. 5 t-lti. ::,:te::i caecum opira - mm-wwrnm at ttaBawa) at. i cihtwii ctr n. e. ... TUX 8TSAKCBS Eaglet, Vesper u4 Annie vlli raa a i UiML f MM ar tau ar Dmm trmrt OkU.uul Mat r&IUAY fc UImmU Uf . -. (Man HUX Ui I . Kl. 1UAJA T mm i rkuuukf. immm am u 1immI.U H. H XontMS IMIMCI A. H.. 1nl, FVtta. ul Jaaartoa IV. MUM tvaal Mr( uk roan ii a nrtur Mimi m aAaj p ( raat mi a U aaa ohM aavraj to 1 0a win aa I nil iaajaa. UmttJfMi laa aa " Imiiii Panama) 4 AaIk Ymr lUuiltr for th JAMES MEANS $4 SHOE JAMES MEANS S3 SHOE. I ftc4 KyiUA. It Ilk (irkhiff. RHJMRH -ntf ptntort. m 7 tin JrvC tim 1 II W'.l ACf in a;. 7 S5i ffi THE JOURNAL. 711 .1 1 1 of A it. fc-l.a : r. of ni i n ' - It !).'. t n j. HLtV't A. ro.. . Howard & Jones, SEW BFRNE N. r. ..f moot J t : rn C '.Ak- f" I a; tmi -v ! tlx df-Jf-.l ! TuFs Pills Regulate The Bowels. fry Noa X M.. f" I Ma t ua iaJ t i lUK; V Vr un .'"v B-xi AJfeA fTU l . IXTWMa rai4i mi r. w. k n , P. 4 a. k n.. .tdiibu.v v V . Ml. urltua . iJ. ILNUtllA-.X 1.4- . ttin. . old ooumlori Sl:amhlp Company. RMHWCEKLY Ll.NK. K. S. Iu.Tt. drmj'Jt i-t N-w , Bora. !--.T '. i -r NO MORE EYE-GLASSES 13 WLU lull. PrsriaMa. aVsal aUJ potataV MartS. m avai W m I MITCHELL'S Eye-Salve SIRE. WEAK, & INFLAMED EYES, i-xj f V J f Cm Tir Droea, Srntl. Sty Tivran, Red tjMs Mnt4 Eyt Uuiltt, fjMttaani u aal i mat la9 ru 1. M Ml!a MOilDAT. J' NIC I'lts :w. sianc luria. s.?t .jitu, Wtlt Matt ftna JN(. V m.. tor M. jalll Hill I' UtlD awut tHl'KXl'AK 4 FVA a. M. SaaVaMSC etuaat auiuwtiUiw -rat ia Wair of ia . a i m. B. t. Ibar Klaavauai rruo. ui4 av.1 ocaar tBafll IB Jja- aal I ra t tu rarav HLX.NI tul I Hi- aaaaMMa artua lb o. O i o tlx : pa ' HEN ONLY! iiaf asainaat aflr aa 9 " u.- auoa4 aavi MaW afiiat ar tar for La paa a nta f aan. as Uaai boait wu ' a'ava t aa aauyaara aa t a.i v v.. .o : ia laa raiura. o o U . 1 i'x. 5or- raaaaaaa arUi 3b4 a t 'aao.. ramlbrt atataav rani a. at ary aaa-trtaar aaa ailaa taaaa aUt a paiq Uiaaa ay ia oCRoara. K. aV KOItKra, Aaat. .'. I I-t f'r aar. Taaara, "M ' "I aaariTr laflaai oclor- a iaeav TX M MJ. 1 m aU ki all DrxiUli al Jl Caala. - t in rara ar a arajrvio- ArUSJIlTt ri avi nitoin onixrrr r-a-T-T T7 -ar W af laaaa. :al LTaCa V U XVXi at- ar Ixjaaaaa a OW ar Tmt. i - i iiaHi w-tr '"'.T'.rr' , , n i aiii in'tLaMu aaiin a rarr . wal. , - a fmaiTaixT ' " f ' ' fl! Z?'? - va-- a-Ia. a'' I (I a ajii'.O. M . IIMl.a, I ? I THAT FIGHT a ri!iru), V aaat-riaaalilaall. Tark Cllr. The fl. G. Freight Line ."KMl-WKKKLY TKIl aarrwsaua BaUtimorc and New Bern I aia i oh( ana.tijuaa-a Jr -w naraa. WtD- tVtAI.kllltU l.al 1. f M I f a ia laafu tor wti auora. ri tlt- WA1, aVA TV ftiA T . at aiX I H TaV aa aaa aaaWy IMaVavCT trata iaat u 5av araaaa Baar Waaiaaaama a ra ana. mtut vaai a a an r aaaraa ata Iraaa Haiuaar. aaaaaia aUrae- . I aaauy aa Naa auaa. aaaaa rTaWa. rhiua- , aa. aa Baaraaa, aaaaawaa Tho Original W1n. C y .aamoaaa. S :M , r T W V '..a.raaaia Liaa M aiirt n . Eat'i .. -.. IV.,, - r A. q. S. mm.: a. I.l r Rrar-i ..(-. E tt' i Znl.a ;A M A s ;.. u ku f r a win A--- -a, n .a T..a. 1: . D-.A!ll,Tl5I, 1 llftja. i 1) vi . ; iaai v.t tor rovf t.aa.n M A. si- aam?itra ai I t.? n' -. "fc.i.in a a:;3 ' f'f T--jr Vi-i riaa, V:C t 4ca : aaawcr l r I K l.ra KJ t r t rrri T a ,- a. a i a - . f t .- i . r Mvi.cit. u ! IKi .a..: . E .t It ;.a a a claarm. 1 ir.t 3 arr I RTr-atir aa l -r a. j aa nora of au't . 1 1 aj a. Wa 1 Mlaaa ata IU aa4 Km am at aaaaraaa aaaaaw J. aa avaaaafafaU. rmalntaaiaa UaVaaaMI W aaaaa '1 ataaaar - - Liatka jtk. Ba.llaaina. "JT. , UtKXtOLlO. Aaft- artaia. Ta. WMJjKaa) at aK. liailal,aJa, HI nta Tart a BaiaaK THa. t-tava. rar; a. Caaaalraa ar&aa-f. I aaal Wm laratayrm. aial. Wailaaailaya Ijata-rataara rawja aWaj - rar' TWaava'j Mlaa aaattaat tao, aau raa- aa faavr- ataMaaaat aa mik aaaiata a as atkataraat oilaaMja M lav InaalM Ilia. AVmtm ttaUitsi Of icik a Mtr TIA M. C. LJ.aj B. . B. UUt. AafaaBL, aaaato. jr. C KW BE31NE ANDPAMLJCO UNE. Tli atmr TAHOMA. Qaaaaaaa.tan laaaAavr. May tla l. aa4 I aa4iaauaa aartav LAa lraM aaaatai. Marl aaaaaa Jaaa taa Haaaair fannaa a'u rata Uxa Dobbins Electric Soap THE BEST FAMILY SOAP IN THE WORLD. I! is Strictly P.!?. Dsifcra ii QmlitT. THI ."- tir.iU a-r aftaak ara , r 'r v ' -a - tara a.!.iW -r -....-.t a l aHaraac TT a aaaa I MaaatKaaJ la aiaaaXtty t-4lar aallta ttaat aaa alo tmrmty yaaara ar- I ,nrj.o aa Caa laaa; taaa I raa la jar. lata (at Caibrir i- au t .rati a !Wa Iv ..-im. 1 ni.- a-it i ' , ,. . r',1 i.m artV.it ..." i ' n.! afti"w U i READ THIS TWICE araa aarai y .avte.. aaaa racarmlAaf a raa a a aaavlauca av-rry fmaUj aal rr'.Ja y aX iaraa a. Va aana WTaa aataaj aavi ratara. aad' aara Vttl a aaaata aa CJaaatuana. m TH'II a (fal aaalaj V J iaV. ...... . V .r laav a. J ..r, arrara 1 ia t; t ll rr liaaaa. Qair trial . ' -a f . " - :. It T a. . : Qaac taia(a, aalAa tut ax4 A Jaa a 4 ttaaaaa-arauL OaaiM aaaaaraaat atavlif aiisa;i taadar as a Ii. C. U aratraaiaaaataa a1 tsAaraaaahiaa aaapl r tn J Jaal a MAI IX . jaTa".. tr (ana kaXOTalU'K. l . tX.aua . raa I A. r WtPtATT m tna l raal , A. (JCK. V lama nal aa. M. HOTT aalatnr. M Daita aauaiaara.. )lMJtij(U. a (n cat. rUar . IIW1UI A. HtWIT, alartf .Maarai ) pcware of Imitations. r Dvaklaa Steamer Howard, atadepndent Stejunbcat Line. Oi and AVar rbaraii f u.a UOi jiT . t Apfil Ik Matavtoatr Ho w a.- i aril! raa lk foaUow ia acada! ro Ttamaoa aTr-y Thurtliy a: fht 'oiock. r-aatarmiax FrtJar T-lW fuJIokj-rtli arary Tuaauiar at hc o'o lock . rata r-nioi Mm Jar- I. J. LA5ITTTK. ManAarar - txnm ai rLrcTin .4- ' S.. -. , I r' Vt x VI ... 4 n ' ' ' . T5 Sit.1 a Aai. ' rt.-.iw '.p9' a-.- rtv' raa jl - .( rallaw 4lrartlaa m a im.. i , i raaat aaaTVaral Dobbins' Electric Soap. I L . C K AGIN A. CO.. ..'.i2t- MAKE ' MONEY! aMltalM aHWiWi Otal kyiralaaw- aaaa- Mtab. , gKMAM aa I. Il J ill i Mt 1 .M4 ' "A4 Ma awMaa, 1 aaTaVMa1. MaaaaS aaf kaputl Vataa (VIMW tin filial raaaagatf AaHH aUuW a 1W paHa tMaa-l Mi.r aaal ' V V. 4aV a CMl. i trMNM fill ttaW I Drunkenness Or tkat Uqayax Hakit. PMJtitly Car4 a- V I i w, GUARANTEE r 'l.ataa. a 4.-I ytft b. t aaVATiaiarruiM . LUjajtr MiMl mu . a t caaTa ar aa w , ar. ar1(aVoci( tlaa t a taalaTa t& r aaaa lAAtaa ia . 1 ha a3a-l'itt T Uralaaa u I w aalaaa a taarviAAaia. a3 1 apahlr rira. UCv aaaa f aai ral i a aaalaraa innir -r an a. .-.'ft.., vtia. rr rtut aaaaaiafaa cut la iurr ' fBf J. AUraaa In -ra-nd iaan.-. faCIac CO . I Ian C.acniiiatL 0 -I k 1I . TM -a.. at a.1 wxata Ala'.a ar.farrwt vfi? -ai 'rn.a.i . Aarata avtval i'a vaat r aroia '.itaaaa : . '.r.a ua: aaaaaa. Hp-ara taoataaia ar "x pnitr-.a.r aaa aaioaaai aiaa. A far Taa-'iaa a u-vua tad anal. H r JOH.1J.H,n 3 A, aaaamaaatal. V a. at aa aula . . . .aa.f i aa. aa 1 1 aa a aj4rvr aaitnal aOaaat aaoaltnal 4avnp aaaa raalT. . F. J. a CD. THE LADIES' FAVORITE. srv- r. '- or nnccn. S75r to iS250r ITEEL' S Woyen Wire Fencing ii. itfmnL t la a a Kill .eta ill.i u . a. attrlt aa Sick Hoadaclie, DTippiii. Fpvtrs, Kidney Diseawi, Bilioi Colic, MaUna. etc. Tiall a nila pradora rrfalar habit nf kM aaat saaaMl dlai-atla. allhaul ahirU.aaaav rau caajua f;aaal bralth. Sold Everywhere. Pi it:'-.. a w i -I I5i w - ' -aah fr-ca 't.aa tt csaa - ---r -s. r pan f a-a -l a , Ta,.a rou k r -a , aT r - y 1 a-.! .r - r..-4 i... - -. c i Va. aril jr T 'it s-a I;-', t' o" rr-, r a a a " S o.Srra f Iraac si i rtlOallTarWaaa. aa a - a ar t w raM-aaaafaaaa ajr" aaara -" Aamcaa Lrraa W.i. ti- "--r k iaa taaa or oaaa. ilcil.f.l'UU atrA J a Mrna rad. raa fl---i t. a:if?a.i Goii a a,. ' rr-t a :. a . raaajra ar aa' " It .a fcajr tajaaa aaaa- ai 10.J ' I as T o rtbd a : aj - j. im tn-nary . cllTp at "f 7 i.- n, V .,A. - 7 JC t- VO"S v ,-CiC.t ' .(I' U-U Y It K. an F A- T 1 ' mail V L h II DO at." ! atl !trr -..-a-OO alall- iafn.:o a r liaat I. .h or .a w I ha, a I aA.l a C. I n III i . a : a T v a i j .i n IV i I .IS Mil.llWIIKWK t'V a r 1" I MAI .-a -4. The .Sterling C!L Man -:-rrt of a ; - . THE STEELENG- FIAKOS, rTt roa auaiitj of Tons, Branty of Dri-n, riNISH and adaptability for atand Ing In Tune have no equal. Erery Piuio Warranted for Ryb Years STERLING ORG.1N Factories, Derby, Conn. $25,000 Wank aa Ffeiaaa aaad la-raoa Mut b Caod Out by A uajuat I . Miw.Mtarf Htm, and Prim icond-hand TAIEI IN UCHAIK aAd aaaa narv Id aur ravaur lactrr MUST atLL Oaa taoad 111 I n Mo Vaaa Aaa, f LUOOEN A BATES AVAMM AH, CA. 23 1 Plao's Cr for Con aampUon a avlaw tha txait Cout,h Medicine. If TOtl blTK A .'Ml;h !'.iit rtlarvAa of thn l-.u-ara. a ffw ii,rai art Alt y.-u nKrt!. H it if y,'tt n-al';-. Una pauiv moavna ,f aaLf..'y. tho a.!bt t'-itiatti ii. v t..-.,mo a arri'ua :t-.A:tr. t:i ! aoveraJ t t.c w:i; t rtviuircJ. 4mcrt or ant n--vll. TfiS C S f TiVi IRON TONIC rur'ff tha II OOO rari i!a ta Livid . kiomcy i.j W ; I krm ai ia. IIEAI TH .-. IVIJ ila.r TUUTH liitai.ii'lim I . ! , -. : . a r HARTtH MatTF LIVF PILLS 'S maJTSR MEDICINE CO. LOUIS. MO H UMPHREYS ' . a iruiin TI. ir a a.' akQ'. a:.l r f . ; " I : t u. ia iia.-.! f ,r it... . a : i a '. r a. : i. a ; au .aa. a-ru! f . r - r . a- a.: r a Ui, ia. K,-r7 , a a a.a-.a; ."' f r .luaraai. r.am'.. TV. a . S Ta ,-.r w .-.il. .!ra,-::.i ;'.:ra" !-. .- i'l :.( .. at a;.-;;-., a:, t a.--- I:: f.a : a:. ! :Lm- aarrrrlf q rraardlraafthrW orld. 'i r A Hearf-Tliro!) From the rait, A vtM'er,tlIe clergyman, who l;t''l m'it,i1 t-ai3 in London near !y ii.i'.l a :i t n r i'o, mmiiN n tlie IoII'i-am ;i i t'i:!',;i:ci-iii r nt' .1 !lit-n o :' h I ui p.i; ; u h. ( 'tv ii ; ''..! imich ot ;i.f .i t r n t ; i 1 1 of -!it' i . -1 ;..-, v oi f ! . 1 1 f w ri : cf. : " O I ; i ! 1 ! I u.' III .It fill's c t-r III .lilt' on ''.i: ' li, w f i!i uht i f t here w.is o:.r I " ' 1 1 y : In- f r e.i' n if o t tin, tli. in that of N'iftona ;,;;d IAM. n "V All it'll 1 1 ' Tl; !o i wf ci.ui r and thru oi if a 'alu i! i art' a t hou.- nis that the uliroiin Uno ,v why a I if, 11 t di istoi y 'If and inter and and one i xernsf the ler, and are J,i1.)a with i . ii,- s-wet-that h-i in mip All '1 nr: Simt'-y onk K: died rp ttroi nl i : ! I'm- !.. i'l.-ui-, . -tately tide, ayiow Mll- l:jl.t. luwu between the lulls 1 it.s gathering mitrht. rose tli- Stiiffonl slopes, ore adows liv. with 1 o'er. 4,U rit'ip" prescr-O'1 the connty. lour varn (ii'lian Tradition. ' 1 . Hnghes, a well u u l telligent citizen of who has spent Bixty ot his life in this im- HU6HS0H & SULLIVAN'S THREE-QUARTER ROAO VVAEOX. otto V!l!. .i M'llt Ml.' a., d with gran d il on nh 1 n our An. Ill ii. in estinir other Jf Illll-i p, trade ti;tor:e-. One who knew oneen "ic torii. we.'!, and who was admitted to royal favor and confidence, told the story not by way ol gossip, but in a M'i:;; ui adm i rat ii mi and trood- me. :n oriii-r k :i' cv t hat ; he : !. :.,v, d leli.i ' ion was flu- whit, sun' ' :: Spur Stiif lletwei'i the -Hark ', - the Tl t - a' t I: :hat thi ll If o: '1 iff ii , .in,, is of busy day ; the w.i i, ished, ip"i -I' witm stream that .!,e 1. 'i ' y hlojiin' hills, on ii iunm, ' 'in- soldiers caught the ') am - - ,rpes the Blue; on - 'In- Gray; :kr -ii, unsheathed swuid. roi-r lay. ' i 1 'don band far di nvn .-i d- forth "'11 il, ui iimbia. " the '. Ii . d ; sili-nt thrones i if . d LTri rn. duskv shioi- tn hear i. I I ! e I.i 1 1 li"' M ia i-.u-li; 1 1 1 1 : , i Yif. ol a,' : a . 1 1 if i ; li nl 1 1- W ,1-1 w ere then m.u 1 w -in a t t hat t- -11 nf fi -h III 11- ! I . e i' A i Of I ! I in 1 1 v. ,i il : a '.v ; ; o a ii'l ;, e ' : o w .: d ii ad I n-i-:i 1'..'- lo.iei'ii wa tin d. Tin' 1 i" : : 1 1 - ot Sax-' iioth.i would never have ;f,iK nt iiivi- to s' ri.a-: :ndi ai.d in. i ke In-r : he re i: h ft ar "ii Albert had Vt'ln -7 1 A.Y-2 in , dared n n b'.dtli i: '. 1 ai gland's ij nee n . . at e her prelere ia e, admirer aiinainteil tokens of nd.m.rar piveii in plenty. I : task for a o;;:: queen l.o ked in-; pi-r-e erance. I "At (Ile fl ! i.e p :m k of I'.i.-itMi, "i a I pi eeli t A 1 : ert ; t h i not a bo',:,iie; tr..ol j aw,i , bat tin- tMif I nsftl tor her o n I adornnu-n 1'he 1, met wa- tur hi-t 1" hhh! ' amp was b, u ne t hr - " 1 1 iuni'hant -miil. the l.i.-t ii, a- died a w.tv. ; I.. p.,M .'. :ke thund.-r . f t ! tid-. , i . 1 1 1 1 the Federal lti.-t. -::i:::li!w,iv frmii the .,th.-r ueie r.ise an ansuei ills' strain. !; li'-ue K'.aj;" lame tlnatin- !.,- -:,,( e -.,! o'er the plain, inii the I'niys in I J ray sent ba,-k ,i;i iieei a n- the tide -lity -hunt then lent the air and eh. n d far and wide, -spangled Haunt-r,'" we o-pliid la y 'in-wered, ''Iioys in dray,' e eheer mi cheer n lh-d through the isk. ami faintly died awav. I w n id. w a a delirate Hit' Ii t a i . r:. .mi t i tinilo not pn-f. bono drew oi f 'allan t bf in:, battoiifi admi: of lis H win lei i'. and his peiiknil ne; ::i the bi tly t'ViT !.: si'ed tlie Ini lUJ'let lip ! , e; ,. :c;i ;.,. bad ( leasuie and a as not lost i r tn a n . His close j 1 to : i e chin, did j h : s firing t he j re in' u ouNl have he i m mediately l and slashed an east of his coat. v.-lie re he A l 1 at...' An T- par aai: Mi i L- I- In CloTfr. An old Scotchman. Andrew L?tdie, always rode i. donkey to bin work, and tethered him out to feed while he lalvored on the road, or wherever else he might be. Finally, a gentleman told him that he wlui suspected of patting his donkey in the fieldn at other peo ple'n expense. 'Eh, laird, I could never be tempted to do that, (or my ruddie wiDiia eat any thing but nettles and thistles." One day. however, ibo same gentleman was riding along the road, when lie saw Andrew Leslie at work, and h:s donkey up to his knees in one of his own clover fields, feeding luxuriously. "Hallo. Andrew 1" said he. '-I thought you told me our caddie would eat nothing but nettles and thistles." "Ay," w.is the ri piw "but he miatvehaved the day. He nearly kicked me owre his tieid: sae I put him in there just to punish him." the "li'S 1 en t he 'ped tsed von wish i 1 pu rs hght i e it. heart i ves Ml't l't pe is a Hoad to Health I).)u't w orry. "Seek peace a :i , Ke cheerful. ". long.-- " S'ork like a u ; worked to deat h ." Never tlespair. fatal disease. " Spentl less net dav than jtiti make. 1'on't hurry. "Too are as tardy a.s '.no si"w.'' Sleep antl re.-t abundan i.a nature's Im' netl a t ion . Aimi1 pass;un ami excitement. A moment's pasv.uii may be fatal. Associate with healthy peojile. Health is contagious as well as disease. ( curt the fresh airday and night. "Ob, if you only knew what was in the air ! " iMn't starve. Lit three square meals every da . (o to tie. I- earl and rise with the chit-ken-. u- energy each iwif; arrive: M.-e; direct, v ever :.:s heart tleposi ted t he happy c m t-n . Another hint was necessary. Not et were Albert's lips unsealed, i'he prince wa- spt-akmLt m glow ing terms ol the goodnes-d' IM'ople w horn he ha 1 met in 1 land : oi the ph-.i.-nn- he hail 1" nl. and lu .v t i-:: be liked i-ountry, when the tp.iecn poj the ijiie.s;-,on outright '1; otii 1 1 inline with the countrv would to remain in it ,- "Albert heltl i,.s tetine no longe: linni the ivenU his heart h id held f"l' -a eeks. "After the marriage had been agreed upon, but before it was con summated, it became necessary for Prince Albert to vi-ic his own country. During that absence a court ieporter wrote to one of our New York journals as follows: " 1 1 is saul that the royal bride is excessively attached to l'rince Albert, ami that t his affection is mutual, and has been of longstand ing. He this as it may, there is certainly strong presumptive evi dence that she is not happy during absence of her future consort. She has been exceedingly dull, lonely, and sorrowful. .Most of her time has been spent in her private apart ment, and notwithstanding the festivities of the season, not a single party has been given at the castle. 'Windsor was never known to be in such a melancholy and gloomy state as at present, and the town's people are beginning to rail.' " New York Ledger. A Buffalo Censu A iepoit is being prepared for the Smithsonian Institution, by Professor . 1. Hornaday, which will show the habits of the Ameri can bison and its gradually decreasing range, and give in teresting details concerning the reduction of its numbers from countless thousands a quarter of a century ago the slaughter of 1SG8 to b,- taking oft three and a half millions to less than ToO at the present time. The buffalo now left include t-'.i'i head, in a domes ticated state, viz : 1 10 head belong ng to c. .1. , Jones, of Garden City, Knr. : '.' head owned by C. Allard, on the l-'Iathead Indian Reservation, Montana: IS head with I'.iitLilo Hill's Wild West Show: 1 ; head on Charles Good night's ranch near Clarendon, Texas, ami several small herds of two to five head. The wild herds, so far as known, are as follows: Near Peace River, Canada, proba bly " head, though considerably more according to some estimates: in Yellowstone National Hark, as counted no longer ago than February l'th, i'ou head; in the Fan Handle of Texas, ,'!o head, on the Ked I esert. Southern Wyoming, l'o head: in the Mussel Shell coun try. .Montana, i" bead: in South western Dakota. ' head Trenton N . American. - . - -" tin- ehmin had rather,-,! run aid all tin- -tars had come. H :, n ihe 1'nhm band beiran to plav tl ! te- "I "Hume. Sweet Home.-' -'..iCy aid snttlT breathed the ch"id a:.d utter -ilellfi- fell .'. . tie' ul!'-y and the hi!!- on lib . ,d I ' ray as well. .N u -L-'.hii: and :inw sinking 1 ' : r in ui, m s, low stron sr. 1 ". i '., ader's cornet played tlie air "1 the b. .iiit', lul "hi -innc; A i i. i : i 1 1 and mellow, burn and lias- .mi. d in the tl.iwing chords, , ..iee like that they scarcely lacked chai in of spoken words. Tl., :i what a cheer Irom both tin- hosts, w : '.1 1 faces to the stars ! A:. 1 tear- were -bed and prayeis were -,iid upon the tit-Id of Mars. The "-"iithcm band caught up the strain; and we, who could sing. saiiL'. ' ',. what a -'.oiioiis hymn of home across ' :.e rivei ran-j I Wc thought of loved ones far away, of s, mo we'd left behind The low-roofed farm-house neath the elm that murmured in the wind: Tie' liilthen standing by tlie irate, tlie '.ear wife at the door. T!. ihi-ty -unbuilt all aslant upon the ,,'.d barn ldr. i i. ' '.oud and !"ii tlie cheer we raised, u heii silence fell again. A: '. da d away anion,; the hills the dear , familiar strain . l'h'-n t-t our cots uf straw we stole, and dp-amed the livelong night 'i; far-1 iff lminlets in the hill-, peace-aallt-il and still, and white. bv A little girl w hose older brot her was erwng about the streets a pamphlet entitled "An Appeal to My C-titin t r men ,' ' was very proud of hearing his shrill voice e ban ting the words, although they conveyed no meaning to her mind. "Is Harry at home ! neightvor that afternoon. "No'in, he's very bu Lulu, proud 1 v. "What is he doing 7" "He's selling a book in t he stieet ketl sa: i w . t he ar Cl -J A aa' riUA KM' caajaa-a: C1Q1BII 1U1 raiau l raaA. I aaaa Oaaaaraj to aall. aaaat llarra I ar-aa t to aail . be ar tiamt- i ian br It 1 aaavAa a aaaaar amaaf. bat I aVoa aa bora aaat i a i. ku t ala a aaaaja aaaaraaurrr ot aaaaatktavd. artaaaa I aoaiial aaaaaay a1 kbva aoor tai- ar aa aVaaa. araaa ( to aror I if lAva-r auaLl. arta. Aaa -KAIaal Aar Uraai to aVs u taaaaaa lAaaa aaaa aaf aataaffbaa'- But a It m 1 a,aa1 aarAA Caaa -t Tina ina. aaai rj ma ara.. ii f mm aiai Uutttt i lav i'or!ii Tiain I aa a. aaal aa (ooat tiaaia i naaaa. aaval tan Aaaa' Arttaaaa) aanaat-aul y I ia. aaaia Waaar. Otiaa M.. Uaaav Hock ar atar aii ara aar. Com aaul aa aa WH. 1. fAUaatlt. K.lia n 5aart era. aaajA-iaaa. i a. n up. r: an .atl n. InflajTirna'.l- r. arm Fr.rr. VI . . . a. llr. . r Tia-UUna Infa:.: f i hll.lrro t A Jul ta Taaatrri or-.plna. mlvia t ,,u.- aalrra Tlaraaa, . auiLi aaaa. t . i.1 iu-.,Dtaiua J la, 1 . v Lbatf-Ck. Pa.-ra.-tw- UraAarara, akk Hra-lacfw,. Vrr-a.- Diaaaaa a. Rill. aarnaaaal r Palafal Prrlada ltaa, L -1 rptjaa t rr-u inv-cut KTratninr athaaaa, Fn ti rlar rrir" k f a aa a 1 1 a aa . KiammaUr Haloa Kf.rra, i a raa a nrylaa Cal HarrWa, 4 I' a ( I j .a. e.,.,1 S Sr.ralita. t 9 :5 ,. g It ' I J, yrarr.l lviimt. IOO TO 17 PIR ROD. ' Jl Klaaar Ulaa.ar AA aaaa aaaa aaita liaMa I a apart trr laa.v 1 1 a. ra i S VaraaBJ HaUlt I a uaaa Ha. w raaaaa , rata Tf. naaja fraa. , Id I rlaari V. lata ' Tar. a.aitl r wana wur rca.r 3 A ptar-a aa. It A ! a. larta. aa.. A k Aaaaaa. 111. I it I k Ilia. or HlaaJlaa . laaia C.4d tc tAa H laj aaf a, V k, -Ira t C. aj ba - A-BTaarau aa cal a niaa i tr . 1.9 .tuna . o a-ra af tAa li aa rt . PaJ iiltata o 1.0 You listen ." "What neighbor, j where on chant. "I'm not Mire." "but 1 t i u k it' s for M v ( 'I'untrvmen hi in now, it wu is it he sa s 7" asked t he approaching the window could hear t he vigorous e s . V:i tilted Appl. .Uitl. -peel is a new anthem, t omjiosed village organist, and this was rs etYect. The soprano started oil w;:h the vi ry laudable though rat lu-r ' a i t I , n g an i;oun eenieti t ; "1 wili w.i.sli." S ' raigh t way the alto, not to be outdone, declared she would wash. And the tenor, find ing it to be the thing. " arbled forth he would wash. Then the deep- euesteu oasso, as tnougn caning up all his fortitude for the plunge, bel lowed forth the stern resolve that he also would wash. Next a short interlude on the organ, strongly sug gestive of the escaping of steam or -pla.-h of the waves, after which the choir individually and collectively asserted the firm, unshaken resolve that thev would wash. At last they solved the pi that they propo-e hands in innocent Stranger Than Fiction. A German who passed niany years in intimate intercourse with the people ot a certain region of this country, wrote a book describ ing them, which ia admitted to be accurate in all essential points. He says that the Americans he describes are noted for their peace able, charitable, hospitable disposi tions. They never wraDgle or light among each other. Gossip is un- kno rn. They are faithful husbands and fond fathers. They form singularly strong friendships together. These ties, formed in boyhood, continue through life. A man will sacrifice his property, his labor, even bis life, for his friend. In another place, he asserts that they have so profound a reverence for their Creator that they neves undertake the least enterprise without asking His aid. They have, also, a deep respect for their own integrity, and never in their history have been known to break a treaty made with a weaker peo ple. Mothers teach their daughters the duties which will make them eood wives and household mana gers. The politicians among them work against each other without wrangling, abuse of character, or open insults.- The most prominent trait of this people is according to this writer, their respect for the aged. Chil dren are taught from their birth not only that must the old be treat ed with reverence and affection, but that they must share in all amuse ments. Their conversation is sought for, their advice is asked: they are never contradicted. lie mentions one case, in which some of these Americans were lost in a forest tinder the guidance of an old man. After wandering all day it was discovered that a lad in the party knew a path out of the wildness, but had kept silent, fol lowing the others deeper into the swamps, because "interference on his part would have been disrespect ful to the aged guide." Our credulity retuses to credit this storv of anv modern boy, in the United States. It is true, however, for the book was written by a careful, impartial observer, John Heckewelder, a hundred vears ago; but it was not of white Americans that he wrote, but of the Deleware Indians. How many of these traits of character belonging fo the "savages'- whom we have exterminated can we boast of today? mediate section, visited the Times office and told many reminiscences I of his younger days. Mr. Hughes said that the Indians who lived here were the very personfication of honesty, and they regarded I truthfulness as one of the greatest of all virtues. When a man know ingly toiu a laisenoou ne was per petually taunted with it, two fingers spread out in the shape of a V were held up before him on every oc casion, which meant "forked tongue." He relates a story of Indian tra dition which was very interesting. In a village a mile and a half below the present site of Oxford two squaws gave birth to twins, and the little pappooses were alias spotted as leopards. The squaws were tried antl all condemned to death at the stake. On the day the entire population gathered at the scene of execution, more than seventeen hiimLed in number. When all had been bound at the stake and torches applied, there was a sound as of thunder, the earth opened and every ioul, with the exception of two ycuirg braves, wire swallowed in its depths. These joung braves went off to the Cherokee nation, got them squaws, came and settled down near the scene of the great accident and re mained until driven iway before the civilization of the whites. This happened only sixty years before the coming of the Hughes family into this section, and was often re lated to the family. A large pond of beautiful water now covers the spot. It is called "Blue Pond," and soundings on i different occasions have failed to now! find its lint torn. A few wars nitn a great tree was floating in this pond. Alternately it would raise its trunk high above the surface ot the waters, tin n as icgulaily would its roots be timed upward and project above the water in the same way. This is not tradition, but facts. Auniston (Ala.) limes. (.iris in I'aris Streets. As it is the custom of American girls to go about the streets.of their city during the day without escorts, they are very apt to follow that habit when they come to Paris. It is an unescapable fact that the men of Paris place the women who go about alone gazing in at shop windows in precisely one category. They would not hesitate about approaching and speaking to any young women whose appear ance caught their fancv. 1 knew of one most estimable etirl from San Francisco, with a glorious face and a rather dash ing style, who was strolling along alone one recent morning looking into the windows of the glove shops along the Rue de Castiglione She had only been in town a day or two, and had hitherto gone about with her mother, who is her her only traveling companion. A good looking and well dressed young lellow had been observing her for a long time without her being aware of it, and when she halted in her walk and looked about for a fiacre to take her back to her hotel she was greatly Bur- prised when this young man ad vanced, with his hat raised, and asked in French if he could assist her in securing a conveyance. The young lady glanced quickly at him, and. not understanding what he said, stammered in English that she could not speak French, and that she did not know who was addressing her. Immediately the young man blushed deeply and be came far more embarrassed than the girl. In the best of English he endeavored to beg her pardon, declaring that he had made a very grave mistake; that he was an American and took her for a Paris- ienne. The girl really thought he had spoken to her under the impres sion that he knew her, and smiled upon him when he departed, relish ing the humor of his mistake. She was not aware of the true merits of tho thing until she hap pened to tell of it in the evening at the hotel, and received some well- worded advice from a friend present not to go out on the boulevards without her mother or a gentle man accompanying her. Fans letter in Indianapolis Journal. INT i 1 C ' '" ,,.,.-..,, , .. il.. ... nafiTa , an l l.t... r, li ''i.o,;..-. lliici"" i-uHa aa aa cf This la a i(rht anil tat y Jtuuir v , w , 1 : I .i, : I i (,ilr iHri .tali'H ,u It allow 11" U J'UI tin j.i i , I Siai,! f,,r TlliKrtrati'i! Cn tu v'l-- ieil 1'rio t utt, ra. IIT'OIISOZV Who.etak' Wauufa.'tur. r. V SILLIVAN. uocn f:hti-' Lou Prices Still Lead. Spring Goods ! Spring Goods ! Spring Goods ! An excellent way to utilize dull days, when but little work can be done, especially during cold or rainy weather, is to sharpen all the fools and implements, so as to have them ready for spring use. Give them a thorough cleaning, oil the machinery and keep them in a dry place. Confidence of success is almost success, and obstacles often fall of themselves before a determination to overcome them. There is something in resolution which has an influence beyond itself; all is prostration where it appears. Idem by stat ing t o - wash their iiuau uaiiat on hf.-i. IO pr-r cent, chrup- Riifycyift ! rr till 'i .in y Do.l j. mr .-i. ' jrt (t'.'.::. our i ; AUU "Aa.. al - Til K tile W rtOf K V. 1. 1. ( t). . arat tanatpaUal on rt---lft t rr-aa. hi Tl i ratiTi' AaATal. ilA i-arai rvntj '.ainl tn faolA aad el, mAllad fTa-a). lUaihrrTa'nraklra('a.l' ruluni. N V. Buggies! Specifics a 3t : i 11IIIMLLK riiU a. a A i of ih bo? i' medicine are for nil' it :h linn tor of Y. S. lmtTy and I; Ilerrr. llidjlc a'.rret. N'tw Kerr. N ' ; Instruct your son well, lor otheis will instruct him ill. No one goes altogether untaught. Send him to the school of wisdom, or he will go himself to the rival academy kept by the lady with the cap and bells. jThere is always instruction going on of some sort, just as in the fields the progress of vegetation is never idle. l" A Rll AA.A I NSX T II K ST II I K K. Ad 1 alvriiT.o tjvc a be'.ib- of Arkrr's Y.n '.'..-!. Iten.rdy ::. the ho'-.s,- You cannot t-il how MM-iti 1 ro .p may strike your little I one. or a cot 1 or .-oiia;h may de-tell Itself upon you i 'ne ,!,.-. In a preventive and a f-w a. a. .-a a .:iir.- cure All TLroat and I.nD..' troches yield ;t treatment. A "Ample U::.e g: en y u free and :l-e j Remedy o oir..n:.. '. iy j; iV.-ry New 1 it? rr. c N ' Thinkers arc as -but he whose thought his subjects. v. ho uninterruptedly and consequences, is ad:a nious sie. neei ii. To Keep oft Mosquitoes. Take a small quantity of a two per cent carbolic acid solution and sprinkle sheets, coverlets, pillow, iree as gold: I ;ind bolster on both sides, the edges em braces all j of bed curtains, and the wall next pursues it the bed. The face and neck may fearless of. also be slightly wetted with the liond of enor- solution. Not a single gnat or 'mosquito, it is said, will come' ' near. ! The June number of The Old Homestead, pnblished at Savannah, Ga., by Davis Bros., is before us It contains "Cleopatra," by H. Eider Haggard, and "Bentley's Bride,'' by Wiegand, both of which are fascinating serials. "Two Wo men of Shakespeare," by Mamie Neyland and "The History of the Common People of England," by Julia A. Fliscb, are papers that would grace any magazine in Eu rope or America. "Anna Karen- ina," a criticism on Tolstoi's novel by Percival S. Menken, and "Cuti facbiquFs Treasures,'' by Meca Telfair McLaws, are contributions that reflect credit on these gifted writers. Palmers exquisite ode to "Light," "The World from the Sidewalk," and "The Hermitage" furnish the lovers ot poetry with choice thoughts. A serial, "After math," by a brilliant young Geoi gia lady, concludes the literary portion of the magazine. The Old Homestead also contains editorials, farm notes, scientific articles, choice miscellaneous matter, puzzle de partment, and several pages of select vocal and instrumental music. It is the only magazine of a literary character in the south and is one of the handsomest publications in the country. A prominent feature of the magazine is the children's page, conducted by Mrs. Harriet A.Sawyer. The July number will be a superb one. The price of this handsome magazine is only fifty cents a year. Sample copy and premium list sent on application. Davis Bros., publishers and pro prietors, Savannah, Ga. Marks' DRY GOODS EMPORIUM is now Ihe GREAT SENSATION. Every department is newly stocked with the finest selection of goods" we have ever invited j our attention to. In point of magnitude, variety and beauty our exhibit will be fount! to excel any t hat Ioih j et been made in this city. As numerous as the stars are t he Ii irgnns. I'p s? air. lon Btairs, and in every department of the house, r.aigains are to be lound that cannot be obtained elsewhere. Bargains I Bargains ! Figured Challies, fie. per yard, nmili 10c White Check Muslin,. Me. per j aid, worth Sc. Lace Stripe Scrim, Tc. per yard, w m t h 10c Large size Towels. rc. per yard, woitb in,-. FTne hemstitched Handkerchiefs, ."c worth bic Wents linen Handkerchief, .V. worth 10c Ladies-- Hose, only ,rc. Gents' Half Hose, n Writing paper, 5c. per quire Envelopes, oc. per pack. A Big Drive in Children's Seamless Solid Color Hose, only 5c, worth 10c- Lead Pencils, 5c. per dozen. A nice white Lawn, very wide, only 5c. per yard. 10,000 yards Twill Cashmere, only 10c, sold everywhere at llijc. 5,000 yards Debeige, spring shades, only 10c, sold for L'Oc. 10,000 yards Gingham, in 6olids, plaids and stripes, only He, always aid for 10c. Doable width Cashmeres in latest shades, only I-ic Gents' seamless double heel and toe halt Hose lor only K'c Gents' 4 ply linen Collars, only 10c. Gents' 4 ply linen Cuffs, only 15c Ladies' Opera Slippers, onlyoOc What can be found in our Department: Dress Goods Lyons Black Satin Khodemas. Lyons Black Gros Grain Silk., Lyons Moires Silks in all shades, Black Gros Grain Silk, only (lac. Double warp stripe and plain Sura'u Si'.!..- in nil i l.-s, A great variety of figured China Silks, Double width all wool Serges in newest id..; !, Himalayan Beiges, French Cashmeres, French Sarah Cloths, All wool Henriettas, Albatross, Nun's tiling, Figured Challies, Stripes, Plnid an l Plain Summer Flannels in great variety. Our Line of Black Dress Goods is Complete in every respect- Black Silk Guipure Laco Flouncing-, 42 inches wide. White Goods and Embroidery Department consists of the largest assortment of French Nainsook, India Lincne, Victoria Lawns, Fancy Laco, Stripe and Plain Organdies, which wc are selling at one half value. We now offer you the opportunity of selecting from ii Three Thousand Dollar Stock 1 anhnd tit red Flouncings at prices far of Hamburg and Swiss Edgings and below original manufacturer's prices. See our special bargains in Table Lim n 8oc. Complete line of Ladies Curst ts, lialbrigL'.-in Ladies' Parasols and I'lnbrelhis, gold and nxy that will surprise you. Darna-k. ei.ly 50c. per yard, worth inl e a u z e I M I v er I ' 11 del VeStS. hand les, at prices Siioes, Slioes. Our Shoe Department is now the Largest and Most Complete ever exhibited in the city, and at Prices that defy compotitior.! Nice worked button hole, YKKY stylish Ladies Shoes for only 1.00. Genuine HAND SEWKD Ladies Button bhues, KIN EST Kill, only $12.50. Sole agents for the Celebrated P- Cox Shoe, every pair war ranted, in all styles in Opera Toe and Common Sense. A full assortment of Ladies Slippers, Opera, I! fancy toe. Gents' solid leather Shoe, in lace, l-uibai er ery stylish. it ton and Ties, in plain and ( -.ngr ss, fir only 1.125 We have added to our Shoe I SEWED. Call and examine 0- Marks money. a r 1 1 1 1 ' 1 1 i a hie fine goods, JIAM $3.00 Shoe, tl" he-t ever i.fTercJ fur tho 'I b.- tr.i:,s; ;'i:nf.:l s: k eji.fi.irj t ': . rtei.arkiibli- i nrv and tl. be.ii'.b I. as b!pwd- 11" in praisf , ' ft. 1 bev ns i t,i tl.e U9' Tunic. if fA-c ,,f Ki ur -le r. n-lief by . "' if. and j a Ue-.H:1 I re: !".--!. . n fr.iui i:uc- riL' bed f : r ,1 i.ial t U marks nji i f- f ..r. r.,i: . idual. Sncli eia is i-iHsniod in tbe leftn .'f n, v w le re by the guoa . n ..itB.ii.--i is i,-ratelully it in tlt.t s, much is heard i fl-:, B.tters. So mftDV resT.'ratiun to health r. THEIR Bl SIJrKSS BOOMING. Probably no one thing has caused such a general revival of trade at K. N. Duffy s drug store as their giving awy to their customers of so maDj free trial bottle3 of Pr. KinR's New Discovery for Consump tion. Their trade is simply enormous in this verv valuable article from the fact , -eat Alterative and , that it always cures ana never aisappoinis. re. bled with anv dis- Coughs, Colds, Asthnim, Bronchitis, Croup. ,r rt.imB. i, nf lnn : n,l ill threat vnd lune: diseases quickly r.v, will surelv find i cured. You can test it before buying; by ; j- , -trie Kitters. ooia at : getting a t,nai winc m-, Xt 1 . -Tv s Wholesale and ; Every bottle warranted. For sale by K. N. Wholesale price, f-. Duffv, 'Wholesale and Retail Drngg-st. ' ' Wholesale price, $8 per dozen 'Excuse me, sir, but haven't we met before ? Your face is strangely familiar." "Yes, madam; our host intro duced us to each other just belore ! dinner." "Ah ! I was positive I bad seen j you somewhere. I never forget a, lace." 0xxo"ts, Carpets, Brussels, Tapestry, Ingrair, Hemp Carpets. Cocoa, Napier and Straw .Matting-. At rn r u 1 1 a 1 ' I1APPI ESS AND CONTENTMENT Cannot go hand in hand if we look on the dark side of every little obstacle. Nothing will so darken life and make it a burden as Dyspepsia. Ackker's Dyspepsia Tablet will cure the worst form of Dyspepsia, Constipation and Indigestion, and make life a bappinsss and pleasu.e. Sold at 2." and 50 cents by R. Berrv. New Berne, To the Wholesale Trade I have the largest ttock uf Pry Goods, Notioiti and Shoes that hat 1 inn brought to this marketjin twenty years, al: bought in lurje itiantiticri fo SPOT CASH, which I am offeiiap at a very eloje u.a'piu. I will pu&ranteo to BEAT BALTIMORE PRICES. Cum and sec me ail grt my jricci. lean sell you Clark's ( . N. T. Cotton for 11 S-100e. jar dozen. Thanking every one fcr their pa. t patronaL-c ami MeK-itiriir a t oritir,unr.re jftlie same, assuring you that LOW PLMCLS SHALL ALWAYS I.HAD, I an;, very trul v your.". For a disordered liver try Eeecham's ! Pills. 1

Page Text

This is the computer-generated OCR text representation of this newspaper page. It may be empty, if no text could be automatically recognized. This data is also available in Plain Text and XML formats.

Return to page view