e I Tuesday : a v;. t to i. . n the t:.e (iiH Bird 1 1 m p ! e A Terril.Ie Mortti. I.ITTI.E K K. Ark., June JJ --A heavj rain iturm visited Conway and Van Buren counties laf-t Saturday r. i k lit . and although it lasted tut a t-ho rt while, it worked a loe.s of life .ir. i property that cannot be estimated. An old man named Emerson was with hif family in hit house near Clinton, the o mn'.y ecat of Van Bursn, when the etorm w:ig rag ing. After an hour V r .:. water grad ually tlooded hi 1. i.e. and fearing danger inside gat!; ere i two of hid child ren in his arms and went to the. door to eecape. A the door opened a hue log afloatdahedin tho entrance and knock ed the children from hid arm;. They fell at his feet into the swift current and were lour. He then took up the (wo others and succeeded in getting out w ith tham safely . telling hi w ife to follow with the others, but m attempt ing to eecapa in the eamo way tne mother, witt two children in her arms and th"-ee clinin tj h. r drerv, waa carried down w :'.h t.'.e ' ; 1 and d ro wned . The father ar.,1 t children, th.o onlv one left in a family of eleven, escaped When the water eubsided the bodies of the mother and seven children were oatterea no re ana mere tor a consider able distance around. tha clothint; hav ing caught in under the bu-hes nr.d the bodies held ast in that w ay Cm ri;pt d ly I'olil ii Clil ao . June J Jude l'rer.der gast this morning ri n !er 1 h; decis ion in the investi;atii n into the Cook County Insane A-Tlun:. The investi gation wsj baeed on an application to release Dora Willarl from the asylum. This matter the Judge tirst d.sposedof by iAsuicc an 1 rder c. ir.ri-ottirg the patient to the State 1 mary .it Kan kakee. Tho dicision H I. . 1: . lutits central idea is explained in the Judge" reference t 1 the political intluences which were allowed to control the Cook county institu'.i. n. The institution, he say, must be rem ved fr m the in tluences of pArt isim -h i p :n ordi r that eoonuaa with Mattering pmapecta. H a haadth began to fail ml he removed to (oldaboro. but diaexae had fastened Ita if op:n Li-n and he c rt:rud a ruf farar until death r.iv.- :...n Hia barraved :li. ro Cir. Ltrr and frienda have t he j rr. p a th y of many friends in thia cuy and coa-. mua 1 ty . R:ut More- Tha Hew Pull-jir. head. Mjrha 1 . :;v and the Atlantic Hotel are at prrtfcE r-.ATir.g aa tdna facilitia for travel to ; r. -cn aa 1: poaeibl for rrVjalharn rai . w av a to atTjrl Tha Be w Pullman rou'- ' '.---a aummer aeaaon axteoda from il . rnato w n . Tanneaaee. to tha Atlantic ocean at II ire head, through aieaper th-' entire diatanceand no change btwen the twj poinu. At Uorriatoao a conectioc 1 made With Pullman cin for VIemphia and New Orleaa and the Weal atd Svuthweat with oo'y . r.' change at Morriatown, alao conne.-1 1. n f r all N orther n r itie. The may be tai i of the ccnnec- tioni at ilriwniN'rj and at Goldaboro. So it ut poaaible now for the aummer Iravelien Uj reach SI rehead from al onoat inr i.K'ti 'o f the c.njn'.ry with oaly oca chasgo cf -r Tbia la a onagniti'act efTi-e. tne t that we aaa ever h 1 in I t g ) 1 aa ma shall ever te b. '. hivuotil wegeta double daily la.a. aai tho Atlantic lioad de aarvea graa: credit ( r pulling il into effect. The au'.hcrilie of the road are folly abraaat with the time, and are trying to 1 the beat stvic poeeible with a ung We trust that something of lubstantial worth may be accomplished lookmg toward giving u better educational facilitiee and mean whereby our own children can be kept at home to finiah u p their course ofatudiea. Beaidea, it iem to ua: tituated as New Berne is. that it ought to be a great central point of learning. Pupil ought to bo drawn bore from nearly all the eaatern conn tie inatead of going to the central or weatern portion of tha State and often acroaa the border to other states I it net time f r a hall' ( oiton Hargloe. Tho following atatement ihui the relative coat of ihe expenae of a bale of cotton covered with jute bagging tnd with tagging made of cotton: !. . r .v a t o: "2 I b 4 Ibe. -6tc. 12 lbs. It-'t l'.'i Si 12 .': lb. i": li 4 -ft a.-. S4H CO 842 4. daily Irai Calotta Newt: Wa1 Ut C. 8ro4t aad kia f aaa 11 y ware at praf er onaating laal aat kairmlara broke into hia raai ' daaoa aad r aaack ed I ha rooot. They taraad every taag a paid a down, but oaly look a few dallara la eaak. laavtng tka) eiotkrag aarawa akoat tka rooox. Tha tail aad of what eaavaed like a aaa all ryclooa paan t rvr tka city yea aarday wkala taa !lri waa In preee and graaiar fall af watar la ao itaall a aoaew of ll oaa kaa aot oeaa aaaa la aaaa a day. All aroaad tka cuy pao aeaa gnimm look lika eattia bad nam padad IS tkawa, bat fortaaateiy no gy4aaawa daataaja wa doaa la I oo g Creak eow-aek tp 1 ha wtad dd ooir lrt 41 g- Trawa wara blown acrooa law) road that kad wvtkwtood tka ecorme af bail a eaatary Two kooaaa and mmm kara ara raportad aa a a roofed ajkoaigk lava koaaaa wara ta a very le Unlialart anadMaoa bafora tha ecorm beaiaa. Taa) eropa ia Steal Creak raf tmrmd mom. Cora which kad baas (hoot la ap rmptdly for tka paa two w fjaaj aaa aa tka groaad. Half of the aawtt ia teported loat oa aeeoaal of tha atalka kraaklag. aad aoawa farad bat lUtt koUar. ' Eaat mi Ua aity taa atorm raa vary eavar aad a good e aad of the arrawbtc orvpa were aaack daatagad. At tavarall la la faajawtad that tka Method -. taa kara pad aaaa klowa aowa The Fourth We a (Cm Cot; f r At meeting : c n t y on ' an A .4 A saoc 1 a '. . 1" s every count to pr e; r co m p n v - war name of J a w ih V .o.e: l!;- 1 3,- -r. ru is 1 h r to impr. upon the m the irrportanoe of . o rt h 'u-e of your . '. - ' v r 1 organize whr tbeaa rrgar. ixed in bo no', the loaat i f which correct r.ater of every from each -otiniy to tfie It 4 important to get the correct f tu-ti and r.o'.4 whether dea.1 or living or wb.At has become of h.m. Th S..idirr a Home VJ''00 cn dt&ai:lr detrrmmed upon by theae Aaaociatior.s 11 ;hy can git all the fact The Vaac-iat. n in tbe county can aaaertam how n-.:-.y disabled aol Jier ia pr hou t 'j . wo have not yet en the name f a ting'e one who M aa k 1 o g o u : a n e 1 t e r. 0 e in a u c h an loatita'.ion The Amor atior.a ar - to irini: ly lactmg a president, v.ce preaident, tao ratify and appointing 'an executive .a,u, of five. We truat every man 1 in tar vat d Weigh; per yard. Yarda par bale Coat per y ard . Coat par bale , Ciiet of tie . Total coat bag 'g A Tare on btgging . Tare on tiea, Total tare per bale. 22: Net wgt. bale 500 lb. 477! Market price per lb. 9c. Groea proe'd for balo. $4.2 rO Net proceed leaa co-it b'gging and tie. $-42 .13 Tho bale packed in bagging made of cotton will net3-4c. overtheonein jute. The difference being made up in the tar. The tare on the jute being S per cent, that on the cotton being 4 per cent, the manufacturer agreeing to allow 8 pound in favor of the cotton bagging The jute bagging afwr it is stripped from the bale 1 worth lta3o. per pound, the cotton bagging ia worth j8-. per pound. It will require 100.000 bale of cotton annually to make the quantity of bagging neceaeary for a crop of cotton, and it i eatimated that the uae of thia large amount of cotton for a purpoee to which it haa never be fore bean applied will cauae an advance of ;c. pr pound on the entire crop. William H. Olivf.h. Newborn, N . C . the sweet waters polluted by polit: The Judge r. asy luni be n n;. site, an i th.it a State I.- i'! at u re the matter. f chuntv mnv net be c. moo ted fr i. .1 the I resect ;. . f the : ' 1 n 1 to snTFMni in ti.e le 1 Hit Set 6 1 itfh t 1 1 .r the hills spiral height if the city jiibt in sight Planned like a toy . Flashed over death and life Flashed over peace and strife Sorrow and joy But none there to pray for him None there to say to him "On my boy 1 ' ' No hand to smooth a-ay His hair tossed and tumbled No hand to lovingly lay The hot brow of beautiful clay I pon their loving heart today And comfort the humbled. Who is tin re to o apart f run) the pirlor from tne miirt : ro , th- vM.rM'd wnje of art With des r.- to touch ins heart To rom.'or 1 him there '? Who is there will go aside 1 rom I if e 's pleasure, pomp and j.r i i Snap the manacles of gold. And pour upon hia wounded eoul The chrism of prayer '.' 1. 01. t: ago a mother prayed As t-he softly singing laid 1 iently on his little cot Her baby to sleep) t'an that prayer be forgot An 1 her love a hopeless blot By Go d who saw her weep Humbly by her baby's bed Humbly, lovely, with bowed li'.cd As she lonely knelt, Breathed not half the love she felt 1 'h. is there aught that can elTace A mother s prayer from Ood's grace .' Yet who is there to slip away From the parlor, frcru the mart i rorn the world 'h ways of art To comfort her boy today '! 1 1 1 the ribaldry and scorn oh the purple mockeryj worn 1 'h the cruel crown of thorns 1'am and opprobrium Pressed up m our Saviour's brow Smiling. smitiDg as they bow In the hall of Praetonum As the holt tapers hine i 'ay ar, i Right before a shrine Burned a thought within a mind Of the hall of Preatorium loir. 1 with scorn, shame and blame Fin 1 against our Saviour's name 1 ''. nil that wo owe him An 1 th. se holy thoughts that came Wrought her strong. She wa a g il With none to help her iu thia world. With n mo to help her go apart Save the desire to touch hia heart, To comfort him there To hold him up with arms of dust a 1 1 1 (rod should send aDgels of Trust Her burden to bear, In'the calm, chill moonlight ti er tho hills spiral height 1 'f the city just in sight Glittered begemmed Locked within the prison door With the guards around, before All . the pure stars shining o'er. Walked the condemned. Kven the nobler part, one saw Sentenced by human law. ' 1 'h. 1 i you think." he asked "That G id in His mercy kept All my wayward, wasted past Hidden from those that slept V" J Dropping his humbled head Over on his crossed hands 1 Look ing o'er the moon I i t 1 ands I Lo wly he said. Speak ing" as tho' he counted him el f dead 1 "If I might live again ! If I should once more live ' I'd only live to be ' 1 His. His. whodid give This Vrieeless peace to me. Counting life a farce of fate Full of hopelessness and hate Till she came to me Like God b angels use to come To lead men on to love and home And God 's ways to see. And when I saw the Christ's pain Snapped the cords of sin in twain Lo I was free And the faces lovei long since With the peace of penitence Caaie ut last to comfort nrn In the broad, bright daylight O'er tha hills Fpiral heights Of the city just in sight Shone like a snowllke For trie Saviours meek and mild. An Israelite without guile SutTering for our sake For the honor that we place Upon the greatness of a race Who gave a woman full of grace For God's own mother We will meet without a trace Of aught save joy one of that race Tho' he does come from prison pluce And call him, brother ! W. H. P. 1. 1 Gronge. N. C. June. lja .It Dll M i . . 1 i Lgg : O ihn 47a". ". Fodd, r. ?: 0" .1' XVlil KoTP- K -- 1 . yellow a;;.. .1 - 1 . Tau-i ;.(o ,i o bgEhVV AX-- BK:-:y .-i foot. Ham, Lai.; '? :!!. ' Pi: o . grown. 'd 1! A i St . v Ti 't ;o 55 to f, 1 ; : u i. : 1 u -vA Fine(olorsThat " QjivVCWASH OUT 1: F - ;.). H : . Labd 7; c. b . t,. r- Nails Basial', v.'..rG. Sugar Oranuiutt . '. CorFKit 2i a22 c. Cueese !:!;. Salt oOnb'c. p. r . . MOLA8SK8 A.VD SyBCFB 2Cail POWDEH So. CO. Shot Drop, 81.50: back, 31. IirE9 Dry. J i - .ro j Tallow 4c. per Sold bydruggistS a i wi I.'tn,!Ms "VT lt I Ti-0 Colors, I I 1 1(1.1 vs I u MiKV 1:1 l l; ' !i! f SS ,Nk 1,1 ,is " K!n.!s7Y,l..rs. I'f KUI,ls in s s ( ir,. 0 FOlil Z i o i ; ! ) : 'l 1 ; canary, -N. C. 1, 1359. pt. 1 Tj THE TiX-PAYiT : IS 1O0 rs of Noti. m is : o 1 sesM )n ; r ni , for the p'urpo for 1 S-0 as p.r chinerv Act. All pere.. r.r notitie i to said bontd , : J. A. IllVi 1. ' v - it r.r: ! n- c :,: t!.- irf.ii J A ''-. A. L:l i ,.!o n p.' : the 11 me i i T.i n ? va: L:i. o .m -e in -i".. Li-t : Ma- ; a r . m to on. 'i 1 a. :mil ol K. I .Ootliflll- ol leathers I'nt! dlplo- ' nivetsity of 1 ' : ' C ! .;m ii 'i h lies M :r liiriil, the '. New 1 oik. ' Tirnn is 11 gralu- -i ' o y . Hiid 11 fter tU J -yn tess. .rs. . won both the tlnlH Hi I l,e Kich- mel afterward 1 i.-t ..ew 01k CI. ts. w ris NEW BERNE AND PAMliCO LI.N'E. The : MID: l'ii:iHlH-!; ' ii l pur: of ; ww 1 t . I.f..v.' (- ! 1 . ' 1 k. , i 1 r : ! '. ' . t z cm: icr T Alio MA, ::; s tiedi'l::. erary ( , ; I anil F'rer: If paid ro, The above Tf paid or: Apidv f, je2 "j d 1 .. - with M 1. if. 1 0 '-holf in ao-,' for , .,,,,1 : J'. P. Ho I'llortsracre i ..'S e .,. . of steamer . o en :o t: i r l.-n i- ' tel.. Illtf at Was:.: l.- ave -ri ". : io5 at i hi. I .fit e I 1 : a v t-: . ; ; a::; : n r : : '. 1: . I . a . , so u Hei .e. K n-.t-l-Oy v;rr ct er fo! 1 1 . t the n in.- 1 :,ur.:. I,eu e f v. 1 'craooke 1 run ii h C . s 0 ; l'I: US Oil'' l - 1 New B.'.-io ; Krl!a - . i e ! 0 day iiiiin; 00c. 'PI' u 11 : est: v, ton. oday to N e w rnri le fr, .-7:Ti, . - ' . . .1 in 1 In-: t. I 11 moriHo,. f"r a !Ul bo to iHTY inc. full Lit- K F-.tin 0170.00 ;nc.- 101.50 220.00 ince .... 210.00 tti i: n )D. Pres. Sale. i i 11 t he payment 1 : :. no 1 Igage s It. .;. nuii a. K. I ..'. -. !J to H.'i. 'Oi l v. N. r . I will .on e. i. (erred ' : ... 1 ..1 11 House ' ': I I t I H dav : rst .M".',,: y, 11,'e 'O'lii'o'n o.-cu pled of I e rt v Lane and 1 e w Mei lie. hein s" s. :'j and '.1, as 1 .'.e City of New "li veypil in 8ii(1 w made Highlander Tobacco Works, L L AUMISTEAD. I'roii.i. 1 lynch .d in;. Sijiokiug Tobtireo from tlo-i-took the medal pr til 'n nioi at Philadelphia, 1371), no. in no., peting at the Pans Kxposoi .u. D. T. CA RK WAY, Agei 111 14 dutf N-(w I',, 1 ro . N KASTKKN MilRTH rP,;!,FU MARBLE WORKS, SV.W BI KM . . ! Monuments Tombs hi tn .TAUAN& AMERICAN MARBLE Orders, will recoi ve prompt attentiop wnd satisfaction guaranteed JOE K. WILLIS. Proprietor v ' wiii.ni mi 1 11 1 1 ,imM0 . j . A1 THE VAUJUw TiHPEfl AR3 Cor. BROAD s t o : rs, ei:tr: . iiihi'! .es. 1 1 on 1 OTWif, A ISO ill 11 sa w moos, trrist mills r.-i'erv, c 1 11 ipments o'.. 0,11 every uescrip M-ept 1 ne steam - ocn as t he Loftin ; her Information I) CilA i h! NEW BKR.y, (. V.. Mil . bb if p.. v 10,1 , ! ... . i in KiDston. ALEX FikLLS, Traveling Agent A Nil Eclipse Sewing Mschinra. TIIK MAI IIKRStJ KIHMII III (Ii TILL Lfc.A US! Wehme on hand and hp- i nfaci 1 1 r o e and leeeivlng every itn.v iinno-onie l ioi.o oiilt., Charuijer Suits, loll! sinnhH, :o.l robes, i)e8ka. ( hairs, Lourites, T.n Sao s ar.it Mattresses. All the cooUh v e n ia n n!m i in ie go id and substantial. We h!m Imo Hi.' finest Btock and law at style of I-aoy ( ar riaies tnat haa ever been brought to n.; city. have a Hue st:M'k of ( Um Hi-, p.o tures ar.d Mirrors. Ve pny spot rash l..r our goods and get a discount of in mid ' c.-i cent, therefore we em sell golds h..,.o than Hoy other dtor.- .11 this eitv. Vean also ngents fo- the Kcl ipse Si h g a. 1 01.. It has no n. , mi I . If yi.11 wi.nt a Ins: Ook iKaelnne call nnd see us be'01 buy in;:. wher... V wir save you mom . T. J. TURNER & CO., PR d" I : i .it-. A 21 M l.lul- htreet . New I;, rue. N' ( c Hi - 1 n u h whoa o 1 1 o , 1 .00.11 haa aa ''I''. 1 'ii.. 1 . , J...IHI, nt aka f 'hi , . ... 111 w Ind4.w, aa- 1 , ' 1 - - " i.' 1 -1 Piu4. inw, 1 1 'V "' - ' - 1 r 60c. BOYSVMCTiC fJO REINS. gf.. .-,.i.T . '.. -. 7 in wai ft v, ,.f the v) V. m'-v;. . ' Heir l .1.- anted If 11 hi 11 a " iPS-c. I ,' ' .' protly. i :2Llo. iSiiit.'3 : 1 ' i'mJ VEL0G'p:.:tQELL - . m ,r,ii,,,r,i .: ' ' 'lil , ft ft"1' " ' " ". ' 'Ml V - s V 1 his Koi umn Wm. roast to i rO'V a . : in (a-ean si: :n 11. 1 I'flMlo ,leso :. enabled t" it" m trouble. A pieis.. Bls'ruttordeJ. ( ne 1 1 : ;i a r w-f regular Neuse a:. Kare 1 a n d o tton on this Kitd J 'ia hi aw mill and most mil mio . Term . ten y, apply to toe 11:1 Ivio W H VCM. LARD. he Fame -ooe a: . p a - I ill Beii the 1 rn-o property, toe p.tle 10 which y ; urchase from Ma orGraliam Daves a insi inoriay sa.e .- lrs. Jiash W. II. WILL A HI). Ailll:-. Ally. jeLT w30d At I.ofr : Wanted, racoke a:; 1 rt ' ,I)L la re . 1-rf r t W.tM 'her . ii f J M A ; Ths New Oavis. Lleavv Fa'es MACHINE. L ladies want it I mach inc. N'e w P.erno. 1 of this s; ',il;s ccau-o It l!-.Lf 1'L r itself. The ; a '. ! DOhO p-)t;;;,:s Ber-rivax: will pay from ,oc. to :.-,. ano l.o-o Cattle Hides i wi.l pay from c. to be. per pound, j Otlice front Cotton Exchange. I J. I". SMITH. May juh, lot-t). dwTm T l! i: PJL-ACK to BUY GOODS LOW, 'KPFECT Round If Rft I? 12 i'Hl lCD llltlll.lMl the lslui.,1-,. J HN-T' w N. Pa , June ..' .'.1, the local phjiicur.s met ac- .d. r.t.i..y at the Bedford street h si :tal last ntcht. They repreafnted hi; parts f tl.. stricken city, an 1 m f t e r il;o':--ir.: the c.iiamity joined :n the c .- o,i.: n ict less than ;' ' i j.- -j :, w . r . -1 .: the flood. On account I the general knowledge of the j.e. pit' '--. ps. d by the physicians, tb." ist::;:..'. j : 1 o ked upon as reliable. UnckKn i Arnica s1ti. Tut: Best Salvt in the wor.d for Outa, Bruises, Seres. L'lcers, Salt Bheum, Fever Sores. Tetter. Chapped Uanda, Chilrj'.air.-. Crna ird -H Skin ErapUons, and positively' cures piles or no pay required. Il is guaranteed to five perfect satisfaction . or money re funded. Price 2r) cents per box. Por sale bv U. N. Du.'Tv an '.7 Honoring ( aplain P.iinmiii's Mayer. Cim;i.t:.'T"N, S. C.. Juste ;j Dr. McDow. no awaiting trial for the murder of Captain Dawson, was yester day chosen as surgeon of the Lafayette Artillery Company, tne o.dest organiza tion of the kin! in sh company iscomp -e 1 of Punic and Public Speaking Cpt. W. A. Darden will meet with Lnion Alliance No. '24 at theGabrisl Cox plare, near Shady Grove. Jones county. N C . July 19. 19 All Alli ances and the public are invited. Come! and bncg your baskets, and let us have an A 1 . i.m ce jubilee. A. O. Hamilton, Pres. I T. Hawkins. Secretary. I Itwr been troubled wit.i catarrh from boyhood . and considered my case chronic until about three years ago I procured Ely's Cream Balm, and I count myself sound today, all from the use of one bottle. J. R. Cooley, hard ware merchant. Montrose, Pa. Mr P M Barber has used Ely's Cream Balm for catarrh in his fahmily and commends it very highly. A lady is recovering the sense of smell. A Tunkhancack lawyer, known to inany of our readers, sayg Lo waa cured of deafntss Pittston, Pa., Gazette. Hui l Between Louliianu Editors. Ni:. Orleans, Juno 22 Mestra. Faoiuit and Noquin, editors of the Com'.t and the Sentinel, rival newspa perj in Thodeaux, La., had a Bhooting atTrsy yesterday. Noquin was shot in the body and died within an hour, t'acquit was wounded in the head, but not dangerously. Tha Sentinel had ac cused Pacquit of getting drunk at a re cent picnic. Facquit demanded an apologv. which was refused, and when the two mm cut they began firing ou each othf r. A C IIILU KILLED. Art ... r ' u;l 1 killed by the use of ; a'. - .-'.veil in the form of Soothing yr:;; Why m there give their childreu - ich ilea'.ly poison is surprising when -.hey can f tieve the child of its p o ilia : ro-.!,'.es ,y usiUft Ackers Baby Soother 1' i.taii.s to- opium or Mo phi'ne Sold y 11. i'.-rry, New Berr.e, N ('. (.i riiuni's Demand I pun Frauce. Pai:i. June 19. The Soliel says that Germany has made a demand upon France for the arrest of an alleged spy named Lechmer, near Belfort, in the frontier department of Haut-Hhin, on Whit Sunday. The French officials declare that documents found on Lech-mt-r justified his arrest. TOIHISTS, Whethtr on pleasure bent or business, should take on every trip a bottle of Syrup of Figp, aa it acts most pleasantly and effectually on the kidneye, liver and bowels, preventing fevers, head aches anil other forma of sickness For sale in .lOo. and SI. CO bottles by all lead d ruggists . This favorite Mountain :, for the Season of D-c. Guests enjjy tho i;o . lI; best Mineral Waters . on: superior LITHIA SPRIN' hundred yards of the hcu- Terms, t'G to !0 .or w Post Office in the build:. W. D. je 05 d tf 6 : '. !- r.non i c of the tin m a oi-i one P:; 175 Sampb Hats, All ?hade--. S i.:, i Fur VooI New York Cost. Barringfon 8X10 The Best That pure C rn Pure Of" V h : : Medicine, loo-. ;.t V'e 1; . p oCFCintly in stock Provisions, G r-;cc ries, Dry Goods, Boots and Shoes Don t fad to give us a trial when in need of :;tii thing in our line. ROBERTS & BRO. VALUABLE CITY PROPERTY For S!lXa3. As Kgi n! for owners we offer for sale on easy and a o iu luodali mr terms the loliow- ::igl eserihed improved Keal instate In the i : : v or ;e-v Berne: No. 1. W11AKK rHhl'ERTY AT CNIOS 1'olNT ; lii.C udea the piece of land known ar "THK ISLAM., aiMj 1 he wharf or roadway leading therein flora l ast Front street. A so, water space now being filled In. The iiouion isi ids' :n thiTliy for all raann ta. luring uorposes, -loU tloi largest eiaft ::t:ng our waters have ample depth of w:iT r for l' a !::o; and unloading at the wharf. No. 2, Thi H I Nb i F( NT. No iv i -. 'l'FIt 1 ; A ' .- a. It). ; ; a v j . I'-FS A Nil lots Aa lugs. i-.i.l- c;: Kiikwoot! The be 8'. in mark At t f. r the J. F. T A t ..I dei r: ; . t- 'gel her u . ::-.- same w i ; . -utloi: '.- d . Ca o w i : l-'itcNi WAKLHOOSE .!: AM IAVELLINQ I uei i.; ltd by It. O. E. this valuable proper hesi terms n pon which ,vii r.e furnished on . 1 1 ... : . 1 at ibeir ofliee N '. 'l KI.I-.'T. lotattr AgtS V Y C as sard's Fur THE BP. ST. A' J. F. 1 A m: GREEN, F0Y & Lard, H "S CO., VALUAELrJ TRUCK LAND FOR SALE. About FORTY ACRE; CI.LAHED LAN D, a tea within two milts of the citv, suit- Americnns Dine iu the Kifl'el Tower. Palis. June 22. The American en- S. uth. This I E'neera visited the exhibition today. Ii 1 citi.-. ns" They were welcomed by M. Eiffel, the en- of Charleston, is commanded by Cap- gineer who superintended the building tsdn Bolger. one . ne cf the county lf the Eilfel tower, and entertained at judges, and in dudes many other pro- ' a Kalti breakfast on the first floor of the fesional men in us membership. i tower. Mr. Whitelaw Reid.the United Mates Minister, waa among tbe guests. W hat N Homo itliout .i Hons, kc eper. ia the degraded view taken by a grurT A Maltltode of Allmenla. The ailments which atthctthe kidneys and blad der ara ao numerous that mere- i old bachelor, of the hoi v c tiice of wife ly to name them would fill a apace far and mother. And yet how many outrunning the limile of thia article. ; molhera and wives there are who are SufTlce it to say that they are both ob- simply "housekeepers. household annate and dangerous. To their pre- , drudges, w hoee life is worked, mt while venlion HoateUer's Stomacti Bitters ia disease ia let in. during the ceaseless well adapted. The stimulus w hich it round of washing and scrubbing and lends to the action of the kidneys when dusting and baking and cooking. The thev ara lethargic, serve to oou ntaract same clothes and t! rs and furniture Daacliraa'a TTO aaatlik --) 00 in il,tA th news and old Con fed era taa to .... .-i -M ikia o r-a n i sal lltl 00 Ut fua aaa iav i a lend eacy in them to lapae. drat, into a tat of pernicious inactivity, and after ward into on of poaitive organio dis ease, which aooil daatroyi their deli cate lntanumanta. poison a the blood and caoaa death. A double purpoae ia served by thia depurent. It promotea activity of the kidnya. and expals im purities from tha blood which have no natural channel of outlet, except theae organa. CooeUpation, biliouaneas, fever and aru. rhaumatum ana ayspepaia, and dishee are gone over and oyer nntil the heart it sick and the body is broken with worry and disease. Amid this toil nervousness begins, bal digestion, irregularities of the reprod uctive organs, prolapsus or other displacements, popu larly known as " female weakness," sick headach an 1 a host of female com plaints follow on. F. r all such take Fir. Pierce's Favorite Prescription, the only remedy sold by druggt.-ts, under a positive guarantee from the manufac- that it will give r-Ati-faction or M. Eiffel offered a toast to the President of the United States, and Mr. Towne responded with a toast to the fraternity of Prance and America. WK CAN AMD DO i i ;; jrauti'ti Acker's Blood Elixir, for it ha.s been fully demonstrated to the people of this country that It is superior to all other pro; arat-.ons for blood diseases. It Is a posits.- cure for syphilitic poisoning, Fl c rs, 1 rnptions and Pimples. It purities the whole -yst.-m and thoronehly builds ip the constitution Sold by P.. Berry, V w Berne, N . t '. Do a General Backing business. New Banking IFuse, Middle Street, fourth door brFjw liottl Albert. fctdv.lT Nt-.W BKltM:. (. for tn. Appl, -TKKKT, AltcillS. CLOTHING ! CLOTHING! ;I0THING ! Notice. W. T. rd'NN the put.ic that h r.op'-c::o ::. is repair Watches, Clocks and Jewelry opposite the Depot. New Berne. N. C. Work guaranteed .n : pri -es to suit the time.s. ...7 ;,n Cutaways, Sacks, and i - all of the Very Latest Styles. You Can Save Money I By buy in c Mixed Paint your A Fib. 1 :. etc . f rom win n y SHOES We have the c dehia Ice Cream Prefers L them before buying any ' sun oth-cr We have a full stock of i-v-the Hardware and liuiider invite your attention to th.o ;; WHITTY cc Ager.tr f.-r the ',.oi-.i; celebrated He;, iv Mir. 1 !' dealers in Litnr. -i:i -' '. : ; to. Hot i m . ' . G.V'i SHOES ! S. LkaMan. li.iWAI.l- D. Kr.1.1;. Leaman S Kerr, WHOLESALE Commission Merchants IS ALL PltODl'fTS OF" THE (Jl( A III) CHOVE, FARM A.NO VINKVAKO. 165 West Street, New York. REFERENCES; Mess. Nash, Whiton & Co , 120 Warren St.. N. Y. Mr. R. C. Curtis, 193 Reade St.. N. Y. Merchants' Exchange N'at'l Bank.N. Y. C. M. Brown, Banker, Washington. N C. And Banks of New Berne. Represented by John E. Overton, of Portsmouth, Va. may2.j 30d Land For Sale. TWO tracts IN LKNOIR COI'N I V Ix mile? south of Kington, on Houth West Creek. No. 1, 360 acres, with one hundred cleared, balance well timbered. Well adapt ed to growing corn, cotton, peas, etc. A portion of the cleared land embraces a rich anch. No. 2, 250 es of timber land, aboat one and a half miles lrom tract No price f.1,000 cash, or art caBh with proved security for balance. Apply to JAMES WILLIAMS, Kinston, N'. C Or to JOURNAL t'FFICK, n21dwtf New Kerne. N. (' HUFFY, s ntly ap- ecetving HEAVY A GLANCE t IN THE ESTABLISHMENT OF "Bell The Jeweler "iS hlDine tits Will convince any one that we have in stock the Largest, Most Varied, and Complete Line of Diamonds, Watches, Fine Jewelry, Silver-Ware, Fancy Lamps, Burmese, Gold and Silver Head Canes in the State. It will be to buyers interest to seo our goods before purchasing. Ho ! For ihe Sea ! Best Summer resort on the road' the lovely islund of O cracolte. Nature has made it so! Man has im proved it! Sea breezes from every di rection! Finest fishing in the world! Sailing and surf bathing. BoatB, Suits and Fishins; Tackh at command for reasonable prices. Ait fl OT 1 1 PS V fl IS GRAND OPENING OF THE 0CRAC0KE HOTEL, SPENCER BROS., Pkoi 'hs. ON JUNE 18th, 1889. Hotel enlarged. Table supplied with the best. Servants attentive and polite. Soda fountain. Band of music. Rates ' low. Steamer two trips a week from Wash ington and on from New Berne, h irst trip June ISth from Washington. terms; Per day ... SI r, to S'.'.OJ. Per week, . . . 7 On to ! Ml. Per month, .... HO On. i Addreea 1 SPENCER BROS., jclldw2m Washingtori, N. '. uppiying 3. ICTURES, MIRRORS THE BKST I'letllie I-rallies of Ho tinds. All Hie -,K gers (Inmps. Card and Cabinet size of lraiues. hoa - kn-h- lngs and Knai avinirs. from one of t be lai kr.-si and best selected stocks in the t,uiury . I .s- taoiished 1861. JAMES S. EARI.K A SO.WS, PIIILADKI.IMII A. 1A. S- Catalogue 011 receipt of stain p. jel'ld wm t' te IC TRTJN VALISES ! J. A. .. ii. R!i ;kis. 1.. ti .w- i 4 Caafsderataa to maai ara always remedied by thU madlcine turers that itwnigive ., !..! I m , hsOT K i-ti-n and w Ida arone . ' mone v w il 1 he re f tin d ed VI Mivi Sw w - r - j ... Si ARK I ED. At Oritton in Pitt county, on Thurs day 2'Jth of May, Joel Patri-k, Esq., was united in marriage to tbe beautiful and charming Miss Fannie Griffin, daughter of Mr. C. M. A. Griffin. The Hev . J. L. Winfield performed Ihe cere monies in the presence of a lai ge com pany of friends. THE NATIONAL OF NEW BERNE. Inwlp .p...: : p 1 - " Capital, Surplus Profi' l; , - dip :'.(. ": d.c Jas A. Buy an. To L. H. Cl TLVl;. t ;, ,. Groiti.i; A 1. 1. k;. . j . M. G. H. i. : ;.;-. Sea Breeze Kg IAM . c. rO.000 .700 ure in through ill take pleas showing you entire our stock. W. E. PLANNER. Furniture !! JOHN SUTER Has on hand and is receiving ev. ry Ohj handsome Parlor Suits. Cham be 1 .ue is. beii walnut. Bureaus. Wardrobes, Matt rt skis, Chairs, Lounges, Sofas, etc., etc. He also has a line of Home-made w, rk ot Bedsteads, Sofas, Tables, Koreans. . : which are neat and substantial. Prices Right Bottom. Ana sale Down tn tiiit k seSd w Middle St.. Ni This p pulor 1. ii Incited r.eur i.. i is now open for Cu. ay. or t ive uotoo D. per 1 the summer, his best to pi Stop at his hou , je7 dtvlm s per w ,-'k t a s 0 - v 1 1 y o : . 1 y . i lar during -Nil! do . j may NONE BETTER THAN OLD VIRGINIA CHEROOTS ! Take no Other! SOLE AGENCY. A w.re.-'i. wi.. lias scitered for several ! . WHOLESALE GROCEK, il.'. wiaa iy erne Fettered for several cess ni;il is now lo .itituc'e all the en.: counties t he 111 one month's A pt rfect Home J. T. EAT' N. Prop'r. A . 1 1 1 1 apl-oc J A ; i;. htanly, Trenton, N. C. MIDDLE STREET, NEW BERXE.;.. C. Horseford'e Bread Preparation sold at Manufacturer's price. I Il 4. ' 1 . , I., i 1 w o! I 5 t .''. i 1 a " -' ' 1 7pf . r ; r

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view